واژگان «تجربیات» «تجرید» «تخصص وجود»

فلسفه به زبان ساده
۱۳۹۲-۰۲-۰۸
واژگان «ترجُّح بدون مُرجّح» «ترکیب اتحادی ،اعتباری و…..»
۱۳۹۲-۰۲-۰۹
نمایش همه

واژگان «تجربیات» «تجرید» «تخصص وجود»

مراد از تخصص ، خاص شدن و امتیاز یافتن و جدا شدن چیزی از چیزی است . و مراد از وجود ، حقیقت خارجی وجود می باشد. نه مفهوم ذهنی آن. بنابراین ، مقصود از این عنوان تخصص و امتیازی است که در حقیقت خارجی وجود راه دارد . این تخصص به سه نحو می باشد:

تجربیات

قضایایی هستند که در اثر مشاهدات مکرر ،انسان بدان اذعان می کند و آن را می پذیرد؛ همانند اذعان به اینکه : هر آتشی گرم است .

تجرید

عبارت است از برهنه کردن مفهوم جزئی از قیود و خصوصیات و بدست آوردن یک مفهوم عام از آن .

تجوهر

مقصود جوهریّت و حقیقت جوهری اشیا است و مراد از تجوهر اشیاء همان ذاتیات و جنس و فصل و ماهیت اشیاء است .

تخصص وجود

مراد از تخصص ، خاص شدن و امتیاز یافتن و جدا شدن چیزی از چیزی است . و مراد از وجود ، حقیقت خارجی وجود می باشد. نه مفهوم ذهنی آن. بنابراین ، مقصود از این عنوان تخصص و امتیازی است که در حقیقت خارجی وجود راه دارد . این تخصص به سه نحو می باشد:

اولا : حقیقت وجود ذاتاً در برابر عدم قرار می گیرد و با نفس ذات خود از آن امتیاز می یابد. اگر کل هستی را در نظر بگیریم ، با همه مراتب و درجات اش به عنوان یک حقیقت اصیل که متکی به خود می باشد  و نیاز به غیر ندارد-زیرا هر چه مغایر و بیرون از آن حقیقت باشد پوچ و باطل خواهد بود- در برابر عدم مطلق واقع شده و با تمام ذات خود نسبت به آن تخصص می یابد.

ثانیاً: حقیقت وجود دارای درجات و مراتبی از شدت و ضعف ، تقدم و تاخّر ، فقر و غنا و مانند آن است و همان طور که گذشت ، قوی ترین مرتبه آن است ، وجود واجب است که در نهایت شدت است و هیچ نقص و کمبود و حدّ عدمی در آن متصور نیست ؛ و ضعیف ترین مرتبه آن هیولای اولی [=ماده نخستین] است که واجد همه حدود عدمی می باشد و میان این دو مرتبه ، درجات گوناگون شدت و ضعف تحقق دارد . هر چه به مرتبه واجب نزدیکتر شویم، شدت وجود و کمالات وجودی بیشتر است و هر چه از آن دورتر شویم نقص ها و و کمبودها افزایش می یابد. این اختلاف در شدت و ضعف ، تقدم و تاخر و مانند آن ، موجب می گردد که وجود دارای مراتب گوناگونی شود و هر مرتبه آن از دیگر به واسطه درجه وجودی خاص خود ، تخصص یابد، خصوصیت یک مرتبه گرچه مقوّم حقیقت وجود نیست ، اما مقوّم آن مرتبه می باشد، بدین معنا که بیرون از آن مرتبه نیست .

ثالثاً: حقیقت وجود در اثر اضافه به ماهیات گوناگون تخصص دیگری می یابد. به عنوان مثال ، وجودی که به ماهیت انسان تعلق گرفته از وجودی که به ماهیت آهن یا چوب تعلق گرفته است ، جدا می باشد و نسبت به آن امتیاز دارد. اما این جدائی و امتیاز اولا و بالذات مربوط به ماهیت انسان و آهن و چوب است و ثانیاً و بالعرض به وجودی که به آنها تعلق گرفته است ، نسبت داده می شود. و به دیگر سخن : منشا و خاستگاه این نحوه از تخصص خود حقیقت وجود نیست ، بلکه خاستگاه آن ماهیاتی است که وجود بر آنها عارض شده است .

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا معادله را حل کنید *