چرا آدمی غریب ترین است؟
۱۳۹۱-۰۵-۳۱
درباره آیه شریفه {نفخت فیه من روحی}
۱۳۹۱-۰۵-۳۱
نمایش همه

بی معنایی، غیر قابل تصور است!

وقتی شما از هستی می پرسید من باید بگویم هستی به یک معنی بدیهی ترین ،مفهوم است و روشنترین چیزی است که ما می توانیم آن را درک کنیم . به یک معنی هم ،مبهم ترین ومشکل ترین وحتّی تعریف ناپذیرترین است،یعنی تعریفش ممتنع است وما نمی توانیم آن را به جنس وفصل تعریف کنیم .چون تعریف چنان که می دانید تعریف به اجلی است .معرِّف همیشه باید برتر از معرَّف باشد.ما چیزی را تعریف می کنیم که ابهام دارد وبا چیزی که روشن تر است ،آن را روشن می کنیم حالا اگر ما خواسته باشیم ، هستی را روشن کنیم باید چیزی روشن تر از هستی پیدا کنیم که واضح تر از هستی باشد تا بیایدمعرفت هستی واقع بشود.ما در جهان هستی چیزی روشن تر از هستی نداریم .اصلا غیر هستی چیزی وجود ندارد تابخواهد روشن باشد .غیر هستی چه چیزی است ؟ وقتی شما از هستی صحبت می کنید ،چه چیزی روشن تر از خود هستی است؟ در پرسش از هستی غیر هستی چیست ؟ چه چیزی غیر هستی است تا بخواهد روشن یا تاریک باشد ؟ غیر هستی یعنی هیچ ونیستی . غیر هستی در واقع نیست ونیستی نمی تواند معرِّف هستی باشد .هر چند از راه تضاد می توان یک ادراک حاصل کرد .ولی نیستی لزوما معرِّف هستی نیست .پس ما چه چیزی روشن تر از هستی نداریم تا آن را درتعریف هستی بیاوریم .اصلا نداریم نه اینکه روشن تر نداریم

به همین دلیل هستی قابل تعریف منطقی نیست .اما به همان اندازه که قابل تعریف منطقی نیست ، به همان اندازه روشن و واضح است . من، هستی را هستم. من، می هستم ؛من خود می هستم .حتّی قبل از اینکه مفهوم بسازم وبا آن مفهوم بخواهم هستی را روشنتر کنم، هستم. چون هستم ،مفهوم دارم نه اینکه چون مفهوم دارم ،هستم توجه می کنید؟ چون هستیم ،مفهوم داریم .برای شناخت چیزها ،نه اینکه چون مفهوم داریم ،پس خود را می شناسیم.

ما می هستیم، ما شأنی از شئون هستی هستیم. اصلا من هستی ام واز هستی خودم، به هستی مطلق می رسم. چون اگر من خودم معنی هستی خودم را ادراک نمی کردم، معنی هستی را ادراک نمی کردم. چون خودمان هستیم می فهمیم که هستی، هست. من هستم پس هستی هست  چون من هستم ،اگر مانبودیم نمی فهمیدیم که هستی هست.

من هستم ، هستم یعنی:هستنده ام ،هستنده بدون هستی معنی ندارد. پس هستی، هست. از این رو، هستی برای ما بدیهی ترین چیز است. چون ما خودمان هستی هستین و می هستیم. من لحظه ای نمی توانم بدون هستیدن باشم .من همیشه هستی وهستیدنم .بنابراین أبده بدیهیات وروشن چیزها از نظر من ،هستی است .اما اگر بخواهم این هستی را با مفهومی روشن تر از خودش تعریف کنم ،هرگز نتوانم و هرگز توان آن را ندارم

آیا می توان آنچه را که شما گفتید ،تعریف شما از هستی به حساب آوریم؟

هستی ،تعریف جنس وفصلی وتعریف به اجلی ندارد.به عبارت دیگر :هستی به غیر خود تعریفی ندارد و به خود تعریف می شود .هستی را به غیر هستی نمی شود تعریف کرد .چون غیر هستی ،چیزی نیست که بخواهد هستی را تعریف کند .بنابراین هستی خود معرِّف خود است .

هستی چگونه معرف خود است؟از آن رو که هستی در من می هستد .پس من هستم وهستی را می فهمم .هستی خود را به من نشان می دهد .من نمی توانم هستی را به خودم نشان بدهم .هستی خودش را به من نشان می دهد . ما از طریق چیز دیگری به هستی نمی رسیم ،خود هستی ،خودش را به من نشان می دهد ،یعنی :در ما می هستد وما هستیم .

به نظر شما قواعد هستی چیست؟

به نظر ما خود هستی قاعده است .وقتی خود هستی قاعده باشد ،یتفرّع علیه قواعد .یعنی قواعد دیگری از آن متفرّع می شود .خود هستی قاعده است .یعنی نظام است ونظم . ونظم هستی ،نظم هاست. یکی از قواعد هستی این است که ادراک انسان تا چه اندازه مطابق با هستی است. این خودش یک مسأله است. ادراک ما از هستی ناشی می شود چون اگر هستی نبود، ادراک نبود

انسان موجودی است ،مدرِک ،که ادراک دارد .ادراک مدرَک می خواهد.آیا ما می توانیم هستی را بدانگونه که هست ،ادراک کنیم ؟ این یک قاعده است .اشیاء بدان گونه که هستند ،قابل ادراک هستند یا نیستند؟ این هم قاعده است .اگر جهان قاعده مندباشد می توانیم ادّعا کنیم که اشیاء بدان گونه که هستند ،برای ما قابل ادراک هستند واگر هستی قاعده مند نبود ،امکان وصول به این نتیجه نبود وهیچ کس نمی توانست به این نتیجه دست بیابد.چون وقتی هستی قاعده مند نیست وقاعده ای در کار نیست وادراک هم قاعده مند نیست.چگونه می توان ادّعا کردکه می توانیم چیزی را بشناسیم؟اصلا چگونه می توانیم چیزی را ببینیم؟چیزی را که می بینیم،بدان گونه است که من می بینم .ممکن است من ،اشتباه بکنم ودر یک اشتباه سیستماتیک همه چیز را برخلاف ببینم .اشتباه سیستماتیک به این معنا که همه چیز ،خلاف آن چیزی است من می بینم .نه اینکه گاه درست باشد وگاه نادرست باشد .البته اشتباه سیستماتیک خودش باز یک نظم دارد. بر این اساس من می خواهم بگویم :بدون نظم ،نمی توان هستی را تصوّر کرد .مثل بی معنایی است.

یعنی شما بی معنایی را غیر قابل تصور می دانید؟

الان این مسأله مطرح می شود که بی معنایی به چه معناست ؟آیا بی معنا را می توان تصوّر کرد؟ خود بی معنی بودن ،خودش یک معناست .بی معنایی را می توان فهمید یا نمی توان فهمید؟ مثلا می خواهیم بدانیم یک جمله بی معناست یا با معناست؟ اگر می فهمیم که این جمله بی معنی است .پس فهمیدن ما که این جمله بی معنی است ،خودش یک معنی است .چگونه می توان به بی معنایی رسید؟همان طور که من به بی معنایی به معنای مطلق کلمه نمی توانم برسم وهر بی معنایی خود یک معنی است .هر بی نظمی هم خود یک نظم است .پس هستی نظم است . وقتی هستی نظام دارد همین مطابقت ادراک ما با واقع ،یا به عبارت دیگر :آنچه که می بینیم همان است که من می بینیم .آنچه می چشم همان است که من می چشم،خودش قاعده خواهد بود.

آن وقت از همین قاعده ،قاعده های فراوان حاصل می شود.با ادراک کردن و درصورتی که قاعده ادراک را به سامان برسانیم ، که ادراک انسان فاعده مند است .یعنی آنچه که من می بینم ،بصر ،مبصِّر دارد.سمع من مسموع دارد ،هم سمع وجود دارد ،هم سامع وهم مسموع . هم بصر هم باصر هم مبصِّر. هم مدرِک هم مدرَک .اگر این انطباق را بپذیریم (که خودش یک فاعده وقانون است ) آن وقت می بینیم که من می توانم به قانون علیّت برسم ،که من آنچه را درک می کنم ،دارای ضوابطی ضروری بین اشیاء است .می بینیم که بین علّت ومعلول ،یک رابطه ضروری وجود دارد .به عنوان مثال می دانم که عدد چهار زوج است. زوجیّت عدد چهار یک قاعده است در چهار بودندو به اضافه دو . مساوات دو به علاوه دو با چهار ،خودش یک قاعده است وبه همین شکل ،به صورت مرتبقواعد ریاضی وفلسفی کشف می شود.

اما اصل قاعده این است که آیا ادراک ما قانون مند است ؟وآیا آن چیزی که ادراک می کنیم ،چیزی را به ما میگوید؟آنچه که من می چشم ،طعمی است؟طعم است یا وهم است؟آنچه که من سرخ می بینم ،سرخ است؟اگر این قاعده مندی را قبول کنیم که بدون قاعده مندی هستی ،نمی توان آن را اثبات کرد ، درآن صورت در درک من قواعدی وجود دارد .مثل قواعد ریاضی وقواعد فلسفی.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا معادله را حل کنید *