واژگان «تعریف اسمی» «تعریف حقیقی» «تعریف لفظی»

واژگان «تضاد» «تضایف»
۱۳۹۲-۰۲-۱۰
Dr Ebrahimi Dinani marefat (4)
برنامه معرفت سیزدهم اردیبهشت ۱۳۹۲
۱۳۹۲-۰۲-۱۳
نمایش همه

واژگان «تعریف اسمی» «تعریف حقیقی» «تعریف لفظی»

تعریف حقیقی : عبارت است از یک رشته مفاهیم که موجب شناسایی چیزی می شوند. به عنوان مثال اگر کسی بداند که مثلث چیست؟ و به او گفته شود: مثلث عبارت است از شکلی که دارای سه ضلع و سه زاویه می باشد یک تعریف حقیقی خواهد بود.‏تعریف حقیقی از جنس و فصل و عرض خاصه تشکیل می شود

تعریف اسمی

تعریف اسمی مانند تعریف حقیقی از جنس و فصل و یا عرض خاصه تشکیل می شود و تنها فرق شان در این است که تعریف اسمی پیش از علم به تحقق خارجی معرّف است و تعریف حقیقی پس از علم به تحقق آن می باشد.

تعریف حقیقی

عبارت است از یک رشته مفاهیم که موجب شناسایی چیزی می شوند. به عنوان مثال اگر کسی بداند که مثلث چیست؟ و به او گفته شود: مثلث عبارت است از شکلی که دارای سه ضلع و سه زاویه می باشد یک تعریف حقیقی خواهد بود.

‏تعریف حقیقی از جنس و فصل و عرض خاصه تشکیل می شود، زیرا همانطور که در منطق بیان شده است، تعریف حقیقی بر چهار قسم امت:

۱ – ‏حد تام: و آن تعریفی است که از جنس قریب و فصل قریب تشکیل می شود.

۲ – حد ناقص: و آن تعریفی است که از جنس بعید و فصل قریب و یا فقط فصل قریب فراهم می آید.

۳ – رسم تام: که از انضمام جنس قریب به عرض خاص حامل می شود.

۴ – رسم ناقص: که از انضمام جنس بعید به عرض خاص و یا فقط عرض خاص بدست می آید.

تعریف لفظی

‏ آن است که معنای لفظی را به وسیله لفظ دیگری بیان کنند. مثلا به کسی که نمی داند غضنفر و عصفور یعنی چه؟ گفته شود: غضنفر به معنای شیر« و عصفور به معنای گنجشک است. آنچه در کتابهای لغت انجام می گیرد از همین قبیل می باشد. در تعریف لفظی- معنا و مفهوم – مثلا حیوان درنده ای که ضرب المثل شجاعت است – در ذهن ما هست ولی نمی دانیم که فلان لفظ خاص-  مثلا لفظ غضنفر .برای آن معنایی که در ذهن ما هست وضع شده است یا نه. کاری که تعریف لفظی می کند آن است که رابطه لفظ با معنا را مشخص می سازد و شنونده را گاه می کند که لفظ غضنفر برای آن حیوان کذایی وضع شده است ء نه آنکه معنا و مفهوم جدیدی برای انسان فراهم سازد و بر اندوخته های تصوری او چیزی بیفزاید بر خلاف تعریف حقیقی که یک مجهول تصوری را معلوم می کند

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا معادله را حل کنید *