واژگان «ترجُّح بدون مُرجّح» «ترکیب اتحادی ،اعتباری و…..»

واژگان «تجربیات» «تجرید» «تخصص وجود»
۱۳۹۲-۰۲-۰۹
واژه «تسلسل»
۱۳۹۲-۰۲-۰۹
نمایش همه

واژگان «ترجُّح بدون مُرجّح» «ترکیب اتحادی ،اعتباری و…..»

در ترکیب اعتباری ، وحدت حاکم بر اجزاء ، یک وحدت اعتباری است نه حقیقی؛ و به دیگر سخن : از مجموع اجزاء، یک واقعیت جدیدی که دارای آثار ویژه ای باشد، به وجود نمی آید. مانند ترکیب خانه از گچ و آجر و آهن و...و یا ترکیب ساعت از چرخ دنده ها و عقربه ها و دیگر اجزای ساعت. اثر یک مرکب اعتباری همان مجموع آثار اجزای آن است و به اصطلاح اثر مجموع اجزا مساوی است با مجموع آثار آنها . در ترکیب اعتباری ، وجود مرکب یک وجود اعتباری است و آنچه واقعاً هست و منشا اثر می باشد همان اجزا است و نه کل.

ترجُّح بدون مُرجّح

بدین معناست که فعل و اثری در حدّ قوه و مکان نباشد و بدون اینکه علت و عاملی دخالت کند ، خود به خود آن فعل از عدم به وجود برسد .ترجُّح بدون مُرجّح محال است.

ترکیب اتحادی

نوع ترکیبی است که اجزاء ترکیب کننده آن هر یک به طور جداگانه ، وجود مستقلی ندارند و به دیگر سخن ، این نوع ترکیب میان دو یا چند موجودی است که در تقرر وجودی متحد باشند و همه موجود به یک وجود باشند.

ترکیب اعتباری

در ترکیب اعتباری ، وحدت حاکم بر اجزاء ، یک وحدت اعتباری است نه حقیقی؛ و به دیگر سخن : از مجموع اجزاء، یک واقعیت جدیدی که دارای آثار ویژه ای باشد، به وجود نمی آید. مانند ترکیب خانه از گچ و آجر و آهن و…و یا ترکیب ساعت از چرخ دنده ها و عقربه ها و دیگر اجزای ساعت. اثر یک مرکب اعتباری همان مجموع آثار اجزای آن است و به اصطلاح اثر مجموع اجزا مساوی است با مجموع آثار آنها . در ترکیب اعتباری ، وجود مرکب یک وجود اعتباری است و آنچه واقعاً هست و منشا اثر می باشد همان اجزا است و نه کل.

ترکیب انضمامی

نوع ترکیبی است که هر یک از اجزای آن از لحاظ وجودی مستقل می باشند، در برابر ترکیب اتحادی که اجزاء مرکب در خارج با یک وجود موجود می باشند.

ترکیب حقیقی

در ترکیب حقیقی میان اجزای گوناگون مرکب ، وحدت حقیقی حاکم است مانند ترکیب انسان از روح و بدن و یا ترکیب جسم از ماده و صورت جسمیه .

ترکیب حقیقی بر سه قسم است : ترکیب عقلی. ترکیب خارجی. ترکیب مقداری

۱ – ترکیب عقلی : آن است که عقل در ظرف تحلیل ذهنی یک شیئ را به امور و حیثیات گوناگون تجزیه کند، گرچه ممکن است در خارج یک امر بسیط و غیر مرکب باشد. به عنوان مثال ، وقتی خط را تصور می کنیم چند مفهوم از آن بدست می آوریم : یکی آنکه کمیت و مقدار است ؛ دیگر آنکه متصل و پیوسته است ، سوم آنکه قارالذات بوده و اجزایش همزمان تحقق می یابد و چهارم آنکه یک بعدی است و در یک جهت امتداد دارد. اینها همه اجزای عقلی خط هستند .جزء عقلی مشترک را «جنس» و جزء عقلی مختص را «فصل» می نامند.

۲ – ترکیب خارجی : ترکیب خارجی آن است که یک شیئ در خارج از ماده و صورت تشکیل شده باشد. مثلا انسان یک مرکب خارجی است زیرا از روح و بدن تشکیل شده است و نیز آهن یک مرکب خارجی است زیرا در ظرف خارج مرکب از جسمیت و صورت نوعیه خاص خود می باشد.

۳ – ترکیب مقداری: در جایی است که یک شیئ با آنکه در خارج متصل و یکپارچه می باشد ولی دارای اجزای بالقوه ای است که می تواند به آنها تقسیم شود. این نوع ترکیب در اشیائی راه می یابد که دارای امتداد و کشش باشند. و امتداد یا زمانی است و یا مکانی؛ و امتداد مکانی نیز یا فقط  در یک جهت (طول) است مانند خط، و یا در دو جهت (طول و عرض) است مانند سطح ، و یا سه جهت (طول و عرض و عمق) است مانند جسم تعلیمی .

اجزای مرکب عقل (یعنی جنس و فصل ) را جزء عقلی ، و اجزای مرکب خارجی (یعنی ماده و صورت) را جزء خارجی ، و اجزای مرکب مقداری را جزء مقداری می نامند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا معادله را حل کنید *