واژه «تسلسل»

واژگان «ترجُّح بدون مُرجّح» «ترکیب اتحادی ،اعتباری و…..»
۱۳۹۲-۰۲-۰۹
واژگان «تشخص» «تصدیقات نفس الامری»
۱۳۹۲-۰۲-۱۰
نمایش همه

واژه «تسلسل»

تسلسل در اصطلاح عبارت است از ترتّب و توقف و وابستگی یک شیئ موجود بر شیئ دیگری که همراه با او بالفعل موجود می باشد، و ترتّب آن موجود دوم بر شیئ سومی که همراه با او بالفعل موجود می باشد و ترتّب آن موجود سوم بر موجود چهارم و به همین نحو تا بی نهایت؛ خواه این سلسله به همین ترتیب در هر دو طرف ، یعنی هم در ناحیه علل و هم در ناحیه معلول ها ، تا بی نهایت ادامه یابد،یا فقط در یک طرف تا بی نهایت ادامه یابد.

تسلسل

در لغت به معنای آن است که اموری به دنبال هم زنجیروار واقع شوند ، خواه حلقه های این زنجیر متناهی باشد یا نا متناهی ، و خواه میان آنها رابطه علّی و معلولی برقرار باشد، یا نباشد.

اما در اصطلاح عبارت است از ترتّب و توقف و وابستگی یک شیئ موجود بر شیئ دیگری که همراه با او بالفعل موجود می باشد، و ترتّب آن موجود دوم بر شیئ سومی که همراه با او بالفعل موجود می باشد و ترتّب آن موجود سوم بر موجود چهارم و به همین نحو تا بی نهایت؛ خواه این سلسله به همین ترتیب در هر دو طرف ، یعنی هم در ناحیه علل و هم در ناحیه معلول ها ، تا بی نهایت ادامه یابد،یا فقط در یک طرف تا بی نهایت ادامه یابد.

از اینجا دانسته می شود که تسلسل سه صورت دارد:

۱ – تسلسل هم در ناحیه علل و هم در ناحیه معلول ها . در چنین سلسله ای ، نه علت آغازین ، یعنی علتی که خودش معلول چیزی نباشد، وجود دارد و نه معلول پایانی ، یعنی معلولی که خودش آغاز علت برای چیزی نباشد، بلکه هر علتی ، خودش معلول علت دیگری است ، و هر دیگری خودش علت معلول دیگری است . چنین سلسله ای از هر دو سو تا بی نهایت ادامه می یابدو آغاز و پایانی برای آن نیست.

۲ – تسلسل در ناحیه علل ، و نه در ناحیه معلول ها . این در جایی است که سلسله ، نقطه پایانی داشته باشد، اما نقطه آغازین نداشته باشد. یعنی معلولی که خودش علت چیزی نباشد، و فقط معلول غیر باشد، در آن یافت می شود. اما  علتی که خودش معلول علت دیگری نباشد ، در آن وجود ندارد . در چنین سلسله ای ، هر علتی ، معلول علتی دیگری است ؛ اما چنین نیست که هر معلولی ، علت معلول دیگری باشد.

۳ – تسلسل در ناحیه معلول ها ، و نه در ناحیه علل. در جایی است که سلسله مفروض ، نقطه آغازین داشته باشد، اما نقطه پایانی نداشته باشد. چنین سلسله ای از علل اولی و علت نخستین آغاز می شود ، ولی هر گز به معلول نهایی نمی رسد .

تسلسل مصطلح ، که محال و ممتنع می باشد ، دارای سه ویژگی اساسی است ، که از آن به شروط به تسلسل تعبیر می شود و اگر زنجیره ای از حوادث ، یکی از ویژگیها را فاقد باشد، تسلسل در آن زنجیره محال نبود و ادله امتناع تسلسل شامل آن نخواهد شد. این شروط عبارتند از :

۱ – باید اجزای سلسله بالفعل موجود باشند. با توجه به این شرط ، در سلسله اعداد – اگر چه نامحدود است و پس از هر عدد ، عدد دیگری می توان در نظر گرفت و هرگز به آخرین عدد و بزرگترین نمی توان دست یافت- تسلسل مصطلح تحقق ندارد؛ زیرا همه اجزای این سلسله بالفعل موجود نیستند و آنچه از آن بالفعل موجود است ، همیشه محدود و متناهی است .

۲ – باید اجزای سلسله با هم موجود باشند. در نتیجه سلسله اجزای زمان و نیز حوادث زمانی ، اگر چه نامحدود و غیر متناهی باشند، تسلسل مصطلح را تشکیل نمی دهند؛ زیرا اجزای آن به تدریج تحقق می یابند و وجود برخی از اجزای آن همراه با عدم برخی دیگر می باشد.

۳ – باید میان اجزای سلسله ترتّب باشد. بنابراین ،مجموعه ای از پدیده های نامحدود که ترتّب و وابستگی به یکدیگر ندارند، تسلسل مصطلح را تشکیل نمی دهند. مقصود از ترتّب اجزای سلسله ، توقف و وابستگی برخی از آنها به برخی دیگر می باشد و وجودی که وجود دیگر بر آن توقف دارد، علت نامیده می شود، و آن دیگری معلول خوانده می شود.

از مجموع این امور نتیجه می شود که تسلسل مصطلح اختصاص به سلسله علل و معالیل دارد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا معادله را حل کنید *