واژگان «حدوث و قدم » و انواع آن
۱۳۹۲-۰۳-۲۴
انواع «حرکت» در فلسفه
۱۳۹۲-۰۳-۲۷
نمایش همه

تعریف «حرکت »در فلسفه

‏حرکت یک مفهوم ماهوی نیست ، و لذا حدّ ندارد ، و نمی توان برای آن یک تعریف حقیقی ارائه داد و لذا آنچه در تعریف حرکت بیان می شود ، در واقع تعریف لفظی است . اینجا سه تعریف برای حرکت بیان می شود .

تعریف اول :حرکت عبارت است از خروج تدریجی شیئ از قوه به فعل .

تعریف دوم : حرکت عبارت است از تغیر تدریجی شیئ

این دو تعریف نزدیک به یکدیگرند ؛ زیرا تغیر یک شیئ جز به خارج شدن آن از قوه به فعل نیست. بنابراین دو تعریف ، حرکت در واقع عبارت خواهد بود از « نحوه وجودی که شی ء به واسطه آن به تدریج آن قوه به سوی فعل می رود»  و تدریجی بودن آن بدین معناست که اجزایی که برای آن وجود فرض می شود در یک زمان واحد با هم جمع نمی شوند، بلکه در طول زمان بوجود می آیند. و به دیگر سخن: مقصود از تدریجی بودن حرکت این است که هر یک از اجزای فرضی آن ، فعلیت جزء فرضی پیشین و قوه جزء فرضی پسین می باشد.

تعریف سوم: حرکت، کمال اول است برای شیئ بالقوه، از آن جهت که بالقوه است. این تعریف از ارسطو نقل شده است.

‏برای روشن شدن این تعریف باید ابتدا توضیحی درباره واژه «کمال» بدهیم. کمال در فلسفه به معنای فعلیت،دارایی و وجود است، وغیر از کمالی است که در علم اخلاق مطرح می شود. در علم اخلاق، کمال و نقص بر اساس معیارهای عقل عملی سنجیده می شود، اما در فلسفه مسائل ارزشی نقشی ندارد، و معیارهای عقل نظری در آن حاکم است. در فلسفه بحث برسر وجدان و فقدان، و هستی و نیستی است. آنچه وجدان و هستی است، کمال و آنچه فقدان و نیستی است ، نقصان به شمار می رود؛ خواه از بایستی ها باشد و خواه آن نبایستی ها ‏و خواه اساسا از حوزه علم اخلاق بیرون باشد.‏

اما باید توجه داشت که کمال شیئ از آن جهت که آن شیئ بالفعل است،با کمال شیئ از آن جهت که بالقوه است،تفاوت دارد.اگر یک جسم را در نظر بگیریم دو حیثیت در آن وجود دارد: یکی حیثیت فعلیت و دیگری حیثیت قوه. جسم ‏چیزی دارد که بواسطه آن بالفعل است و چیزی دارد که بواسطه آن بالقوه می باشد؛ و خلاصه دارای دو جهت و دو حیثیت مختلف است. جسم از آن جهت که یک شیئ بالفعل است ،کمال اولش همان صورت نوعی است که واجد آن است؛ و کمال دومش آثار و عوارضی است که در همان حال بر آن صورت نوعی مترتب می گردد. و نکته کمال اول نامیدن صورت نوعی شیئ و کمال دوم نامیدن آثار و اعراض شیئ همین است که آثار و عوارض شیئ در واقع آثار صورت نوعی آن ‏شیئ است، و لذا صورت نوعی، یک نحوه تقدم بر آن آثار دارد. روشن است که حرکت، صورت نوعی هیچ جسمی نیست، و به همین دلیل قید « من حیث أنّه بالقوه» در تعریف حرکت آورده شده است:« الحرکه کمال اول لمّا بالقوه من حیث أنّه بالقوه».

‏اما جسم از آن جهت که بالقوه است – یعنی از آن جهت که چیز یا چیزهایی را ندارد ولی می تواند داشته باشد – نیز کمال اول و کمال دومی دارد. اگر جسمی را در نظر بگیریم که در نقطه « الف» ساکن است، اما می تواند در نقطه « ب» ‏قرار داشته باشد، برای این جسم دو کمال می توان در نظر گرفت: یکی خود حرکت کردن و خارج شدن از نقطه « الف» و روانه شدن به سوی نقطه « ب». خود این گذر و‏جابجایی و تحول، در برابر سکون و قرار و رکود، فعلیتی از فعلیت هاست که جسم نسبت به آن بالقوه می باشد، و لذا حصولش برای جسم کمال می باشد؛ زیرا چنانکه فلاسفه گفته اند :«حصول ما یمکن آن یحصل للشیئ کمال له»حصول آنچه امکان حصول برای شیئ دارد،برای آن شیئ کمال به شمار میرود.

‏وکمال دیگرعبارت است از بودن واستقرار یافتن آن جسم درنقطه«ب»؛زیرا استقرار دراین مکان جدید نیزحالتی است که شیئ ندارد اما می تواند واجد آن شود؛ولذا حصولش برای آن ،کمال برای آن خواهد بود.

‏اگر این دو کمال را با هم مقایسه کنیم، می بینیم که گذر آن نقطه «الف» به سوی نقطه « ب» که همان حرکت است، مقدمه است برای رسیدن و استقرار در نقطه «ب». و لذا حرکت ‏کمال اول و غایت حرکت، کمال دوم به شمار می رود. توضیح اینکه: حرکت مطلوب بالذات نیست: و هر حرکتی برای رسیدن به یک هدف و غایتی تحقق می یابد. در واقع کل حرکت مقدمه برای وصول به غایت است. پس «کمال اول» بودن حرکت بدین معناست که حرکت کمالی است که وسیله است، ‏نه هدف. حرکت کمالی است که وجودش وابسته و متعلق به هدف و نهایت می باشد.

‏اما اینکه گفته شد: « حرکت کمال اول است برای شیئ بالقوه» نکته اش آن است که حرکت، اگرچه خود یک فعلیت است .زیرا اگر آن را در برابر سکون قراردهیم ‏فعلیتی از فعلیتها خواهد بود .اما این تفاوت را با دیگر فعلیتها دارد که آمیخته با قوه است. شیئ تا وقتی در حرکت است، بالقوه است ‏و فعلیتی را در پیش رو دارد. بنابراین، شیئ تا حالت بالقوه نسبت به شیئ دیگر .که همان کمال ذاتی و غایت و هدف است .نداشته باشد، نمی تواند حرکت داشته باشد.

1 دیدگاه

  1. پويا می‌گه:

    خیلی ممنون ، استفاده کردیم … .

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا معادله را حل کنید *