واژگان «تصور نظری» «تصور و تصدیق»

واژگان «تشخص» «تصدیقات نفس الامری»
۱۳۹۲-۰۲-۱۰
واژگان «تضاد» «تضایف»
۱۳۹۲-۰۲-۱۰
نمایش همه

واژگان «تصور نظری» «تصور و تصدیق»

تصور در لغت به معنای «نقش بستن » و «صورت پذیرفتن» است و در اصطلاح اهل معقول عبارت است از : پدیده ذهنی ساده ای که شانیت حکایت از ماورای خودش را داشته باشد، اما حکم و اذعانی را به همراه نداشته باشد و ایجاب و سلبی در آن نباشد. تصور ممکن است بسیط باشد ، مانند تصور انسان ، و ممکن است از چند جزء ترکیب پیدا کرده باشد ، مانند تصور «کتاب حسن»، «کتاب مفید»، «اگر باران ببارد»

تصور نظری

مفهومی است که انسان یک تصور اجمالی از آن دارد و تبیین کامل آن با کمک تجزیه و تحلیل آن مفهوم و به مدد مفاهیم بسیط تری که اجزای آن مفهوم را تشکیل می دهند ، صورت می پذیرد.

تصور و تصدیق

علم حصولی در یک تقسیم نخستین ، به تصور و تصدیق منقسم می شود . ابتکار این تقسیم را به معلم ثانی ، حکیم فارابی نسبت می دهند .

تصور در لغت به معنای «نقش بستن » و «صورت پذیرفتن» است و در اصطلاح اهل معقول عبارت است از : پدیده ذهنی ساده ای که شانیت حکایت از ماورای خودش را داشته باشد، اما حکم و اذعانی را به همراه نداشته باشد و ایجاب و سلبی در آن نباشد. تصور ممکن است بسیط باشد ، مانند تصور انسان ، و ممکن است از چند جزء ترکیب پیدا کرده باشد ، مانند تصور «کتاب حسن»، «کتاب مفید»، «اگر باران ببارد»

و اما تصدیق در لغت به معنای «راست شمردن» و «اعتراف کردن» است ، و در اصطلاح اهل منطق به معنای آن صورت ذهنی و ادراکی است که همراه با حکم یعنی اثبات چیزی برای چیزی و یا سلب چیزی از چیزی می باشد.

استاد مظفر در کتاب «المنطق» بیان رسایی درباره تصور و تصدیق دارد. او می گوید:

«اگر بر روی یک صفحه کاغذ ، شکل مثلثی ترسیم کنید ، صورتی از آن مثلث در ذهن شما پدید می آید ، که این صورت همان علم شما به مثلث است . این علم را که یک صورت ذهنی تنها است و جزم و اعتقادی را به همراه ندارد، «تصور»می نامند.

حال اگر به زوایای این مثلث توجه کنید ، صورتی از آن نیز در ذهن شما نقش خواهد بست ، که این هم تصور مجرد می باشد. و اگر در کنار آن مثلث دو خط عمود بر هم ترسیم کنید ، دو زاویه قائمه تشکیل می شود و تصویر آن دو خط و دو زاویه قائمه نیز در ذهن مرتسم خواهد شد. و این نیز یک تصور مجرد است .

حال اگر نسبت میان این دو زاویه قائمه و مجموع زوایای مثلث را بسنجید و از خود بپرسید : آیا این دو مساوی یکدیگرند ؟ و در این امر شک و تردید داشته باشید در این حالت نز صورتی از نسبت تساوی میان آن دو در ذهن ترسیم خواهد شد که آن هم «تصور مجرد» است .

اما هنگامی که با دلیل تساوی آن دو را ثابت می کنید ، حالت جدیدی ، مغایر با حالات پیشین ، در نفس پدید می آید؛ و این حالت همان ادراک مطابق بودن نسبت و تساوی میان آن دو با واقع است ؛ و این ادراک مطابقت مستلزم حکم نفس و اذعان و تصدیق به مطابقت آن است . این حالت جدید ، یعنی صورت مطابق با واقع که شما آن را تعقل و ادراک کرده اید ، «تصدیق » نامیده می شود؛ زیرا ادراکی است که مستلزم تصدیق و اذعان نفس است و این نامگذاری در واقع از باب نامگذاری شیئ به اسم لازمه آن شیئ است .

بنابراین ، ادراک زوایای مثلث ، و ادراک دو زاویه قائمه و نیز ادراک نسبت تساوی میان آن دو ، همه تصورات مجرد و تنها هستند و حکم و اذعان و تصدیقی را به دنبال ندارند ؛ اما ادراک اینکه این تساوی صحیح و مطابق با واقع است، «یک تصدیق» می باشد و همچنین اگر بیابید که نسبت واقع در یک خبر ، غیر مطابق با واقع است ، باز هم ادراک شما یک ادراک تصدیقی خواهد بود.»

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا معادله را حل کنید *