واژگان «تغیّر» «تقابل»

Dr Ebrahimi Dinani marefat (4)
برنامه معرفت سیزدهم اردیبهشت ۱۳۹۲
۱۳۹۲-۰۲-۱۳
واژگان «تقابل تناقض» «تقدم و تاخر»
۱۳۹۲-۰۲-۱۹
نمایش همه

واژگان «تغیّر» «تقابل»

‏تعریف فنی و دقیق تقابل چنین است: «تقابل عبارت است از امتناع اجتماع دو شیئ در محل واحد و از جهت واحد و در زمان واحد ‏در این تعریف «امتناع اجتماع» به «دو شی ء»، به طور مطلق و بدون مقید کردن آن به یک حیثیت خاص نسبت داده شده تا نشان دهد که این امتناع ، بخاطر ذات آنها می باشد. یعنی تقابل در جایی است که دو شی ء با هم جمع نمی شوند و این جمع نشدن آنها مستند به شیئیت و ذات آنها می باشد، نه امور بیرون از ذات. بنابراین، غیریّت غیر ذاتی از تعریف فوق بیرون خواهد بود.

تغیر

تغیّر از ماده «غیر» گرفته شده، و به معنای دیگر شدن و دگرگون شدن است و معنایی نزدیک به معنای تحول و تبدل دارد.

تغیّر بر دو قسم است: الف . تغیّر تدریجی. ب . تغیّر دفعی. تغیّر تدریجی، دگرگونی و تحولی است که در طول زمان تحقق می یابد یعنی میان متبدل و ‏متبدل الیه یک فاصله زمانی وجود دارد؛ مانند آنگاه که شیئی از نقطه  الف به نقطه ب ‏منتقل می شود. تغیّر تدریجی، حرکت نامیده می شود.

‏اما تغیر دفعی دگرگونی و تحولی است که دفعتاً و آناٌ صورت می پذیرد. یعنی هیچ فاصله زمانی میان موقعیت سابق و موقعیت جدید وجود ندارد، بلکه در یک نقطه مشخص» یک شی ء تبدیل به شی ء دیگر می شود؛ مانند رسیدن متحرک به نقطه پایان حرکت. متحرک اگرچه مسافت میان نقطه آغاز حرکت و نقطه پایانی را به تدریج و در طول زمان طی می کند، اما رسیدن اش به نقطه پایانی  دفعی و در یک آن می باشد و حتی تبدیل حالت سکون به حالت حرکت نیز دفعتاً انجام می گیرد. شی ء ساکن وقتی شروع  به حرکت می کند، و حالت قرار و ثبات خود را به تغیّر و تحول تبدیل می کند، این تبدیل سکون به حرکت آناً و بدون هیچ فاصله زمانی میان حالت سکون و حالت حرکت انجام می پذیرد.

‏نکته ای که در اینجا شایان ذکر است اینکه تغیّر دفعی هرگز بدون حرکت تحقق نمی یابد؛ بلکه همیشه در ضمن یک حرکت، و به طفیل یک تغیر تدریجی و مستمر است که تغییرات دفعی و آنی پدید می آیند.

 تقابل

‏تعریف فنی و دقیق تقابل چنین است: «تقابل عبارت است از امتناع اجتماع دو شیئ در محل واحد و از جهت واحد و در زمان واحد ‏در این تعریف «امتناع اجتماع» به «دو شی ء»، به طور مطلق و بدون مقید کردن آن به یک حیثیت خاص نسبت  داده شده تا نشان دهد که این امتناع ، بخاطر ذات آنها می باشد. یعنی تقابل در جایی است که دو شی ء با هم جمع نمی شوند و این جمع نشدن آنها مستند به شیئیت و ذات آنها می باشد،  نه امور بیرون از ذات. بنابراین، غیریّت غیر ذاتی از تعریف فوق بیرون خواهد بود.

‏همچنین مقصود از «محل واحد» در تعریف فوق مطلق محل است که محل حقیقی و محل اعتباری، هر دو را شامل می شود. و محل حقیقی نیز اعم از موضوع به معنای خاص آن، یعنی محلی که بی نیاز از حال است ،می باشد.

‏بنابراین ، تعریف فوق شامل تقابل سلب و ایجاب نیز می گردد، زیرا متن قضیه، یعنی مجموع موضوع و محصول، به منزله موضوع و محلی است که سلب و ایجاب بر آن وارد می آید.

‏و قید از «جهت واحد» برای بیان این نکته است که اجتماع دو امر متقابل در یک محل از دو جهت مختلف ء هیچ مانعی ندارد، و منافاتی با متقابل بودن آنها ندارد؛ مثل آنکه عقل فعال علت عالم ماده و در عین حال معلول خداوند است؛ یعنی نسبت به عالم ماده علت و نسبت به خداوند معلول می باشد. در اینجا علیّت و معلولیت که دو امر متقابل هم هستند ، با هم جمع شده اند و یک شی ء هم علت است و هم معلول، اما از دو جهت مختلف . پس دو امر متقابل از جهت واحد در یک شی ء جمع  نمی شونده اما از دو جهت مختلف ممکن است با هم جمع شوند.

‏و اما قید «زمان واحد» برای آن است که تعریف شامل مواردی که متقابلین از امور زمان مند هستند، نیز بشود. و با توجه به این قیدی اگر دو امری که ضد یکدیگرند از دو زمان مختلف بر یک موضوع عارض شوند، تعریف یاد شده نقض نخواهد شد.

‏حکما برآنند که اقسام تقابل منحصر در چهار قسم است: تقابل تناقض، تقابل عدم و ملکه، تقابل تضاد و تقابل تضایف.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا معادله را حل کنید *