benefit
متن و فیلم سخنرانی دکتر دینانی در نشست ابن سینا پژوهی
۱۳۹۲-۰۳-۲۱
واژگان «حدوث و قدم » و انواع آن
۱۳۹۲-۰۳-۲۴
نمایش همه

واژگان «جعل بسیط و مرکب » «جنس قریب و سافل»

جعل

در لغت به معنای قراردادن، آفریدن ،گردانیدن و غیر آن آمده است و در فلسفه به معنای ایجاد بکار می رود. مثلا پرسیده می شود «مجعول علت چیست؟» و مقصود آن است که آنچه علت ایجاد می کند و به آن تحقق می بخشد چیست؟ وجود است یا ماهیت و یا نسبت میان وجود و ماهیت (یعنی صیروره الماهیه موجوده) و پاسخ صحیح آن است که مجهول همان وجود است.

جعل بسیط و جعل مرکب

جعل به دو معنا به کار می رود یکی به معنای آفریدن و خلق کردن ، که در این صورت به آن جعل بسیط گفته می شود ، و دیگری به معنای قرار دادن چیزی برای چیزی ، که به آن جعل مرکب گفته می شود . مثلا وقتی گفته می شود: «جعل الله الانسان» مقصود آن است که خدا انسان را آفرید و وجود را به او افاضه کرد. اما وقتی گفته می شود: «جعل الله زیدأ شجاعأ» مقصود آن است که خداوند شجاعت را به زید افاضه کرد واو را شجاع گرداند. در جمله نخست جعل، بسیط است و در جمله دوم، ‏مرکب است. جعل بسیط یک مفعول می گیرد و جعل مرکب دو مفعول .دارد. جعل بسیط به وجود نفسی تعلق می گیرد و جعل مرکب به وجود رابط.‏بنابراین، وقتی گفته می شود میان ذات و لوازم ذات ،‏جعل مرکب متخلل نمی شود وفقط جعل بسیط به آن تعلق می گیرد.مقصودآن است که ایجاد وآفرینش فقط به ذات تعلق می گیرد وباهمان جعل، لوازم ذات نیز آفریده می شود.مثلا  با آفرینش عدد زوجیت آن نیز آفریده می شود.

جنس

‏جنس کلی ذاتی ای است که مشترک میان چند نوع است. و به دیگر سخن: ‏جنس مفهومی است که بیانگر جزء اعم از اجزاء ذاتی نوع خود می باشد.

جنس بعید

جنس اگر نسبت به نوع به گونه ای باشد که چون آن نوع را با انواع مشارک در آن جسم ضمیمه کنیم و بپرسیم چیستند ؟ همیشه آن جنس در جواب نیاید ، آن جنس بعید خواهد بود. مثلا جسم برای انسان جنس است و انسان در این جنس ، انواع مشارکی دارد، مانند: اسب ، درخت و سنگ . حال اگر بپرسیم انسان و سنگ چیستند؟ جواب «جسم » است. اما اگر بپرسیم انسان و اسب چیستند . پاسخ ،حیوان است در نتیجه ،جسم ، جنس بعید انسان خواهد بود.

جنس سافل

جنس سافل آن است که زیر آن جنسی نباشد ، بلکه فقط نوع باشد، مانند حیوان.

‏جنس عالی

‏جنس عالی که به آن جنس الاجناس نیز میگویند، جنسی است که زیر آن جنس باشد ، ولی بالاتر از آن جنسی نباشد؛ مانند: جوهر.

‏جنس قریب

‏جنس را نسبت به یک نوع در صورتی قریب میگویند که اگر آن را به هر یک از انواع مشارک در آن جنس ضمیمه کنیم  و بپرسیم که چیستند همان جنس در جواب بیاید مثلا حیوان جنس انسان است ء و انسان در این جنس انواع مشارکی دارد؛ مانند: اسب ، گاو و گوسفند اگر هر یک از این انواع را در کنار انسان قرار دهیم و بپرسیم چیستند پاسخ حیوان است. پس حیوان جنس قریب انسان می باشد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا معادله را حل کنید *