اندیشه تجدد؛ آثار و لوازم

آگاهی، حقیقت ذات اضافه است
۱۳۹۲-۰۸-۰۶
course1
واژه «صفت نفسی و صفت اضافی»
۱۳۹۲-۰۸-۰۸
نمایش همه

اندیشه تجدد؛ آثار و لوازم

اندیشه تجدد از زمان دکارت شروع مى‏شود و اوج آن هم از زمان کانت است که او در واقع بنیانگذار تجدد است . ۳۰۰ تا ۴۰۰ سال پیش این نوع تفکر در جهان بشرى به وجود آمد و پیش از آن نبوده است. از خصلتهاى دیگر این مدرنیته گرایش به نو است.

عنوان مقاله: اندیشه تجدد؛ آثار و لوازم

نویسنده: ابراهیمی دینانی، غلامحسین

چکیده:

قبل از اینکه وارد بحث شویم و ارتباط بین سنّت و تجدد را مطرح کنیم. طبق موازین منطقى مناسب است که تعریفى از تجدد و سنّت داشته باشیم و ماهیت هر یک را بیان کنیم بعد ببینیم این دو با هم چه تعامل و تفاعلى دارند. یک انسان متجدّد کیست و انسان سنّت‏پرست چه کسى است؟ بسیار مشکل است که تعریف جامع و مانعى درباره سنّت، تجدد یا مدرنیته ارائه نماییم که مورد نقض قرار نگیرد. در این رابطه تعریفهاى مختلفى شده و هر کسى از دیدگاه خودش تعریفى کرده است. به نظر بنده توجّه به آثار و علائم این دو پدیده ما را در شناخت دقیق از آنها تا حد زیادى یارى مى‏کند.

مقدّمه‏اى در تعریف مدرنیته و تجدد

بعضى در تعریف مدرنیته گفته‏اند یعنى حرکت به پیش، حرکت به جلو، حرکت دائم، پیشروى، ترقى، بدون این که در جایى متوقف شویم، بدون تعین یا رنگ خاصى، یک نوع حرکتى که دائم است و در درون آن بحران و اضطرار و نقض و شک و تردید احیانا وجود دارد . حال هر یک از آن تعریفها درست باشد یا نباشد، تجدد، انسان متجدد و دنیاى متجدد علاماتى دارد؛ دنیایى که در کل تاریخ بشر سابقه نداشته است . بشر متجدد امروز ویژگیهایى دارد که همان خصلتهاى مدرنیته است . «وایتهد» جمله‏اى دارد که تقریبا بیان‏کننده معناى تجدد است، او مى‏گوید: انسانهاى گذشته همیشه به خود و دیگران مى‏گفتند که ما چه چیزهایى را تجربه کرده‏ایم، امّا انسان متجدد نمى‏گوید چه چیزهایى را تجربه کرده‏ام، مى‏گوید چه چیزهایى را مى‏توانم تجربه کنم؟ چه چیزهایى را تجربه کرده‏ام، با این پرسش که چه چیزهایى را مى‏توانم تجربه کنم، تفاوت بسیارى دارد؛ عینا تفاوت گذشته و حال است.

اگر خوب این سخن را بشکافیم این سخن ریشه در حرفهاى کانت دارد . او همین حرف را مى‏زد که ما چه چیزهایى را مى‏توانیم بفهمیم. اغراق نیست اگر بگوییم که پیشرو تجدد و شاید بنیانگذار تجدد به معناى دقیق کلمه کانت است.

تجدد ریشه فلسفى و فکرى دارد . یک آدم که متجددانه فکر مى‏کند یا سنّت‏گرایانه مى‏اندیشد، یا عمل مى‏کند حتّى در ظواهر او تأثیر مى‏گذارد.

اینها آثار تفکر است ؛ یعنى چون بشر به نوع اندیشه متجددانه دست یافته به تکنولوژى رسیده، نه این که چون به تکنیک رسیده و کشف کرده، حال فکرش عوض شده است . البتّه اینها فکر را عوض مى‏کند، ولى اساس، فکر است . فکر منشأ عمل است، عمل هم مى‏تواند در اندیشه اثر بگذارد، امّا در اصل اندیشه است که منشأ عمل مى‏شود . بنابراین بحث ما بیشتر در همین است که نوع اندیشه تجدّدگرایانه و سنّت‏گرایانه چه نوع اندیشه‏اى است؟

خصلتهاى مدرنیته

یکى از خصوصیاتى که براى اندیشه تجددگرایانه ذکر کرده‏اند افسون‏زدایى است ؛ یعنى انسان متجدد به گونه‏اى مى‏اندیشد که به هیچ افسون و رمز و رازى باور ندارد، همه چیز را واضح و روشن و علمى و تجربى مى‏خواهد . اگر چیزى وضوح و روشنایى علمى نداشت (آن هم علم تجربى) اعتبارى ندارد . مدرنیته زیر بارِ راز و رمز و افسون نمى‏رود، مى‏کوشد افسونها را بزداید، و تا آن جا که ممکن است از هر نوع افسون و راز و رمزى کناره مى‏گیرد . این یک خاصیت فکر متجدد است . در مقابل فکر سنّت‏گرا با رمز و راز کاملاً هماهنگ و مأنوس است . رمز و راز براى او موضوعیت دارد، افسون حتّى براى او مطرح است.

خصوصیت دیگر اندیشه متجددانه این است که مى‏گوید: تارsuccessیخ آزمایشگاه ارزشهاست، ارزشها همواره در این آزمایشگاه برخورد مى‏کنند، ارزشهاى مختلف، برخورد مى‏کنند و انسان متجدد مسؤولانه موظف است انتخاب کند . ارزشها با هم در جنگند و این شمایید و انتخاب . مى‏گوید ارزشهاى بسیارى در زندگى هست . اقوام و ملل، فلسفه‏ها، نحله‏ها و فرهنگها، ارزشهاى مختلف دارند و اینها با هم در ستیز هستند . هندو مى‏گوید حیوان را نکش و به آن آزار نرسان، ذبح حیوانات قبیح است . اسلام مى‏گوید، نه مى‏خواهى گوسفند را بکش، جایز است . هندو مى‏گوید این گناه است، اسلام در حج قربانى مى‏کند . انسان متجدد در تعارض این ارزشها که غربى یک ارزش دارد و شرقى یک ارزش دیگر، براى خود مسؤولیت انتخاب قائل است . این از خواص تجدد است . انسان سنّتى به یکى از این ارزشها وابسته است، امّا براى انسان متجدد اینها در تعاملند و او مسؤولیت انتخاب دارد.

انسان متجدد نگاهش به عالم نگاه علمى و تجربى است؛ یعنى آن جا که تجربه بازمى‏ماند و متوقف مى‏شود، تفکر انسان متجدد متوقف مى‏شود . او آنچه که عینى و تجربى است، آنچه که در آزمایشگاه است، قبول دارد . امّا موضوع به همین جا ختم نمى‏شود، بلکه انسان متجدد آن جا که پاى تجربه لنگ است و در آزمایشگاه نمى‏گنجد به تفکر هم دستور توقف مى‏دهد . این بخش دوم خیلى مهم است . او مادامى که تجربه و آزمایشگاه کار مى‏کند، به طور محسوس مى‏بیند، قبول مى‏کند، ولى به مجرد این که آزمایش تمام شد، به تفکر مى‏گوید توقف کن؛ یعنى فکر نکن؛ یعنى مادامى که پاى تجربه در کار است پاى فکر هم در کار است، تا پاى تجربه لنگ شد تفکر هم تمام مى‏شود . در مقابل سنّت‏گرا مى‏گوید فکر باید به کار افتد .

این خواص تجدد و تفاوتهایش با سنّت به همان سخن وایتهد بازمى‏گردد که چه را مى‏توانم آزمایش کنم؛ یعنى آن جا که دیگر نمى‏توانم آزمایش کنم، دیگر تفکر هم ندارم.

آنچه ذکر شد، خواص مدرنیته است و طبیعتا کسى که چنین خواصى در نوع اندیشه او باشد از نظر روانى و روحى، شکاک و افسون‏زداست . کم باور مى‏کند، سخت‏باور است، زود شک مى‏کند، نقد مى‏کند، امور را زیر عینک تجربه مى‏برد، هر چه به تجربه نیاید رد مى‏کند، نقادى مى‏کند، سرانجام تصمیم مى‏گیرد . در بینش او ارزشها در جنگ هستند و او باید انتخاب کند، امّا با چه معیارى انتخاب کند؛ تجربه که همه جا نمى‏شود . لذا معیار درستى ندارد و نتیجه انتخاب او یک نوع اضطراب خواهد بود . از همین روست که متفکر متجدد همیشه مضطرب است . از خواص تفکر متجددانه اضطراب است، قرار ندارد، یک کشتى بى‏لنگر است، معلق است و همیشه دستخوش اضطراب و نگرانى.

اندیشه تجدد از زمان دکارت شروع مى‏شود و اوج آن هم از زمان کانت است که او در واقع بنیانگذار تجدد است . ۳۰۰ تا ۴۰۰ سال پیش این نوع تفکر در جهان بشرى به وجود آمد و پیش از آن نبوده است. از خصلتهاى دیگر این مدرنیته گرایش به نو است.

از منظر اندیشه تجددگرا ارسطو فیلسوف بزرگ جهان، امروز کهنه است، خود دکارت از مخالفان سرسخت ارسطو است . دکارت افتخارش این بود که زبان یونانى نمى‏دانست و آثار ارسطو را نخوانده بود. روش دکارت روش ضد ارسطو است، امّا چه چیزهایى از ارسطو امروز کهنه است؛ همان چیزهایى که بیشتر جنبه علمى و پوزیتیویستى دارد . زیست‏شناسى ارسطو امروز تا حدّى کهنه است . ارسطو زیست‏شناس بزرگى بوده است. او تمام حیوانات را در باغ وحشى گرد آورده و درباره آنها مطالعه مى‏کرده است، ولى زیست‏شناسى ارسطو امروز کهنه است . طب، فیزیک و نجوم ارسطو نیز کهنه است، امّا آیا فلسفه ارسطو هم کهنه است؟ اگر شما باور کنید، بنده باور نمى‏کنم . آیا فلسفه افلاطون امروز کهنه است؟

فلسفه از دیدگاه من، کهنه نمى‏شود . بلى تا آن جا که با فیزیک و جغرافیا و مسائل علمى ارتباط دارد تحول‏پذیر است و دگرگون مى‏شود . البتّه علم امروز، زیست‏شناسى و پزشکى امروز هم فردا کهنه است . این پزشکى که پزشکى سقراط و بقراط را کهنه کرده، خودش هم همین فردا کهنه است.

امّا فلسفه، اندیشه و فکر اصیل وقتى به وجود آمد دیگر نمى‏میرد و از بین نمى‏رود . همه چیز از میان مى‏رود، غیر از اندیشه . من فکر نمى‏کنم اندیشه فانى شود . آیه مى‏گوید فقط خدا باقى مى‏ماند «وَ یبقى وجه ربّک ذوالجلال والإکرام» و البتّه اندیشه وجه ربّ است . اندیشه اصیل وقتى به وجود آمد نه کهنه مى‏شود و نه نابود . ممکن است زمانى بگذرد که جامعه بشرى مستعد براى قبول آن اندیشه نیست . بسیارى از اندیشه‏ها بوده که قرنها در اختفا مانده، و انسانها آماده نبوده‏اند که با آن مواجه شوند، ولى آن فکر وجود داشته است؛ هر چند یک نفر در عالم آن فکر را مى‏پسندیده و با آن ارتباط داشته است . بنابراین فکرهاى اصیل همواره هست ولو که به حسب زمان و تاریخ به گذشته متعلّق باشد.

متجدد مى‏گوید حال از گذشته چه چیزى کم دارد، خوب همین حرف را از آن طرف هم مى‏شود گفت که گذشته چرا بد است، آن هم فقط به صرف این که متعلّق به قبل است . بلى اگر چیزى فوق آن دارید، درست است . امّا در فلسفه، آیا فیلسوف امروز بهتر از افلاطون مى‏گوید؟ آیا مى‏توان گفت چون اندیشه افلاطون مربوط به گذشته است منسوخ است؟ به صرف گذشته بودن چرا منسوخ باشد؟ به همان اندازه خودش حداقل اعتبار دارد.

بحث دیگر این است که مگر انسان مى‏تواند گذشته را فراموش کند . سنّت متعلّق به گذشته است . آیا انسان مى‏تواند گذشته نداشته باشد؟ ما نمى‏دانیم حقیقت زمان چیست!

آگوستین، قدّیس مسیحى مى‏گوید: من زمان را مى‏دانم چیست . مى‏دانم امروز امروز است . ساعت قبل یک ساعت قبل بوده و حال یک ساعت بعد است، امّا به مجرد این که از من بپرسند زمان چیست، هیچ نمى‏دانم زمان چیست؟ ماهیت زمان چیست؟ مقدار حرکت! مقدار حرکت یعنى چه؟ مقدار حرکت عَرَضى؟ مقدار حرکت جوهرى؟ هایدگر فیلسوف مشهور آلمانى مى‏گوید مقدار وجود است . ابوالبرکات ما هم هزارسال پیش گفته مقدار وجود است.

به هر حال، اختلاف در ماهیت زمان بسیار است، ولى یک چیز را مى‏دانیم و آن این که هر چه هست به سه بخش تقسیم مى‏شود: گذشته، حال، آینده؛ دیروز، امروز، فردا.

اگر دیروز نداشته باشیم امروز هم نداریم و فردا هم نخواهیم داشت . البتّه شاید واقعا فردا نداشته باشیم، فردا که هنوز نیامده، چه بسا نیاید . ممکن است قیامت برپا شود و دیگر فردایى نیاید، امّا دیروز چه؟ دیروز را بهتر مى‏شود انکار کرد یا فردا را؟ ما نمى‏دانیم فردا مى‏آید یا نمى‏آید، امّا دیروز را که نمى‏شود انکار کرد . دیروز، حال، فردا . این تقسیم براى انسان است که آن را انجام مى‏دهد.

انسان گذشته دارد . از این سه زمان گذشته، حال و آینده، کدام قطعى‏تر است؟ حال مشکوک و بى‏اعتبار است . تا مى‏گوییم رفت و به گذشته متعلّق شد، انسان نمى‏تواند از گذشته خودش غافل باشد . انسانى که گذشته ندارد کامل نیست . یکى از اندیشمندان غربى مى‏گوید: تمامى وجود انسان هم زمان خودش نیست، انسان تمامیتى دارد که کامل است و بیشتر وجودش به گذشته وابسته است؛ یعنى محصول گذشته است و البتّه به آینده هم مى‏اندیشد؛ زیرا امید دارد.

بدون توجّه به آینده هم انسان مشکل است زندگى کند و بتواند حتّى زنده باشد . آینده‏نگرى بیشتر در امید تجلّى مى‏کند . ما همه امید داریم؛ یعنى به آینده نگاه مى‏کنیم که براى ما چه پیش خواهد آمد . امید دارم که فردا چنین شود . این من را زنده نگه مى‏دارد.

غالب کسانى که دست به خودکشى مى‏زنند امید به آینده را از دست مى‏دهند؛ مى‏گویند براى چه زنده باشیم؟ زنده بودن یک آینده دارد، انسان غایت‏اندیش است؛ مى‏گوید براى چه زنده‏ام . اگر فلسفه وجودى نداشته باشد، دست به انتحار مى‏زند . پس هم آینده اهمیّت دارد به صورت امید و هم حال که در آن زندگى مى‏کنیم و هم گذشته . انسان وقتى به خود مراجعه مى‏کند مى‏بیند محصول گذشته است، هر آدمى که باشد، البتّه پیرها بیشتر، چون گذشته بلندترى داشته‏اند . روان‏شناسان مى‏گویند پیران وقتى تنها مى‏شوند به گذشته فکر مى‏کنند، چون گذشته خوبى داشته‏اند . جوانان به آینده بیشتر فکر مى‏کنند، امّا همین جوانان به گذشته هم فکر مى‏کنند، چون محصول گذشته‏اند . این سخن نه تنها در تک‏تک افراد صادق است، که بر کل تاریخ هم صدق مى‏کند . تاریخ محصول گذشته است . تاریخ علم، به گفته یکى از همین غربیها که خیلى تجددگراست، مى‏گوید: «ما در عصرى زندگى مى‏کنیم که در هر روز اختراعات علمى معادل است با هزار سال گذشته و بلکه بیشتر . گاهى هزار سال مى‏گذشت و یک اختراع نمى‏شد، ولى حالا یک روز که مى‏گذرد معادل چند قرن اختراع مى‏شود .» حال یک متخصص مى‏گوید تو مفتخرى که در چه زمانى زندگى مى‏کنى، ولى باید بدانى تو به سان مورچه‏اى هستى که بر پشت گردن فیل سوار شده‏اى . بشر متجدد امروز افتخار مى‏کند من در چنین عصرى زندگى مى‏کنم. بلى تو اطلاعات بسیارى دارى، امّا بر گردن فیل تاریخ سوار شده‏اى، ما بر گردن فیل تاریخ سواریم و به سنّت تکیه داریم و نمى‏توانیم از سنّت دست برداریم. بازگشت به اصل داریم. اقوام و هر ملتى به تاریخ خود برمى‏گردد، به گذشته و سنّت آباء و اجداد خودش؛ امّا اگر لطیفتر بنگریم فقط گذشته را گذشته زمانى نمى‏گیریم و از زمان فراتر مى‏رویم. گذشته ما دیگر گذشته زمانى نیست. گذشته تبدیل به اصل مى‏شود. وقتى مى‏گویم گذشته من، یعنى اصل من. اصل من لزوما نباید در زمان باشد. انسان اصلى دارد. اصلش کجاست. از نظر تاریخى درست است. انسان تاریخ، گذشته، سنّت و فرهنگى دارد که با آن فرهنگ رشد کرده است. با آن زبان صحبت مى‏کند . تمام وجود من زبان فارسى و فرهنگ من است . من با هر زبان دیگرى صحبت کنم و آن زبان را با آب طلا بنویسند براى من فارسى نمى‏شود . فرهنگ من فرهنگ ایران اسلامى است . ملت من ایرانى است، آیین من اسلام است . مگر مى‏شود اینها را از انسان جدا کرد؟ این تاریخ است، امّا من اصل و گذشته بدون زمان را عرض مى‏کنم.

مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک، من از جبروتم نیم از عالم خاک، من از چه درست شدم؛ از خاک؟ از آب؟ از سلول؟ آنها از چه درست شدند؟ آنها مرا از کجا آوردند؟! از کجا آمده‏ام آمدنم بهر چه بود؟ به کجا مى‏روم آخر؟ آن جا را به من بنمایید . اصل من از کجاست؟ این نداى باطنى و سرّ سویداى هر فرد آدمى است که آگاهى داشته باشد . همیشه مى‏پرسد اصل من چیست؟ این در آیین هست، در فلسفه، تاریخ، و در روان‏شناسى پیشرفته «یونگ» نیز همین است.

من گذشته‏اى دارم هم در زمان و هم در لازمان که اصل من است . من به آن جا مى‏خواهم برگردم . تمام سخنان عرفا، حکما و روان‏شناسانى چون فروید و یونگ در کلام مولانا در یک بیت شعر فارسى خلاصه شده است:

بشنو از نى چون شکایت مى‏کند (من به جاى حکایت، شکایت مى‏خوانم، چون نسخه اصلى مولانا هم همین است) وز جداییها حکایت مى‏کند. شکایت همان ناله و همان سرّ سویداست . دنبال اصلش هست . اصل من چیست؟ از جداییها شکایت مى‏کند . من اصلى دارم که از آن آمده‏ام. چگونه آمده‏ام؟

رهرو منزل عشقیم ز سر حدّ عدم. نمى‏گوید از عدم آمده‏ام. سرحدّ عدم با عدم فرق دارد . تا به اقلیم وجود این همه راه آمده‏ام . ما نمى‏توانیم گذشته نداشته باشیم . حال فقط به فلسفه نپردازیم . گذشته تاریخمان هم مهم است . ما باید به تاریخمان بسیار توجّه داشته باشیم.

هیچ بشرى نمى‏تواند تاریخ و مفاخر خود را فراموش کند . ما محصول گذشته‏ایم . بنابراین سنّت اعتبار خودش را دارد . ما هیچ وقت نمى‏توانیم از سنّت بگسلیم که بى‏هویت خواهیم شد . بى‏هویت شدن یعنى بى‏شخصیت شدن . پس گذشته باید داشت، آن هم این گذشته درخشانى که ملت ما دارد . ملت ما داراى تمدّن گذشته بوده، اسلام درخشان در این کشور بوده، بزرگان دین داشتیم، سنّت بسیار عالى و متفکران بزرگ . ما که نمى‏توانیم با گذشته قطع رابطه کنیم به بهانه این که اکنون دوران تجدد است و تجدد، گسیختگى از گذشته است.

ما توان بریدن از گذشته را نداریم و همچنان به اصل خود باید بازگردیم؛ هم اصل تاریخیمان، هم اصل معنویمان که از عالم ملکوتیم، از عالم معنى هستیم و با گذشته باید انس دائم و کامل داشته باشیم و آینده را براساس گذشته تفسیر کنیم. کسى که گذشته ندارد نمى‏تواند حتّى ادّعا کند که من نو هستم . این نکته‏اى که مى‏خواهم عرض کنم بسیار مهم است . چه کسى مى‏تواند نو بیاورد؟ کسى که گذشته دارد، او مى‏تواند بگوید من امروز سخن نو مى‏گویم؛ یعنى براساس تکیه بر گذشته امروز حرفى مى‏زنم که رنگ نو دارد . امّا کسى که گذشته ندارد و از گذشته نمى‏تواند سخن بگوید چگونه ا دّعاى نو دارد؛ نه نو است، نه کهنه، هیچ است و چه بسا کهنه باشد . نو در مقایسه با گذشته معنى دارد . اگر تو هیچ گذشته‏اى ندارى، نو هم ندارى، معلوم نیست چه مى‏گویى؟ نه نو است و نه کهنه . بنابراین نوآورى و سخن خوب گفتن هم در پرتو انس با گذشته و تاریخ است . ما باید در تمام شؤون به گذشته خودمان بازگردیم، نه این که به قرن حجر برگردیم، حتّى به ۵۰ سال پیش هم توصیه نمى‏کنم، اصلاً نمى‏توانید شما به گذشته بازگردید، همان‏طور که نمى‏توانیم گذشته را فراموش کنیم، آن هم امکان ندارد . مى‏خواهم بگویم به گذشته توجّه کنیم . این که در گذشته چه بودیم و حال چه هستیم . این سخن در فقه، فلسفه، علوم تجربى و در ادبیّات هم هست.

حاصل سخن

حاصل سخن این که ما نمى‏توانیم به آینده نگاه نکنیم، که اگر ناامید به آینده باشیم نمى‏توانیم زندگى کنیم . در حال هم که زندگى مى‏کنیم، و نمى‏توانیم از گذشته بگسلیم، که اگر بگسلیم بى‏هویت مى‏شویم و حتّى ادّعاى نو گفتن هم نمى‏توانیم داشته باشیم، چون گذشته‏اى نداریم . وقتى ما مى‏توانیم سرجاى خودمان باشیم و هویت خودمان را داشته باشیم و حرفمان جایگاهى داشته باشد، و گفتار نو ما معنى داشته باشد، که تاریخ گذشته خودمان را در همه‏فنونش بشناسیم؛ ادیب، تاریخ ادبیّات، فیلسوف، تاریخ فلسفه، و فقیه، تاریخ فقه را بشناسد، و گرنه از کاروان بازخواهد ماند؛ بویژه با این میراث گرانبهایى که ما در اختیار داریم، فرهنگ غنى اسلام و ایران اسلامى . این حرف بزرگى است . شاید برخى کشورهاى اسلامى این قدر که ما مى‏گوییم، نتوانند بگویند . مفاخر و متفکران اسلامى ایرانى بوده‏اند . این از افتخارات ماست . اینها را باید بدانیم . در حال هم زندگى کنیم، آینده را هم امید داشته باشیم، دنیا را هم بشناسیم، آن وقت مى‏توانیم حرف نو بزنیم، و حرفمان معنى خواهد داشت.

پایان مقاله

1 دیدگاه

  1. حمید افلاکی می‌گه:

    احسنت واقعا لذت بردم ای کاش در مورد اصول اولیه مکتب اگزیستانسیالیسم هم در مقاله اشاره می فرمودید .وروی تعریف وماهیت زمان

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا معادله را حل کنید *