داستان پر ماجرای عقل و حسّ

Dr Ebrahimi Dinani marefat (8)
برنامه معرفت هشتم دی ۱۳۹۱
۱۳۹۱-۱۰-۰۹
پیرامون آیه شریفه {هوالاول و الآخر والظاهر والباطن}
۱۳۹۱-۱۰-۱۱
نمایش همه

داستان پر ماجرای عقل و حسّ

ما نمی توانیم در جستجوی حقیقت پیش برویم بی آنکه یقین داشته باشیم چه در پیش داریم و چه راهی را باید برویم و اگر به حقیقت رسیدیم چگونه آن را باید بشناسیم . هرگونه روشی که غیر از این در پیش گیریم ، طبعا منطقی نخواهد بود .

درآغاز دوران فلسفه مشاهده می کنیم که سوفسطائیان دنیای کهن ، که حق آنها به خوبی ادا نشده است ، مهمترین مساله منطق را دریافته و به آن پاسخ داده اند . آنان می گفتند که معرفت تنها از راه حواس می آید . دوهزار سال بعد از آن واقعه ، جان لاک می پنداشت که وی این معنی را در خود دریافته است . پس معیار حقیقت را همیشه در حواس باید دید . حقیقت آن چیزی است که آن را می چشید ، لمس می کنید ، می بویید ، می شنوید و می بینید ، آیا از این ساده تر چیست ؟

اما این پاسخ افلاطون را خرسند نساخت . او می گفت اگر حقیقت این است ، پس حقیقت وجود ندارد . زیرا مردم در شنیدن و بوییدن و چشیدن و لمس کردن و دیدن اشیاء یک سان نیستند. اگر سخن سوفسطائیان درست باشد ، پس کودک خردسال و مرد حکیم هر دو به یک سان میزان سنجش حقیقت خواهند بود . افلاطون عقل را تکیه گاه حقیقت و نسبت مفاهیم عقلی را به دیافت های حسی ، مانند نسبت فرمانروایان به توده مردم می دانست . هر دو باید توده درهم و برهمی را با ارتباط میان مراکز فرماندهی اداره کنند.

ارسطو با او هم عقیده بود و او بود که پیش از همه در جستجوی قوانین استدلال برآمد و از منطق یک علم جداگانه ساخت . هیچ چیز درست نتواند بود مگر این که نتیجه یک قیاس کامل باشد . برخی از متفکرین گفتند چنین نیست . زیرا صحت کبری بسته به این است که نتیجه پیش از تشکیل قیاس صحیح باشد . پیش از اثبات این که « سقراط حیوان ناطق است » نمی توانید بگویید « هر انسانی حیوان ناطق است » پس استدلال قیاسی همیشه ناقص است .

اپیکور گفت بسیار خوب ، پس بگذار تا سخن سوفسطائیان را بپذیریم و تنها دریافت حواس خود را باور کنیم . شکاکان در پاسخ گفتند این نتواند بود .، آفتاب به نظر هم چون کدوی حلوایی می رسد ؛ آیا در اینجا به دریافت حواس باور کنیم ؟

یکی از فلاسفه می گفت که هیچ چیز قطعی نیست و به همین جهت شاگردان وی با آنکه خیلی او را گرامی می داشتند در مرگش گریه نکردند ، زیرا نسبت به مرگ استاد یقین حاصل نکرده بودند ، بدین گونه روزگارفلسفه با بازی عقل و حس سپری شد تا آنکه رومیان و یونانیان از صحنه کنار رفتند و اروپا را برای مسیحیت و کلیسا خالی گذاشتند . در این دوران احکام الهی راهبر مردم گشت و انکار حواس خمسه مقدس شمرده شد و سوفسطائیان و اپیکوریان به دست فراموشی سپرده شدند . با آنکه اصحاب اسکولاستیک حقیقت را در انطباق اندیشه با جهان خارج می دانستند ، به پیروی از افلاطون و ارسطو در ستایش عقل کوشیدند و گفتند بهترین استدلال ، قیاس برهانی است که می تواند از عقیده معین و ثابت فلسفه ، جهان موزونی بسازد . مفاهیم را حقایقی دانستند بالاتر از اصوات ؛ زیرا اینها امور مادی بوده و آغاز و پایانی دارند ، ولی مفاهیم کلی فناناپذیرند و اول و آخر و ظاهر و باطن هستند و محسوسات صورت های جزئیه آنها می باشند . دکارت از فلاسفه خواست که قطعی بودن حواس را انکار کنند و هیچ چیز را جز اندیشه واقعی نشمارند . ولی دنیای جدید دوباره حواس را به تاج و تخت خود برگردانید . پیش قدمان این کار در فلسفه بیکن و در علم گالیله بود. ستاره شناسان قدرت حواس را با ادوات نجومی چندین برابر کردند و فیلسوفان مشاهده را ضامن اندیشه ساختند و برهان را به محکمه استقراء کشاندند . اگر کسی را خواندن منطق ضروری است باید کتاب آلت نوبیکن را بخواند . در آنجا منطق شکوه جنگ تن به تن را دارد و فلسفه شبیه داستان جنایی است که در آن پلیس به دنبال حقیقت گریزپا می گردد.

مقدمه کتاب با قطعه عالی حکیمانه ای آغاز می گردد.

  • انسان هم چون فرمانروا و مفسر طبیعت است . آن اندازه می تواند از طبیعت دریابد که مشاهدات او درباره نظم آن به وی اجازه دهد . بیش تر از آن درنمی یابد و نمی تواند دریابد .

به صدای این زنگ خردمندان گردهم آمدند و اعلام خطر دوره رنسانس نواخته شد . پس از این دوره باز می بینیم افرادی مانند لایب نیتس و کانت و هگل در حواس شک کردند و گفتند عقل تنها قاضی است که می تواند درباره مدرکات حسی داوری کند .

هابز، لاک و میل گفتند که اگر عقل به خود جرات جستجوی حقیقت را در ورای محسوسات بدهد، کار بیهوده ای می کند.

اما کانت گفت ریاضیات از محسوسات جلوتر است و حقیقتی است پیش از تجربه . مجذور عدد پنج ، عدد بیست و پنج است و در این حکم نیازی به تصدیق حواس نیست . میل در پاسخ گفت چنین نیست ، اگر مجذور دو ، عدد جهار است ، برای آن است که تجربیات دائمی روزانه ما و تجربه نوع انسان که با وراثت با اسلاف به اخلاف منتقل می شود و حتی عالی ترین براهین ریاضی موقتا نامحقق است تا آن که به تصدیق حواس برسد . پس از مدتی ایمان به تجربه و ارجاع هر معرفتی به حواس ، در انگلستان از میان رفت و از آمریکا سردرآورد.

برتراند راسل منطقرا به عنوان علم استدلال کنار گذاشت ، از آن علم کامل ترین تجریدات را ساخت و به همراهی پروفسور وایتهد ، از حقایق برهانی مجرد از هر تجربه ای بنای ریاضی بساخت و تعریفی را که از حقیقت کرده بود بر آن افزود .

به نظر ویلیام جیمز که در دنیایی زندگی می کرد که فعالیت علمی آن تابهیچ گونه تجرید و انتزاعی را ندارد ، غموض و ابهام شرط اول فلسفه نیست . وی گفت حقیقت آن است که اثر عملی داشته باشد . به جای آنکه درباره مفهومی از روی اصول اولیه آن حکم کنیم و یا آن را از روی برهان و مبادی خلل ناپذیر استنتاج نمائیم . باید آن را با محک تجربه بیازمائیم و از نتایج عملی آن بپرسیم و صورت اندیشه را از نو به سوی اشیاء برگردانیم .

به عقیده جان دیویی اندیشه مانند دیگر اعضای بدن است . هنگامی می تواند درست باشد که وظیفه خود را کامل انجام دهد . وظیفه اندیشه عبارت است از فهم زندگی و اراده آن .

در اینجا سنت تجربی و استقرائی ، از نو برای جوانان زنده شد . پراگماتیسم نام جدیدی بر طریقه کهنی از اندیشه گشت و رای بیکن را تایید کرد که می گفت « قانونی که اثر عملی آن بیش تر باشد ، در عالم نظر درست تر است » ضمنا پراگماتیسم فلسفه سودجویی بنتام را نیز قوت بخشید که می گفت « سود میزان همه چیز است » شاید بهتر باشد ، بگوییم حقیقت گنبدی است از شیشه های رنگارنگ که از هر گوشه آن ترکیبی دگرگون از رنگ ها دیده می شود و شاید هم مخرج مشترک اشتباهات انسانی باشد .

با توجه به آنچه گذشت ، این نتیجه به دست می آید که تاریخ پرماجرای فلسفه همواره صحنه برخورد و مشاجره بین اصحاب اصالت عقل و اصحاب اصالت تجربه بوده است .

2 دیدگاه ها

  1. سیاوش می‌گه:

    لطفا نظر استاد رو درمورد این مسئله بپرسید
    تشکر

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا معادله را حل کنید *