قاعده ۲۴ :البسیط لا یمکن أن یکون فاعلا و قابلا

واژگان «اعتباریت ماهیات» «اعراض ذاتیه و غریبه»
۱۳۹۲-۰۱-۲۸
واژگان «امتناع بالذات» «امتناع بالغیر» «امتناع بالقیاس»
۱۳۹۲-۰۱-۲۹
نمایش همه

قاعده ۲۴ :البسیط لا یمکن أن یکون فاعلا و قابلا

شیخ الرئیس ابوعلی سینا برای اثبات برخی مسائل به این قاعده استدلال کرده و آن را معتبر دانسته است . از جمله مواردی که به این قاعده استدلال نموده ، این مسئله است که هر گاه یکی از عناصر ، مبدأ حرکت قرار گیرد ، مانند سنگ بر زمین فرود آید یا آتش که بر فراز رود ، چنین پنداشته می شود که این موجود خود به خود و بنفسه متحرک است . ولی این پندار باطل است

موجود بسیط هرگز نمی تواند هم فاعل باشد و هم قابل . شیخ الرئیس ابوعلی سینا برای اثبات برخی مسائل به این قاعده استدلال کرده و آن را معتبر دانسته است . از جمله مواردی که به این قاعده استدلال نموده ، این مسئله است که هر گاه یکی از عناصر ، مبدأ حرکت قرار گیرد ، مانند سنگ بر زمین فرود آید یا آتش که بر فراز رود ، چنین پنداشته می شود که این موجود خود به خود و بنفسه متحرک است . ولی این پندار باطل است ؛ زیرا شیء واحد هرگز نمی تواند هم فاعل باشد هم فاعل .یعنی موجود واحد نمی تواند هم اعطای حرکت کند و هم پذیرای حرکت باشد .

امام فخررازی این قاعده را به همین صورت که عنوان این مبحث است ، مطرح کرده و امتناع آن را میان حکما مشهور دانسته و در مقام استدلال برای اثبات این قاعده دو برهان اقامه کرده است :

برهان نخست اینکه ، حیثیت قبول و حیثیت فعل دو اثر مستفل از یکدیگرند؛در حالی که از موجود واحد بسیط  ، جز یک اثر صادر نمی گردد.

برهان دوم آنکه ، نسبت قابل به مقبول همیشه بالامکان است ، در حالی که نسبت فاعل به فعل همواره بالوجوب است . بنا براین اگر شیء واحد نسبت به چیزی هم فاعل باشد و هم قابل ، لازم می آید که نسبت آن شیء به آن چیز هم بالامکان باشد و هم بالوجوب .

مخفی نماند که امام فخررازی به هر دو برهان پاسخ می دهد و آن ها را نمی پذیرد . ولی چون نقل آن پاسخ ها در اینجا به طول می انجامد ، از آوردن آنها صرف نظر می شود .

در کیفیت طرح این قاعده و اثبات آن میان امام فخررازی در کتاب مباحث المشرقیه و قاضی عضدالدّین ایجی در کتاب مواقف هیچ گونه تفاوت و اختلافی دیده نمی شود .

از جمله متفکرین بزرگ اسلامی که این قاعده را مطرح کرده و از آن بحث کرده است ، دبیران کاتبی قزوینی است . وی از شاگردان برجسته خواجه نصیرالدین طوسی است؛ ولی از لحاظ فکر و اسلوب و اندیشه ، بیشتر تحت تأثیر امام فخررازی قرار گرفته است و برخی اوقات از سبک وی پیروی می کند .

این مطلب در ایرادهایی که بر فلاسفه وارد ساخته یا شبهه هایی که که در مورد واجب الوجود مطرح کرده ، بیش تر نمایان می شود . دیگر از متفکرین بزرگ که این قاعده را تأیید نموده ، علامه حلی لست که در شرح کتاب حکمه عین القواعد دبیران کاتبی که آن را ایضاح المقاصد نامیده است ، می گوید :

حکمای سابق را عقیده بر این بود که موجود بسیط نمی تواند هم فاعل باشد و هم قابل ؛زیرا فاعل از آن جهت که فاعل است با قابل از آن جهت که قابل است ، مغایرت دارد .چون فاعل به اعتبار فاعل بودن همواره مفید است در حالی که قابل به اعتبار قابل بودن مستفید است .

به این ترتیب اگر اعتبار مفید بودن و اعتبار مستفید بودن هر دو داخل در ذات شیء بسیط باشد ، ترکیب آن لازم می آید . و اگر یکی از دو اعتبار داخل و دیگری خارج باشد ، باز هم ترکیب لازم می آید و ترکیب با بساطت منافات دارد . اما اگر فرض کنیم که اعتبار مفید بودن و اعتبار مستفید بودن هر دو خارج از ذات شیء بسیط باشد ، در این صورت شیء بسیط مصدر آن دو اعتبار خواهد بود و مصدریت آن نسبت نسبت به اعتبار دیگر مغایرت دارد . در اینجا به طور مجدد این سوال مطرح می شود که آیا مصدزیت شیء بسیط نسبت به دو اعتبار مفید بودن و مستفید بودن داخل در ذات آن شیء است یا خارج ؛ و یا یکی از دو اعتبار داخل در ذات و دیگری خارج از ذات است ؟

اگر گفته شود که مصدریت آن نسبت به هر دو اعتبار داخل در ذات است ، ترکیب لازم می آید . و اگر گفته شود مصدریت نسبت به یکی از دو اعتبار داخل در ذات و نسبت به دیگری خارج از ذات است ، باز هم ترکیب لازم می آید ؛ و ترکیب با بساطت منافات و مغایرت دارد .

اما اگر گفته شود که مصدریت آن نسبت به دو اعتبار خارج از ذات است که از ذات صادر شده است ، در این صورت به طور مجدد سوال مزبور تکرار می شود و به طور تسلسل ادمه می یابد . و چون ادامه تسلسل تا بی نهایت از نظر عقل محال است ، ناچار باید به یکی از دو شق اول تسلیم شد . در اینجا چون پذیرفتن شق اول و دوم مستلزم ترکیب است ؛ و ترکیب با بساطت منافات دارد ، ناچار باید فاعل و قابل بودن شیء بسیط را که مستلزم این گونه محذورات است ، مردود شناخت .

منشأ پیدایش اشکال در مورد اثبات قاعده این است که در اوازم ماهیات ، هم جهت قابلی صدق می کند و هم جهت فاعلی . در حالی که به مقتضای قاعده ، شیء واحد نمی تواند از جهت واحد هم فاعل باشد و هم قابل . پاسخ فیض به این اشکال این است که اتصاف به ماهیات به لوازم ذاتیه از دایره شمول این قاعده بیرون است . زیرا ماهیت اربعه مثلا ، نسبت به زوجیت که لازمه ذاتی آن است ، هم فاعل است و هم قابل ، چنان که می گوید :

 و اما الاتصاف فیجوز أن یکون المبدأ و القابل فیه واحدا و ذلک کمبدئیه الماهیات لللوازمها و قبولها إیاها .

قاعده «البسیط لا یمکن أن یکون فاعلا و قابلا» از جمله قواعدی است که برای اثبات برخی مسائل فلسفی به آن استناد شده که از جمله آن اضافه کردن قید حیثیت در تعریف قوه است . هنگامی که صدرالمتألهین قوه را به « مبدأ التغیر من شیء فی شیء آخر منحیث هو آخر » ، تعریف می کند ، اضافه می کند که قید حیثیت ، یعنی جمله « من حیث هو آخر » از این جهت در تعریف قوه لازم است که با مفاد قاعده « الشیء الواحد لا یکون فاعلا و قابلا » معارض نگردد . زیرا اگر قید حیثیت از تعریف قوه حذف شود ، با مفاد قاعده مذکور متناقض خواهد شد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا معادله را حل کنید *