Dr Dinani maarefat 10
برنامه معرفت ۱۷ آبان ۱۳۹۲
۱۳۹۲-۰۸-۱۸
Dr Ebrahimi Dinani marefat (5)
برنامه معرفت ۲۴ آبان ۱۳۹۲
۱۳۹۲-۰۸-۲۵
نمایش همه

زبان شعر، ابزار نیست!

می خواهم حق شعر را ادا کنم و بگویم ما گنجینه ای از زبان شعر داریم و شعر، عالم وسیعی است و فرهنگ ما از هر جهت غنی است. اما فرهنگ شعری ما یک زبان زیبایی است که من نظیرش را در کره زمین نمیبینم. اما زبان شعر، زبان ابزار نیست!

ماهیت و خاصیت اصلی زبان سه عنصر اصلی است: یک عنصر گوینده و یک عنصر شنونده و گوینده بدون شنونده نیست حالا یک وقت شنونده حضور فیزیکی دارد و یا یک وقتی این نوشته به دستش می رسد و می خواند و اینجا که من سخن را می گویم هم نوشته را می گویم وهم سخن  را می گویم و عنصر سوم خود واقعیت ،سخن در باره واقعیت ما سخن که می گوییم و شنونده که اون سخن را می شنود این سخن درباره ی چیزی است این سخنی که یک گوینده می گوید و یک شنونده ای بالأخره می شنود در باره چیزی است و اون چیز را من واقعیت می گویم سخن در باره واقعیت است و واقعیت بین گوینده و شنونده است حالا آیا واقعیت که یک چیز پنهان است و عظیم است واصل است واقعیت در پرتو ارتباط گوینده و شنونده ظاهر می شود می خواهم نکته بگویم اگر گوینده و شنونده نباشد واقعیت ظاهر می شود ؟خیر واقعیت که اصل هر چیزی است و این واقعیت نفس الأمری بین دو عنصر گوینده و شنونده ظاهر می شود یعنی در این ارتباط گوینده و شنونده واقعیت ظاهر می شود چقدر ظاهر می شود ؟به اندازه ی قدرت گویندگی و فهم شنونده هر دو بسته به این است که گوینده چقدر گر فته باشد و فهمیده باشد و شنونده چقدر واقعیت در ظرف گوینده و شنونده ظهور پیدا می کند اگر گوینده و شنونده نباشد واقعیت ظاهر نخواهد شد حالا سعدی گوینده بود در زمان خودش هم شنونده داشته و امروز هم ما شنونده سعدی هستیم یک واقعیتی را برای ما ظاهر می کند و ما وقتی که سخن سعدی را خواندیم یک واقعیتی برای ما ظاهر می شود و این واقعیت ممکن است چهره های مختلف داشته باشد

چنانکه گفتید همین  واقعیت در زبان مولوی یک جور دیگه ظهور پیدا کرده در زبان سعدی یک جور دیگر ظهور پیدا کرده و ممکن است یک مورخ بگوید و جور دیگر ظهور پیدا کند و ظهور واقعیت بین گوینده و شنونده است  حالا زبان چقدر نقش دارد ؟زبانی که بین گوینده و شنونده رد و بدل می شود واقعیت را به ظهور می رساند و این کم نقشی نیست اما این زبان در قید زمان محدود نمی شود توجه بفرمایید که این زبان نباید ابزار بشود ما غالبا فکر می کنیم زبان ابزار رفع حوایج ماست ،به یک معنی ابزار است ولی وقتی زبان در حد یک ابزار خلاصه شد فاجعه است زبان ابزار نیست ،حتی  اگر زبان در حد علم خلاصه شد فاجعه است و زبان علم امروز اصطلاحات خاصی دارد و علم هم در هر عصری  یک جلوه ای دارد فیزیک نیوتون یک زبانی داشت و حالا فیزیک کوانتوم فرق دارد با ان وهیأت بطلمیوسی در گذشته زبانی داشت اما امروزه نیست و زبان نباید در حد زبان بطلمیوس باقی  بماند و الان زبان تلسکوپ هاول است در نجوم و اگر زبان در حد علم خلاصه بشود ابزار است تنها زبانی که در حد ابزار خلاصه نمی شود زبان شعر است و زبان داستان است

استاد حقیقت خود زبان چیست و فرقش با منطق چیست؟

زبان که یک چیز مرموزی است که رمز الهی است و من سه عنصر اساسی  آنرا ذکر کردم و زبان این عضله زبان نیست حتی صوت و فرکانس هم نیست زبان لفظ و معنی است و لفظ بدون معنی زبان نیست و معنی هم چون لفظ زبان نیست زبان خیلی پیچیده است و اساسی ترین عناصر ان گوینده و شنونده و واقعیت است و تازه اونوقت ارتباط لفظ و معنی باز یک باب دیگری است که این الفاظ با معانی چگونه ارتباط دارد و معانی کجا هستند که این الفاظ میروند سراغ اونها ما از لفظ چگونه در معنی پیاده می شویم گذر از لفظ به عالم معنی چگونه است ،می گویند وضع است اما اون واضعی که می خواهد وضع کند چگونه این معنی را انتخاب می کند و چگونه این وضع لفظ را انتخاب می کند مُرجحش چیست واضعی که این لفظ را بر این معنی وضع می کند مرجح انتخاب این لفظ چیست ومرجح رسیدن به اون معنی چگونه بوده ؟این ها بحثهایی است که اگر ما بخواهیم واردش بشویم شاید یک سال وقت بخواهد و اجازه بدهید از این بحث بگذریم و روی ان سه عنصر اساسی گوینده و شنونده و واقعیت تکیه کنیم اما واقعیت در بین گوینده و شنونده ظاهر می شود حالا خود واقعیت چیست ؟عرض کردم که من با نهایت احترامی که برای علم قائل هستم ونمی خواهم نادانی خودم را با دشمنی با علم ثابت کنم و اصلا من دشمن علم نیستم. علم، خیلی مهم است ولی زبان علم محدود است به تجربه آزمایشگاه  این زبان یک محدوده دارد هر زبانی محدوده دارد اما خود اصل زبان شعر محدوده اش کمتر است عرض کردیم که اون عنصر وسط بین گوینده و شنونده واقعیت است و واقعیت چیست ؟عالم می گوید اون چیزی است که توی تجربه می آید.

واقعیت را کسی می داند که در میکروسکوپ و تلسکوپ می بیند. البته درست هم میگوید اما واقعیت خلاصه شده در اون اتم و ذره ی نهایی یا دورترین چیزی که چشم می تواند ببیند؟ خیر واقعیت وسیع تر است و تمام مسئله همین است که واقعیت چقدر وسعت دارد؟ بی نهایت. و اگر زبان ابزار بشود، در این حد، واقعیت را محدود کرده. واقعیت، وسیع است وآن زبانی که به وسعت واقعیت دوش به دوش پیش می رود، زبان شعر است.

من به شعرا نوید بدهم که زبان شعر رساترین زبان انسان است حالا زبان وحی البته رساترین زبان است که زبان الهی است و من از زبان انسانی حرف می زنم که در بین زبان انسانی، رساترین زبان، زبان شعر و داستان است که سعدی با آن زبان با ما حرف زده است. بطلمیوس با زبان علم حرف زده و نیوتون با زبان علم فیزیک گفته و امروزه خیلی به حرفش گوش نمی دهند و یک جنبه ی تاریخی دارد و می رود. اما زبان شعر، زبانی است که دایره وسیع واقعیت را بهتر نمایان می کند به عبارت دیگر تجربه علمی، تجربه محترمی است که اگر علم نبود ما الان عقب مانده بودیم و ما باید با علم پیش برویم.

زبان، یک تجربه علمی است و آیا تجربه علمی همه زندگی انسان را فرا می گیرد؟ خیر. تجربه علمی در آزمایشگاه است. اما یک تجربیاتی انسان، در زندگی دارد که نه توی تلسکوپ است نه میکروسکوپ آیا آنها تجربه نیست؟ چرا هست. اونها چه تجربه هایی هست؟ یک نمونه اش را به شما بگویم. تجربه غم، تجربه شادی، تجربه مرگ، مرگ اندیشی، درد دغدغه جاودانگی، درد و فکر جاودانگی و صورت جاودانگی، چگونه است؟ من چگونه جاودانه می مانم اینها تجربه های آدمی است. آیا این تجربه ها در میکروسکوپ و تلسکوپ می آید؟ خیر. و این تجربه ها ی خالص  که درونی است اگر بخواهد بیان بشود با زبان شعر بیان می شود پس زبان شعر وسیعتر است

استاد آیا این واقعیت معجونی از تفسیر گوینده و فهم شنونده است یا نه همه تفسیر گوینده است یا نه همه فهم شنونده است اینجا سه فرض پیش کی آید؟

اگر بخواهم جواب بدهم هیچ کدام از اینها نیست واقعیت نه معجون است واقعیت، واقعیت است و بسته به این است که گوینده چقدر به اون برسد و شنونده چقدر بفهمد واقعیت واقعیت است و بسته به این است که گوینده چقدر بتواند با ان ارتباط بر قرار کند و شنونده  چقدر بتواند از سخن گوینده در واقعیت بفهمد

استاد فرمودید که زبان باید به وسعت واقعیت باشد؟

هیچ زبانی به وسعت واقعیت نیست مگر زبان وحی اما من می خواهم بگویم زبان شعر وسیع تر از زبان ریاضیات است «البته زبان وحی که زبان هستی است و زبان خداست» من از زبان انسان صحبت می کنم که زبان انسان که یک زبان علم داریم یک زبان ریاضیات داریم حتی زبان فلسفه که در حد عقلانیات است هر چند که گفتیم عقلانیات با مدد خیال شکل می گیرید ولی زبان شعر وسیع است رهاست یعنی به وسعت واقعیت راه می برد

در این جا شما می توانید که یک اشکال به من کنید که بسیار خوب که وسیع است، اما زبان، تخیل است زبان، وهم است؛ در حالی که زبان علم، زبان واقعیت است و امروزه در فلسفه تحلیلی همین را می گویند که زبان علم، زبان ارجاع است یعنی وقتی که می گویم ۴=۲+۲ارجاع می دهد به یک واقعیت وقتی که می گویم فلان فرمول شیمیایی این است ارجاع می دهم، یعنی نشان می دهم که در واقعیتش این است ارجاع یعنی مصداق معین در خارج دارد ولی می گویند زبان شعر زبان ارجاع نیست وقتی که شما داری یک داستان را می سرایی چه بسا اصلا در واقعیت اتفاق نیفتاده به کجا ارجاع می دهی این نقصی است که می گویند زبان شاعر دارد.

من می گویم بله زبان شعر زبان ارجاع با میکروسکوپ نیست زبان ارجاع با حس نیست اما شاعر وقتی که چیزی را می گوید آیا هیچ چیز نیست؟ چیزی را تصویر می کند. واقع، وسیع تر از این حرفها هست ما واقع را، خیلی تنگ و تاریک می کنیم. واقع، را در حد تلسکوپ و میکروسکوپ تنزل می دهیم!

کاشکی هستی زبانی داشتی       تا ز هستان پرده ها برداشتی

آن زبان وحی است که آرزو کرده و اتفاقا هستی زبان دارد. زبان هستی، زبان وحی است. زبان انبیاء، زبان هستی است. زبان هستی، زبان خداست که رازها آشکار می کند. و پرده ها بر می دارد و پرده اندر پرده اندر پرده است. ببینم قرآن را چقدر ما می فهمیم و هر مفسری به چند پرده اش می رسد و اینکه ائمه می فرمایند قرآن دست ماست خوب قرآن مکتوب که در خانه همه هست چرا امام می فرماید قرآن نزد ماست؟ آن پرده های اندر درونش نزولی است. نزد امام است نزد حضرت امیر است اصلا حضرت امیر خودش قرآن است من مجاز نمی دانم حالا چه کسی می تواند به باطن حضرت امیر برسد حضرت ختمی مرتبت هر چه براقش رفت در لیله الأسری به قاب قوسین أو ادنی که معلوم نیست کجاست آنجا چی دید؟ نور مبارک حضرت مولی (ع) را دید  بَئَسَ علیٌ منصوص فی ذاتِ الله زبان حضرت مولی زبان هستی است زبان وحی زبان هستی است

حالا برگردیم به بحث که آیا زبان باید در حد یک ابزار باقی بماند؟ ابزار کهنه و نو نمی شوند؟ یک وقت ابزار حرکت چهارپایان بوده و حالا جت است و اگر زبان در حد ابزار تنزل پیدا کرد مونده است در یک قطعه از تاریخ چون ابزارها عوض می شوند اما زبان شعر، زبان ابزار نیست «البته زبان وحی بالا تر از این حرفهاست» من از زبان سعدی می خواهم صحبت کنم و در آخرین جلسه می خواهم اگر بتوانم حق سعدی را ادا کنم چرا سعدی زبان شعر انتخاب کرده می توانست به زبان دیگر حرف بزند ؟مولانا یک عارف است و می توانست مثل عرفای دیگر به زبان عرفان حرف بزند چرا سنایی زبان شعر را انتخاب کرد ؟ببینید ابن عربی فتوحات وفصوص را نوشته  به زبان عرفان حالا چرا بعضی عرفای ما زبان شعر را انتخاب کرده اند ؟برای اینکه زبان شعر زبان ابزار نیست من می خواهم بگویم زبان شعر هم زبان ارجاع است منتهی شعر به چیزی ارجاع می دهد و واقعیتی را نشان می دهد که وسیع تر است استاد شما رمز و راز را بخشی از واقعیت می دانید ؟بله رمز ، رمز واقعیت است و راز راز واقعیت اصلا ما غیر واقعیت چی داریم اما من می خواهم بگویم برعکس فیلسوفان تحلیلی که می گویند زبان شعر زبان ارجاع نیست من می خواهم بگویم زبان شعر هم زبان ارجاع است منتهی شعر به چیزی ارجاع می دهد که اون وسیع تر از فیزیک است و فراتر از ریاضیات است و حتی گاهی دانسته های فلسفی یعنی دایره ی خیال خیلی وسیع است و ساحت تخیل از فیزیک وسیع تر است و ساحت خیال یکی از ساحت های وجود انسان است اگر فرض کنید که انسانی قدرت تخیل هیچ نداشته باشد به جرأت عرض می کنم که اگر انسان قدرت تخیل نداشت علم هم نبود علم جدید هم نبود درسته که علم از آزمایشگاه می آید اما باید با فرضیه به آزمایشگاه رفت و فرضیه با خیال است و اگر خیال نباشد دیگه فیلسوف هم نمی تواند کار بکند عالم هم نمی تواند کار بکند

هر کو نکند فهمی زین کلک خیال انگیز            نقشش به حرام ار خود صورتگر چین باشد

من می خواهم امروز حق شعر را ادا کنم و می خواهم بگویم ما گنجینه ای از زبان شعر داریم و شعر عالم وسیعی است و فرهنگ ما از هر جهت غنی است اما فرهنگ شعری ما یک زبان زیبایی است که من نظیرش را در کره زمین نمیبینم

همه زیبایی ها این است که این ها به دریای معانی راه پیدا کرده اند اگر به اون معانی راه پیدا نمی کردند این زیبایی و طراوت را نداشتند.

معلومه همان معانی که می فرمایید همان سطوح واقعیت است زبان به ساحت معنی باید برود و ساحت معنی همان است که عرض کردم بین گوینده و شنونده واقعیت ظاهر می شود حالا نتیجه بگیرم سعدی چندین قرن قبل از این سخن گفته یک گوینده بوده و شنونده هم داشته وهم اکنون هم دارد ما امروزه که سعدی را می خوانیم چه ساحت های معنا به روی ما گشوده می شود.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا معادله را حل کنید *