Ghavaed
نسخه الکترونیکی کتاب قواعد کلی فلسفه
۱۳۹۲-۰۶-۱۳
انواع واژه «حیثیت» در فلسفه
۱۳۹۲-۰۶-۱۵
نمایش همه

واژه «حمل» و انواع حمل در فلسفه

حمل

‏حمل (یا این همانی) عبارت است از اتحاد میان موضوع و محمول. وقتی می گوییم: «الف، ‏ب است» ‏حکم به اتحاد میان الف (موضوع) و ب (محمول)کرده و یگانگی آن دو را بیان داشته ایم. از اینجا معلوم می شود که قوام حمل به آن است که از طرفی «دو چیز» درکار باشد که یکی موضوع و دیگری محمول واقع شود، و از طرف دیگر میان آن دو چیز، نوعی اتحاد و یگانگی وجود داشته باشد. و هر جا این دو شرط موجود باشد حمل محقق می شود،گرچه تنها دو نوع حمل در میان مردم معمول است، یکی حمل ذاتی و دیگری حمل شایع صناعی ‏اما موارد آن منحصر به این دو قسم نیست.

‏حمل بتّی و حمل غیر بتّی

‏حمل شایع بر دو قسم است: حمل بتّی و حمل غیر بتّی. این تقسیم در واقع به اعتبار موضوع قضیه و نحوه وجود مصادیق آن در خارج صورت پذیرفته است. توضیح اینکه وقتی گفته می شود: «الف، ب است» ‏چون حمل، بنابر فرض، ‏حمل شایع است، حکمی که در آن قضیه است مربوط به مصادیق «الف» می باشد؛ یعنی ‏مفاد آن قضیه آن است که مصادیق «الف»، دارای فلان حکم هستند. با توجه به این نکته می گوییم: «الف» ممکن است مفهومی باشد که بالفعل دارای مصادیق محقق می باشد و یا لااقل امکان این را که مصادیقی از آن واقعاً تحقق یابد، دارد؛ و یا آنکه به گونه ای است که نه تنها مصداق محققی ندارد، بلکه امکان اینکه مصداقی از آن واقعاً تحقق یابد نیز وجود ندارد. و به دیگر سخن: موضوع قضیه یا یک امر ذاتاً ممکن است، و یا یک امر ذاتاً ممتنع می باشد.

‏در صورت نخست، قضیه مورد نظر یک قضیه بتّی خواهد بود: مانند قضیه انسان خندان است، یا سیمرغ پرنده است؛ کوهی از طلا زرین است؛ دریایی از جیوه بارد و خنک می باشد؛ و نظایر آن. در همه این قضایا حکم روی افراد و مصادیق واقعی موضوع میرود؛ خواه مصادیق واقعی محقق، ‏و خواه مصادیق واقعی مقدر؛ و در مورد مصادیق مقدر هم، با فرض وجود موضوع حکم روی مصادیق می رود.

‏و اما درصورت دوم، قضیه مورد نظر یک قضیه غیر بتّی خواهد بود؛ مانند قضیه «هر معدوم مطلقی غیر قابل اخبار می باشد» مقصود از معدوم مطلق چیزی است که نه در خارج تحقق دارد، و نه در ذهن. بسیاری از چیزها هستند که نه تنها در خارج وجود ندارند، بلکه ما نیز از آنها تصوری نداریم؛ و روشن است که از چنین اموری نمی توان خبر داد و مطلبی بیان کرد. و این قضیه یک قضیه غیر بتّی است، زیرا معدوم مطلق از آن جهت که معدوم مطلق است، محال است تحقق یابد؛ چه اگر تحقق یابد دیگر معدوم مطلق نخواهد بود. و لذا حکم در این قضیه روی مصادیق ‏واقعی موضوع نمیرود، بلکه حکم روی مصادیق فرضی و غیر واقعی می رود. در واقع ذهن آنچه را معدوم مطلق است، یعنی محض نابودی و نیستی است، به عنوان مصداق معدوم مطلق فرض می کند، و آنگاه بر همین مصداقی غیر واقعی حکم می کند. یعنی در واقع مفاد قضیه به این صورت است که اگر مصداقی برای معدوم مطلق فرض و اعتبار کنیم، آن مصداق غیر قابل خبر دادن است.

حمل بسیط و حمل مرکب

‏حمل شایع بر دو قسم است: حمل بسیط و حمل مرکب. و قضیه ای که حملش، حمل بسیط باشد، هلیه بسیطه و یا قضیه ثنایی، و قضیه ای که حملیه موجبه باشد، هلیه مرکبه یا قضیه ثلاثی می نامند.

هلیه بسیطه قضیه این است که محمول در آن «موجود» است؛ و لذا مفاد چنین قضیه ای اصل ثبوت و تحقق موضوع می باشد مانند قضیه‏ «خداوند موجود است»، «فرشته موجود است»،‏«جن موجود است». در این قضایا از اصل ثبوت و تحقق شیئ اخبار داده می شود.

‏اما هلیه مرکبه قضیه ای است که بیانگر وصفی از اوصاف موصوف و حکمی از احکام آن ‏و خلاصه یکی از ویژگیهای آن می باشد، نه اصل ثبوت آن. در یک کلمه هلیه مرکبه حکایت از ثبوت چیزی برای چیزی می کند بر خلاف هلیه بسیطه که حکایت از اصل ثبوت شیئ می کند مانند: آتش گرم است؛ خداوند کریم است؛ فرشته معصوم است: و جن دارای علم و اختیار است.

‏حمل ‏مبنای این نوع حمل، اتحاد موضوع و محمول در اصل وجود ،اختلاف شان در ‏‏کمال و نقص است. این نوع حمل بیانگر آن است که وجود ناقص در وجود کامل به ‏نحو بالاتر و والاتر تحقق دارد و مرتبه محالی وجود، همه کمالات مراتب مادونی را در بردارد. این نوع حمل میان وجود معلول و وجود علت برقرار می باشد، به این صورت که معلول در حالی که متقوم به علت دانست، بر علت حمل می شود، و در واقع مرتبه ضعیف علت و شأن و تجلی علت بر مرتبه قوی علت حمل می گردد. و این حمل رقیقت بر حقیقت است. علت نیز بر معلول حمل می شود؛ به این صورت که علت بر معلول خود، در حالی که متقوم و وابسته به علت است حمل می شود. و در واقع مرتبه قوی و کامل علت بر مرتبه ضعیف آن حمل می شود.

‏حمل ذاتی اولی

‏حمل عبارت است از اتحاد دو امر مختلف. در صورتی که دو چیز اتحاد شان در مفهوم و ماهیت باشد، و اختلاف شان در اموری مانند اجمال و تفصیل بوده باشد، حمل میان آنها حمل ذاتی اولی نامیده می شود.مفاد و مضمون حمل ذاتی اولی آن است که مفهوم و ماهیت موضوع همان مفهوم و ماهیت محمول است؛ و به طور خلاصه مفاد آن اتحاد موضوع و محمول در مفهوم است.

‏حمل حد تام بر محدود از نوع حمل اولی است، مانند «انسان حیوان ناطق است» و خط کمیت متصل قارالذات یک بعدی است. در تمام این موارد مفهوم موضوع همان مفهوم محمول است و اختلاف میان آن دو تنها در اجمال و تفصیل است؛ یعنی محدود و معرّف به نحو اجمال و سر بسته بر یک ماهیت دلالت دارد؛ اما حد تام، آن ماهیت را به نحو باز و گشوده بیان می کند.

‏علامه طباطبایی حمل هر یک از جنس و فصل بر نوع را حمل اولی به شمار می آورند و نیز در نهایه الحکمه  می گویند: «چون این نوع حمل گاهی در وجود عینی اعتبار می شود، بهتر آن است که در تعریف آن لم به جای مفهوم، ذات بکار رود ولم گفته شود: حمل اولی، حملی است که بیانگر اتحاد ذات موضوع با ذات محمول است»

حمل شایع صناعی

‏حمل شایع صناعی در جایی است که موضوع و محمول مفهوم شان و ماهیت شان ‏متفاوت و مختلف است، اما در وجود و هستی با یکدیگر اتحاد و یگانگی دارند؛ ‏یعنی یک وجود است که هر دو مفهوم از آن انتزاع می شود. برخی از موارد حمل شایع صناعی عبارت است از:

‏۱٫ حمل ماهیت جوهری بر فردش، مانند: حسن انسان است.

۲٫ حمل مفهوم عرفی بر جوهر، مانند: زغال سیاه ‏است.

۳ ‏.حمل یک مفهوم عرضی بر مفهوم عرضی دیگر، مانند: خندان رونده است. وجه نامگذاری این حمل، به حمل شایع صناعی آن است که این حمل، اولا: شیوع و رواج دارد. چه غالب قضایایی که در میان مردم ردّ و بدل می شود ‏قضایایی است که تنها بیانگر اتحاد موضوع و محمول در وجود می باشد. و ثانیا: تمام قضایایی که مسائل علوم و صناعات گوناگون را تشکیل می دهد، مشتمل بر این نوع حمل است؛ زیرا در هر علمی از عوارض ذاتی موضوع آن علم گفتگو می شود؛ و عرض ذاتی، محمولی بیرون از ذات موضوع است که بدون واسطه در عروض بر آن حمل می گردد؛ و لذا حملش بر آن به صورت حمل شایع می باشد.

حمل ماهوی

‏مقصود قضیه حملیه ای است که موضوع آن یک مفهوم ماهوی، مانند آنان، سفیدی و حیوان می باشد.

حمل مواطات و حمل اشتقاق

‏حمل مواطات در جایی است که شیئ حقیقتاً و بدون واسطه بر موضوع حمل ‏می شود و به تعبیر دیگر: حمل شیئ بر موضوع نیاز به اعتبار امر دیگری علاوه بر خود آن شیئ ندارد؛ مانند آنجا که می گوییم: انسان ضاحک است. حمل ضاحک بر ‏انسان، حمل ابیض (سفید) بر پنبه، حمل حارّ (گرم) بر آتش، همگی حمل ‏مواطات است؛ زیرا میتوان با اشاره به موضوع و محمول گفت: ‏این آن است. و از این رو این نوع حمل را که در آن محمول با موضوع توافق و همراهی کامل دارد، و حقیقتاً بر آن منطبق می شود، حمل مواطات (موافقت) نامیده اند و نیز به آن حمل «هوهو» (او اوست) گفته اند.

‏در برابر حمل اشتقاق در جایی است که شیئ حقیقتاً و بدون واسطه بر موضوع محمل نمی شود، بلکه حملش بر آن نیازمند آن است که «‏ذو» در تقدیر گرفته شود، و یا از آن شیئ مشتقی گرفته شود، و آنگاه آن مشتق بر موضوع حمل شود. مثلا ضحک (خنده) بر انسان، حمل بیاض (سفیدی) بر پنبه، حمل حرارت (گرما) بر آتش و برودت (سرما) بر یخ، همه از قبیل حمل اشتقاق می باشد. زیرا ضحک حقیقتاً خودش بر انسان حمل نمی شود؛ و اگر گفته شود: «آنان ضحک است» مقصود آن است که «ذو ضحک» یا «ضاحک» می باشد. به این نوع «ذی هو» نیز گفته می شود؛ زیرا در آن، موضوع همان محمول نیست، و رابطه هوهو «این آن است» برقرار نمی باشد؛ بلکه موضوع دارای محمول است، و مفادش آن است که «این دارای آن است».

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا معادله را حل کنید *