واژگان «تضاد» «تضایف»

واژگان «تصور نظری» «تصور و تصدیق»
۱۳۹۲-۰۲-۱۰
واژگان «تعریف اسمی» «تعریف حقیقی» «تعریف لفظی»
۱۳۹۲-۰۲-۱۱
نمایش همه

واژگان «تضاد» «تضایف»

متضایفان دو امر وجودی هستند که تعقل هر یک از آنها بدون تعقل دیگری نا ممکن است . از اینجا دانسته می شود که متضایفان از اموری هستند که اگر چه در یک شیئ از جهت واحد جمع نمی شوند ، ولی بدون یکدیگر قابل تعقل و تصور نمی باشند ؛ مانند پدری و فرزندی ، علیّت و معلولیت ، برادری، بالایی و پایینی.

تضاد

تعریفی که قدمای از فلاسفه برای تضاد ذکر کرده اند ، عبارت است از :« دو امر وجودیِ غیر متضایف که تغایر ذاتی داشته باشند.»

یعنی ذاتاً در محل واحد و در زمان واحد و از جهت واحد قابل جمع نباشند. بنابراین متضادان عبارت خواهند بود از :« دو امر وجودی غیر متضایف که در محل واحد ، در زمان واحد و از جهت واحد با یکدیگر جمع نمی شوند.»

حکمای پیشین در مقام تعریف تضاد به همین مقدار بسنده کرده اندو لذا وقوع تضاد در میان جواهر را جایز دانسته اند.و نیز گفته اند اطراف تضاد می تواند بیش از دو چیز باشد؛ یعنی مانعی ندارد سه چیز یا چهار چیز یا بیشتر با یکدیگر متضاد باشند.

اما حکمای مشاء قیود دیگری را بر تعریف تضاد افزوده اند و گفتند :«متضادان عبارتند از دو امر وجودی غیر متضایف که پی در پی بر یک موضوع وارد می شوند ، تحت یک جنس قریب قرار دارند و میانشان نهایت خلاف و جدایی است.» قیودی که در تعریف حکمای مشاء اضافه شده است عبارت است از :

۱ – متضادان مندرج در یک جنس قریب باشند.

۲ – متضادان دارای موضوع واحد و مشترکی هستند .

۳ – میان متضادان نهایت خلاف و جدایی است

با توجه به این قیود، تضاد نزد حکمای مشاء تنها در میان دو نوع اخیر از اعراض که تحت یک جنس قریب مندرج اند و میانشان نهایت خلاف است ، واقع می شود و نیز به همین دلیل است که ایشان وقوع تضاد در میان بیش از دو طرف را محال دانسته اند.

صدرالمتالهین ، این اختلاف میان قدما و حکمای مشاء را مجرد اختلاف در اصطلاح دانسته است . یعنی قدما تضاد را به گونه ای تعریف کرده اند و حکمای مشاء به گونه ای دیگر ؛ و اصطلاح تضاد نزد حکمای مشاء اخص از اصطلاح آن نزد قدما می باشد.

تضایف

متضایفان دو امر وجودی هستند که تعقل هر یک از آنها بدون تعقل دیگری نا ممکن است . از اینجا دانسته می شود که متضایفان از اموری هستند که اگر چه در یک شیئ از جهت واحد جمع نمی شوند ، ولی بدون یکدیگر قابل تعقل و تصور نمی باشند ؛ مانند پدری و فرزندی ، علیّت و معلولیت ، برادری، بالایی و پایینی.

سرّ این مطلب آن است که متضایفین دو نسبت هستند که در مفهوم آنها وابستگی به یکدیگر اخذ شده است ؛ و لذا همراه با هم تعقل می شوند و تصور یکی بدون دیگری غیر ممکن می باشد . مثلا بالایی نسبتی است که سقف به کف دارد از آن جهت که کف، نسبت پایینی به آن دارد و پایینی هم نسبتی است که کف به سقف دارد از آن جهت که سقف بالای آن است .و لذا بالایی را بدون پایینی و پایینی را بدون بالایی نمی توان تعقل کردو نیز به همین دلیل است که متضایفین در یک شیئ از جهت واحد جمع نمی شوند ؛ زیرا نسبت هرگز میان شیئ و خودش برقرار نمی گردد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا معادله را حل کنید *