واژگان «اعتباریت ماهیات» «اعراض ذاتیه و غریبه»

واژگان «اصالت وجود» «اعاده معدوم»
۱۳۹۲-۰۱-۲۸
قاعده ۲۴ :البسیط لا یمکن أن یکون فاعلا و قابلا
۱۳۹۲-۰۱-۲۹
نمایش همه

واژگان «اعتباریت ماهیات» «اعراض ذاتیه و غریبه»

ما هر گاه ماهیتی مانند انسان را در ذهن خود تصور کنیم ، و آن را با توجه به عوارضی که می تواند به آن ملحق شود – مانند رنگ، وزن، نسبت مکانی، نسبت زمانی، علم، شجاعت و.... – ملاحظه می کنیم، نحوه لحاظ و اعتبار ما نسبت به ماهیت انسان بر سه گونه می تواند باشد:

اعتبارات ماهیت

ما هر گاه ماهیتی مانند انسان را در ذهن خود تصور کنیم ، و آن را با توجه به عوارضی که می تواند به آن ملحق شود – مانند رنگ، وزن، نسبت مکانی، نسبت زمانی، علم، شجاعت و…. – ملاحظه می کنیم، نحوه لحاظ و اعتبار ما نسبت به ماهیت انسان بر سه گونه می تواند باشد:

۱ – اینکه ماهیت انسان را مقارن و همراه با آن خصوصیات در نظر بگیریم . یعنی انسان را به گونه ای لحاظ کنیم که رنگ خاصی دارد ، وزن خاصی دارد، در مکان خاص و زمان خاصی است ، از درجه خاصی از علم بهره مند است و…… و در یک کلمه: انسان را مشروط و مقید به عوارض و لواحق آن لحاظ کنیم. این نوع لحاظ و اعتبار را «اعتبار به شرط شیئ » می گویند ، یعنی اعتبار ماهی به گونه ای که مشروط و مقید است به لواحق و اعراض خاصی که به آن ضمیمه شده است. و ماهیتی که بدین صورت اعتبار شده است ، «ماهیت مخلوطه» نامیده می شود؛ زیرا ماهیت در این اعتبار ، آمیخته و مخلوط با امور دیگر است.

۲ – نحوه دوم لحاظ آن است که انسان را به گونه ای در نظر بگیریم که هیچ امر دیگری ، غیر از آنچه قوام انسان به آن است ، همراه آن نباشد. یعنی انسان را مقید و مشروط به اینکه فقط انسان باشد، و نه چیز دیگر در نظر بگیریم .

و به دیگر سخن :تنها به ذات و ماهیت انسان نظر بدوزیم، و اینکه انسان چیزی جز انسان نیست؛ نه سفید باشد و نه سیاه، نه عالم باشد، نه شجاع باشد، نه در زمان خاصی باشد و نه حتی موجود باشد.

انسان در این لحاظ مشروط و مقید است به عدم انضمام هر آنچه بیرون از ذاتش است؛ و لذا به این اعتبار ، «اعتبار به شرط لا» می گویند؛ یعنی اعتبار ماهیت به گونه ای که مشروط است به فاقد بودن هر چه بیرون از آن است ؛ و ماهیتی را که بدین گونه اعتبار می شود، « ماهیت مجرّده»(یعنی ماهیتی که عاری و برهنه و جدا از هر امر عارض بر آن است ) می نامند.

۳ – نحوه سوم لحاظ آن است که ماهیت انسان را به طور مطلق و رها در نظر بگیریم ، نه مشروط به اینکه واجد عوارض و لواحق خاصی باشد و نه مشروط به آنکه فاقد آن عوارض و لواحق باشد . انسان هر گاه بدین نحو لحاظ شود ، بر همه افراد اش صدق خواهد کرد، هم بر انسانی که عالم است و هم بر انسانی که جاهل است ؛ هم بر انسانی که سفید است و هم بر انسانی که سیاه است ؛ هم بر انسانی چاق است و هم بر انسانی که لاغر است . زیرا انسان در این اعتبار نه مقید است به عالم بودن و نه مقید است به عالم نبودن ؛ و نیز نه مقید است به سفید بودن و نه مقید است به سفید نبودن ؛ نه مقید است به چاق بودن و نه مقید است به چاق نبودن ؛ بلکه مطلق و رها است ، به گونه ای که هر چیزی می تواند با آن همراه و یا جدا و منفک از آن باشد، و به همین دلیل آن را « ماهیت مطلقه» می گویند. بنابراین ، ماهیت مطلقه در همه جا حضور دارد ، و بر همه افراد ماهیت صدق می کند.

البته صدق ماهیت مطلقه بر فرد ، با صدق ماهیت مخلوطه بر آن تفاوت دارد؛ زیرا ماهیت مخلوطه بر کل ، یعنی ذات به علاوه خصوصیات ملحق به آن ، صدق می کند ؛ اما ماهیت مطلقه تنها بر حیثیت ذات فرد منطبق می گردد. مثلا انسان اگر لا بشرط اعتبار شود ، بر «حسین» به اعتبار ذاتش صدق می کند و خصوصیاتی که حسین واجد آن است ، از حیطه این مفهوم بیرون است .

اعراض ذاتیه و غریبه

شاید بهترین تعریفی که برای اعراض ذاتیه بیان شده است این است که عرض ذاتی امری است که بدون واسطه، بر موضوع عارض می شود، خواه آن امر اعم از موضوع باشد و یا اخص از موضوع و یا مساوی موضوع باشد. در نتیجه «عرض غریب» که در برابر عرض ذاتی است آن امری است که به واسطه امری دیگر –خواه اعم باشد از موضوع یا اخص از آن- بر موضوع عارض می شود.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا معادله را حل کنید *