واژگان «امکان اخص» «امکان استعدادی» «امکان استقبالی»

قاعده ۲۶ :موجود بین دو شیئ غیر از طرفین خود است
۱۳۹۲-۰۱-۳۱
Dr Ebrahimi Dinani marefat (8)
برنامه معرفت ششم اردیبهشت ۱۳۹۲
۱۳۹۲-۰۲-۰۶
نمایش همه

واژگان «امکان اخص» «امکان استعدادی» «امکان استقبالی»

امکان اخص بیانگر آن است که محمول نه برای ذات موضوع ضرورت دارد و نه آنکه موضوع مقید به وصف و یا وقتی شده است که به لحاظ آن وصف یا وقت، محمول برایش ضروری باشد. مانند قضیه «انسان ممکن است نویسنده باشد» بنابراین ، امکان اخص هم ضرورت ذاتیه را نفی می کند و هم ضرورت وصفیه و وقتیه را ؛ امکان استعدادی ذاتاً همان استعداد است و مغایرت اش با آن اعتباری است . یعنی یک حقیقت است که به اعتبار اضافه اش به مستعد، استعداد نامیده می شود و به اعتبار اضافه اش به مستعدٌلَه ، امکان استعدادی نامیده می شود.

امکان اخص

امکان اخص نیز در برابر ضرورت ذاتیه ، وصفیه و وقتیه است و هر سه ضرورت را نفی می کند .

توضیح اینکه در قضیه ، محمول گاهی برای ذات موضوع ضرورت دارد ، مانند قضیه :«انسان ناطق است » این نوع ضرورت را ضرورت ذاتیه می نامند. اما گاهی محمول برای ذات موضوع ضرورت ندارد ، اما اگر انسان مقید به نویسندگی شود و گفته شود :« انسان نویسنده مادامی که نویسنده است، انگشتان اش در حرکت می باشد» در این صورت حرکت انگشتان برای او ضروری می باشد؛ و این ضرورت را « ضرورت وصفیه» می نامند.

و نیز گاهی محمول برای ذات موضوع ضرورت ندارد ، اما موضوع مقید به زمان خاصی شده که با توجه به آن زمان محمول برای موضوع ضرورت می یابد . مثل آنکه گفته شود :« کره زمین وقتی که نور آفتاب بر آن بتابد بالضروره روشن است ». این ضرورت را « ضرورت وقتیه» می نامند.

امکان اخص بیانگر آن است که محمول نه برای ذات موضوع ضرورت دارد و نه آنکه موضوع مقید به وصف و یا وقتی شده است که به لحاظ آن وصف یا وقت، محمول برایش ضروری باشد. مانند قضیه «انسان ممکن است نویسنده باشد» بنابراین ، امکان اخص هم ضرورت ذاتیه را نفی می کند و هم ضرورت وصفیه و وقتیه را .

از اینجا دانسته می شود که هر گاه امکان اخص صادق باشد، امکان اخص نیز صادق است ، اما چنین نیست که هر گاه امکان اخص صادق باشد ، امکان اخص نیز صدق کند بنابراین امکان اخص ، اخص از امکان خاص می باشد و به همین دلیل ، این نام را بر آن نهاده اند.

امکان استعدادی

با ملاحظه اشیاء موجود در عالم طبیعت دانسته می شود که هر یک از این اشیاء به گونه ای هستند که قابلیت و آمادگی تبدیل به اشیاء دیگر در آنها وجود دارد و در غیر این صورت جهان طبیعت فاقد هر گونه تغییر و تحولی می بود. اما نکته ای که باید بدان توجه داشت اینکه ارتباط مذکور میان هر شیئ با هر شیئ برقرار نیست ، یعنی چنان نیست که هر بذری فرضاً قابلیت آن را داشته باشد که هر گیاهی را برویاند، بلکه از دانه گندم ، تنها بوته گندم و از دانه جو ، فقط بوته جو می روید.

حاصل آنکه هر شیئ در عالم طبیعت دارای خصوصیتی است که به واسطه آن خصوصیت می تواند تبدیل به شیئ یا اشیاء خاصی شود. مثلا نطفه انسان دارای خصوصیتی است که به واسطه آن خصوصیت می تواند تبدیل به انسان شود. این خصوصیت از یک طرف به نطفه مربوط است و از طرف دیگر به انسان . حال اگر آن خصوصیت را به نطفه نسبت دهیم ، یعنی آن وصف برای نطفه قرار دهیم ،«استعداد» نامیده می شود و می گوییم :« نطفه استعداد انسان شدن دارد» اما اگر همین خصوصیت را به انسان نسبت دهیم ، یعنی آن را وصف برای انسان در نظر بگیریم «امکان استعدادی » نامیده می شود و می گوییم :« انسان امکان دارد در نطفه به وجود آید»

بنابراین امکان استعدادی ذاتاً همان استعداد است و مغایرت اش با آن اعتباری است . یعنی یک حقیقت است که به اعتبار اضافه اش به مستعد، استعداد نامیده می شود و به اعتبار اضافه اش به مستعدٌلَه ، امکان استعدادی نامیده می شود.

امکان استقبالی

علاوه بر ضرورت ذاتیه ، وصفیه ،وقتیه ، ضرورت به شرط محمول را نیز نفی می کند ، و لذا معنای آن اخص از دیگر معانی امکان است ، حتی امکان اخص.

برای روشن شدن معنای امکان استقبالی باید معنای ضرورت به شرط محمول توضیح داده شود. بازگشت ضرورت به شرط محمول به آن است که شیئ از آنچه بر آن است دگرگون نمی شود. حوادث مربوط به زمان گذشته و یا حال، وجوداً یا عدماً تعیّن یافته اندو امکان ندارد که غیر از آنچه هستند ، باشند. مثلا اگر در فلان ساعت در فلان خیابان تصادفی رخ داد ، این تصادف با حفظ همه قیود اش ضرورتاً تحقق دارد و محال است از آن مرتبه وجودی که اشغال کرده ، حذف گردد. یعنی محال است تصادفی که در فلان ساعت در فلان خیابان رخ داده ، در همان ساعت در همان خیابان رخ نداده باشد. این ضرورت را ضرورت به شرط محمول می نامند.

در طرف عدم نیز مساله از همین قرار است ، مثلا اگر من در دو قرن پیش معدوم هستم ، ضرورتاً معدوم هستم و محال است در آن مقطع زمانی موجود باشم، چرا که محال است عدم ، منقلب به وجود شود و یا وجود ، منقلب به عدم شود.

همه اموری که مربوط به زمان گذشته و یا حال هستند ، از این نوع ضرورت برخوردارند، چرا که وجوداً و یا عدماً تعیّن یافته اندو از این رو یا وجود شان ضروری است و یا عدم شان.

اما حادثه ای که مربوط به آینده است ، مانند وقوع زلزله در یک ماه بعد، وجوداً و یا عدماً تعیّن نیافته است و لذا ضرورت به شرط محمول ندارد ، ممکن است واقع شود و ممکن است واقع نشود. این امکان را « امکان استقبالی » می گویند.

امکان بالذات

امکان بالذات ، در جایی است که چیزی با نظر به ذاتش نه اقتضای وجود داشته باشد نه اقتضای عدم، یعنی خود به خود نه موجود بودن برایش ضرورت دارد و نه معدوم بودن . اگر موجود باشد یک علت بیرونی وجود اش را ضروری کرده است و اگر هم معدوم باشد، علت بیرونی عدم اش را ضروری ساخته است . همه ماهیات از این قبیل اند. مفاهیم ماهوی همه ممکن بالذات هستند، زیرا ذاتاً نه اقتضای وجود دارند و نه اقتضای عدم، بلکه نسبت به هستی و نیستی بی تفاوت و لا اقتضاء می باشند.

امکان بالقیاس

امکان بالقیاس در جایی است که تلازم و یا تعاندی میان دو شیئ برقرار نباشد، اگر «الف» و « ب» به گونه ای بودند ، که وجود یکی در فرض وجود دیگری نه وجوب داشت و نه امتناع، در این صورت رابطه میان آنها امکان بالقیاس خواهد بود، و این در جایی است که اولا رابطه علیّت و معلولیت میان آنها برقرار نباشد و ثانیاً هر دو معلول یک علت ثالث نباشند ، چرا که در غیر این صورت ، وجود هر یک در فرض وجود دیگری، واجب می باشد.

امکان خاص یا خاصّی

امکان خاص به معنای سلب ضرورت وجود و عدم از ذات موضوع است و قسیم وجوب ذاتی و امتناع ذاتی می باشد. در این اصطلاح وقتی می گوئیم :« انسان ممکن است » معنای اش آن است که انسان نه اقتضای وجود دارد و نه اقتضای عدم، و به عبارتی ، نه وجود برایش ضروری ذاتی دارد و نه عدم.

این معنای از امکان به دلیل آنکه نسبت به معنای دیگر آن محدودتر است ، «امکان خاص» نامیده شده است و چون در تعبیرات خواص به کار می رود، به آن « امکان خاصی» (منسوب به خاصه) نیز می گویند.

امکان عام یا عامی

امکان عام ، سلب ضرورت از جانب مخالف قضیه می کند ، در این اصطلاح وقتی گفته می شود: «انسان ممکن است » معنای اش آن است که سلب وجود از انسان ( یعنی جانب مخالف قضیه) ضرورت ندارد و به عبارتی ، وجود انسان ممتنع نمی باشد. اما بیان نمی کند که ثبوت وجود برای انسان (یعنی جنبه موافق قضیه) ضروری است یا نه . بنابراین هر دو احتمال در مورد آن می رود.

حاصل آنکه امکان عام در قضیه موجبه ، فقط نفی امتناع می کند ، اما وجود را نه اثبات می کند و نه سلب و لذا هم با وجوب جمع می شود، مانند:« انسان ممکن است» . و در قضیه سالبه فقط وجوب را نفی می کند، اما امتناع را نه اثبات و نه سلب می کند. و به همین خاطر با امتناع هم جمع می شود مانند:« انسان ممکن است موجود نباشد» مفاد این دو قضیه آن است که وجود برای شریک باری و انسان ضرورت ندارد اما بیان نمی کند که آیا امتناع هم دارد یا ندارد.

از اینجا دانسته می شود که هر کجا امکان خاص صادق باشد ، امکان عام نیز صادق است ، اما در برخی موارد امکان عام صادق است ولی امکان خاص صادق نیست و در نتیجه این امکان ، اعم از امکان خاص می باشد و به همین دلیل به آن « امکان عام» گفته اند. و چون در زبان عامه مردم ، مقصود از امکان همین اصطلاح دوم است – مثلا وقتی می گویند: ممکن است روح وجود داشته باشد، مقصودشان آن است که وجود روح محال نیست – به آن «امکان عامّی» (منسوب به عام) نیز می گویند.

امکان فقری

مقصود از امکان فقری ، تعلق و وابستگی وجود معلولی به وجود علّی و خاصیت فقر ذاتی وجود امکانی و وابستگی اش به وجود واجبی-جلّ و علا- می باشد. امکان در این اصطلاح وصف برای حقیقت عینی وجود های معلولی است و عین الربط بودن آنها نسبت به وجود علّی را بیان می کند.

امکان وقوعی

امکان وقوعی در برابر امتناع وقوعی است، همان گونه که امکان ذاتی در برابر امتناع ذاتی است. یک شیئ گاهی به گونه ای است که ذاتش ملاک و مناط حکم عقل به استحاله می باشد، یعنی وقتی عقل خودش را با قطع نظر از هر امر دیگری ملاحظه می کند، در آن تناقض می یابد و حکم به امتناع وقوعش می کند، مانند: تقدم شیئ بر خود، تسلسل در سلسله علل و توقف شیئ بر خود . چنین چیزی ممتنع ذاتی می باشد. در برابر ممکن ذاتی ، که ذاتش مناط و ملاک حکم عقل به امتناع نیست

اما گاهی ذات شیئ مناط حکم عقل به استحاله نیست ، یعنی در ذات تناقضی وجود ندارد ولی اگر تحقق پیدا کند مستلزم محال می باشد. یعنی شرایطی وجود دارد که اگر در آن شرایط آن شیئ تحقق پیدا کند ، وقوعش مستلزم یک امر محال می باشد. مثلا حرارت در صورت نبود آتش و هر وسیله گرما زای دیگر ، امتناع وقوعی دارد. زیرا اگر این حرارت تحقق یابد، معلول بدون علت ، تحقق یافته است و تحقق معلول بدون علت ممتنع ذاتی است . حال اگر شیئ نه امتناع ذاتی داشته باشد و نه امتناع وقوعی ، دارای امکان وقوعی می باشد، یعنی علاوه برآنکه ذاتش ممکن است ، وقوعش نیز ممکن می باشد.

از اینجا دانسته می شود که امکان وقوعی بیانگر سلب امتناع بالذات و امتناع بالغیر از طرف موافق قضیه می باشد. یعنی اگر گفته شود:« الف امکان وقوعی دارد» معنای اش آن است که وجود اش نه امتناع ذاتی دارد و نه امتناع غیری ؛ همانطور که امکان عام سلب ضرورت از طرف مخالف قضیه می کند، یعنی اگر گفته شود:« الف امکان عام دارد» معنای اش آن است که عدم اش ضروری است ، که لازمه اش سلب امتناع از طرف موافق قضیه است .

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا معادله را حل کنید *