فلسفه پاسخی به تاریخ است
۱۳۹۱-۰۵-۳۱
نیایش فیلسوف
۱۳۹۱-۰۵-۳۱
نمایش همه

اهل علم، اهل سفرند

تحول اساسی که آن را «تحوّل فکری »می نامیم به صورت رفتن ازمکانی به مکان دیگر نیست . این می تواند منشأ ،معدّ و آمادگی بخش باشد . ولی لزوما موجب تحول بنیادی نمی شود . تحوّل بنیادی ممکن است بدون سفر و در حال اقامت و سکونت در جایی ، برای انسان حاصل شود . یک انسان ممکن است در تمام عمرش در جایی ساکن باشد ولی تحوّلات فکری اش بسیار قویّ باشد . او هم مسافر است با این که ممکن است در جایی نشسته باشد . این قبیل تحوّل شامل تحوّل درونی ،تحوّل حالی ،تحوّل فکری ، تحوّل شهودی هم می شود .

سوال : قبول دارید که اهل علم اهل سفرند؟ یعنی قبول داریدکه میان سفر وعلم ،ملازمه وجود دارد؟

همین طور است که می فرمایید:غالبا برای تحصیل وفراگرفتن علوم ، رسم بر این بوده است که سفر می کردند .یعنی: اهل علم ازجایی که زندگی می کردند، به جایی دیگر که عالمی در آنجا بود ،سفر می کردند و یا به جایی که مرکز علم بود ، می رفتند . معمولا این گونه بوده که برای دریافت علم و دانش سفر ،صورت می گرفته است ؛سفر و هجرت ومسافرت چیزی است که برای فرا گرفتن علم در اشعار و روایات هم آمده است . از جمله این حدیث شریف که می فرماید :برای گرفتن علم به چین بروید ! این هست . ولی قاعده کلّی نیست .چه بسا کسی در وطن و خانه خودش هم بتواند تحصیل علم کند . ممکن است پدر کسی عالم بزرگی باشد و او در نزد پدرش درس بخواند و عالم بشود . این موضوع اتفاق افتاده است . من عالمی را می شناسم که هیچ وقت از شهر خودشان بیرون نرفته و در پیش عالم شهر خودشان درس خوانده و مجتهد شد ، اما غالبا چنان است که می فرمایید ، چون علم همیشه در خانه وزادگاه آدم نیست .

مراکز علمی معمولا در جایی است که برای رسیدن به آن باید هجرت و سفرکرد و چه بسا یک مرکز علمی را نپسندیم ، یا قانع کننده نباشد و به یک مرکز علمی دیگر برویم ، چنانچه امروز در دانشجوها وطلّاب ِعلم ، میبینیم که سابق به مراکز علمی چون قم و نجف و قاهره و….. می رفتند. دانشجوها از شهر های مختلف به تهران می آیند و یا به کشور های مختلف دنیا سفر می کنند . معمولا سفر رفتن اهل علم است وگفتار شما صادق است .

سوال :آیا می توان میان فلسفه و سفر هم رابطه برقرار کرد ؟

ببینید ،فلسفه به عنوان آموختن فلسفه ، مانند آموختن هر علم ودانشی ، بی ارتباط با سفر نیست . یک فیلسوف برای رسیدن به فیلسوف بزرگتر در جایی دیگر ممکن است سفرکند تا فلسفه او را بیاموزد . سابق جندی شاپور در ایران مرکز فلسفه اسلامی بود و اشخاص از جاهای گوناگون و دور و نزدیک می آمدند و فلسفه می آموختند . یا کسانی به آتن می رفتند و یا از جزایر دیگر یونان به آتن می آمدند تا در معبد دلفی افلاطون یا در باغ آکادمی ارسطو ، فلسفه بیاموزند. این سفرها بوده است .

در فلسفه نیز مانند هر علم دیگر سفر زمینی وجغرافیایی بوده است . اما اگر منظورتان سفر معنوی و رابطه آن با فلسفه باشد ، خود فلسفه نوعی سفر است .هر تفکری سفر است ولی نه سفر زمینی

در ابتدای سخن اشاره کردیم که :سفر اقسامی دارد و نباید آنها را با هم ممزوج کنیم . سفر زمینی برای آموختن علم ها ، مانند هر دانشی در فلسفه هم بوده است . اما به یک معنی همه علوم و بخصوص فلسفه دقیقا سفر است . وانسان متفکر سفر می کند.از مرحله ای از تفکر به مرحله ای دیگر . خود حرکت فکری ، نوعی سفر است ؛سفری روحانی، معنوی ،فکری.

طبق این معنا فیلسوف همیشه مسافر است وکسی که مسافر است فیلسوف است . اگر کسی تحوّل فکری نداشته باشد ، او فبلسوف نیست . شاید اصلا نتوان او را انسان محسوب کرد ! فیلسوف نبودن کسی را که تحوّل فکری ندارد ،قطعا می توانم بگویم ولی نمی دانم که آیا انسان هست یا نیست ! نمی دانم اسم کسی را که هیچ تحوّل فکری ندارد ، چه بگذارم ،تردید دارم که به چنین کسی بتوان اطاق انسان کرد.

سوال : در سفر دو تحوّل عمده همزمان می شوند : تحوّل درونی که همواره در وجود انسان است  و دیگر قرار گرفتن در مدار یک تحوّل کیهانی با مشاهده تحوّلات هستی . آیا از این حیث می توان گفت : سفر دریچه دانایی های جدید است؟

یقینا . سفر زمینی چنین است . هر حرکتی که شما در ظاهر و زندگی ظاهری انجام می دهید ،یک نوع حرکت در درون شما هم هست . در ظاهر و زندگی هیچ حرکتی رخ نمی دهد ، مگر اینکه در درون نیز اتفاقی می افتد . میان بدن و روح ارتباط وجود دارد . امکان ندارد که در بدن و زندگی و جابجایی شما ، تحوّلی روی بدهد ولی در درون شما تحول رخ ندهد . منتها این تحوّلات ممکن است اساسی نباشد و صصرفا در حدّ خودش باشد .

تحول اساسی که آن را «تحوّل فکری »می نامیم به صورت رفتن ازمکانی به مکان دیگر نیست . این می تواند منشأ ،معدّ و آمادگی بخش باشد . ولی لزوما موجب تحول بنیادی نمی شود . تحوّل بنیادی ممکن است بدون سفر و در حال اقامت و سکونت در جایی ، برای انسان حاصل شود . یک انسان ممکن است در تمام عمرش در جایی ساکن باشد ولی تحوّلات فکری اش بسیار قویّ باشد . او هم مسافر است با این که ممکن است در جایی نشسته باشد . این قبیل تحوّل شامل تحوّل درونی ،تحوّل حالی ،تحوّل فکری ، تحوّل شهودی هم می شود .

نقل شده است که سعد الدین حموی که از عرفای بزرگ است ، در مجلس سماع صوفیان  نشسته بود . می دانید که در مجلس سماع حالاتی روی می دهد که برای حاضران نوعی رقص عارض می شود ، حتّی رقص فیزیکی ، چنانکه در آثار مولانا آمده است .

صوفیان در آن مجلس به رقص آمدند ومی چرخیدند و سماع می کردند . ولی سعدالدین همچنان نشسته بود و بی تحرّک وآرام بود : کأنّه علی رأسه الطیر. تو گویی که برسرش پرنده ای نشسته است . گویا نفس نمی کشید . هیچ جنبسی نداشت و بسیار آرام نشسته بود وسماعی نمی کرد . درویشی به نزد او آمد و گفت :مولانا ! مجلس سماع است ! شما سماع نمی کنی ؟ او فکر می کرد که سعدالدین غافل است . حموی چشمش را باز کرد و گفت :{وتری الجبال تحسبها جامده وهی تمرّمرّ السحاب} می خواست بگوید : تو ساکن می بینی ،من ساکن نیستم . این همان آیه قرآن کریم است که ملّاصدرا از آن برای اثبات حرکت جوهری استفاده کرده است .

این کوه که الان من از پشت این برج ها می بینم ، ساکن است ولی همین کوه مانند ابرها در حرکت است . سعدالدین می خواست به او بفهماند که تو حرکت باطنی مرا نمی بینی بدن ساکن وآرام نشسته است ولی در درون غوغایی است که کسی آن را نمی بیند.

سفر درونی ظاهری لزوما با دوندگی ظاهری همراه نیست . کسی ممکن است در جایی ساکن وآرام نشسته باشد ولی در درونش در حرکت باشد .موّاج باشد ومثل دریا موج بزند،خروشان باشد وهر لحظه نسبت به لحظه قبل تازه باشد و از شأنی به شأنی و از فکری به فکری در سیر باشد ؛سیر معنوی.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا معادله را حل کنید *