واژگان «اضافه مقولی و اضافه اشراقی»

واژگان «اسناد بالعرض»،«اشاره حسیه»،«اشتراک معنوی و لفظی»
۱۳۹۲-۰۱-۲۴
مقدمه فرهنگ اصطلاحات فلسفی
۱۳۹۲-۰۱-۲۴
نمایش همه

واژگان «اضافه مقولی و اضافه اشراقی»

اضافه گاهی به معنای نسبت ، و گاهی به معنای خصوص نسبت ایجادی به کار می رود که در صورت دوم به آن اضافه اشراقی گفته می شود. اما اضافه ای که از مقولات محسوب می شود ، عبارت است از :« هیأتی که از نسبت یک شیئ به شیئ دیگری که منسوب به شیئ نخست است ، پدید می آید.»

اضافه

اضافه گاهی به معنای نسبت ، و گاهی به معنای خصوص نسبت ایجادی به کار می رود که در صورت دوم به آن اضافه اشراقی گفته می شود. اما اضافه ای که از مقولات محسوب می شود ، عبارت است از :« هیأتی که از نسبت یک شیئ به شیئ دیگری که منسوب به شیئ نخست است ، پدید می آید.» مانند هیاتی که برای سقف ، از آن جهت که بالای سطحی است که آن سطح در زیر سقف قرار دارد ، برای آن سقف به وجود می آید.

از اینجا دانسته می شود نسبتی که در مقوله اضافه تحقق دارد ، نسبت متکرّر است و همین است فرق میان مطلق نسبت و نسبتی که در  اضافه است .

توضیح اینکه وجود مطلق نسبت ، یک وجود واحد است که همیشه قائم به دو طرف می باشد ؛ اما نسبت در مقوله اضافه تکرار می شود و برای هر یک از دو طرف اضافه نسبتی است ، غیر از آن نسبتی که در طرف دیگر تحقق دارد ، اگر چه این دو نسبت ملازم یکدیگرند و نه در ذهن و نه در خارج از یکدیگر جدا نمی شوند.

اضافه متشابه الاطراف و اضافه مختلف الاطراف

اضافه از یک جهت بر دو قسم است :

۱ – اضافه ای است که دو طرف آن شبیه یکدیگرند مانند اضافه برادری و برادری ، مجاورت و مجاورت ، نزدیکی و نزدیکی و مانند آن . به این قسم اضافه ، «اضافه متشابه الاطراف» گفته می شود .

۲ – اضافه ای است که دو طرف آن شبیه یکدیگر نیستند. مانند اضافه پدری و فرزندی ، بالایی و پایینی ، تقدم و تاخر . در این قسم اضافه ، نسبتی که «الف» به «ب» دارد ، مغایر با نسبتی است که «ب» به «الف» دارد و از سنخ دیگری می باشد.

اضافه مقولی و اضافه اشراقی

اضافه مقولی : آن است که دو شیئ مستقل از هم موجود باشند و میان آنها رابطه ای برقرار باشد، مانند دو برادر که هر کدام وجودی مستقل از دیگری داردو این دو وجود مستقل ، رابطه اخوت با یکدیگر دارند ، یا سقف اتاق و کف اتاق که هر کدام مستقل از دیگری وجود برای خود دارد ولی در عین حال اضافه فوقیّت و تحتیّت میان آنها برقرار می باشد . حاصل آنکه اضافه مقولی رابطه ای است که میان دو شیئ مستقل برقرار می شود. بنابراین ، در جایی که نسبت مقولی تحقق می یابد سه امر وجود دارد . این سه امر عبارتند از : مضاف، مضاف الیه و اضافه.

اضافه اشراقی: یک اضافه یک طرفی است که در آن ، اضافه و مضاف الیه در واقع یک چیز اند و تغایر شان اعتباری است . اضافه اشراقی همان اضافه ایجادی است که علت هستی بخش نسبت به معلول خود پیدا می کند . این اضافه که همان ایجاد معلول است ، عین مضاف الیه یعنی وجود می باشد . بنابراین ، در اضافه اشراقی دو چیز مستقل نداریم یکی مضاف و دیگری مضاف الیه که یک امر سومی به نام رابطه و نسبت میان شان تحقق پیدا کرده باشد، بلکه مضاف است که با افاضه و ایجاد خود ، مضاف الیه را می آفریند و وجود آن مضاف الیه چیزی جز همان ایجاد نیست . از اینجا دانسته می شود که اضافه اشراقی از سنخ وجود است و داخل در هیچ یک از مقولات نیست نه مقوله اضافه ، نه مقوله کیف و نه دیگر مقولات .

البته باید یادآور شد که اضافه مقولی گاهی به خود مقوله اضافه اطلاق می شود و در این صورت مقصود از آن « هیاتی است که از نسبت یک شیئ به شیئ دیگر که منسوب به شیئ نخست است ، پدید می آید.»

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا معادله را حل کنید *