واژگان «امتناع بالذات» «امتناع بالغیر» «امتناع بالقیاس»

قاعده ۲۴ :البسیط لا یمکن أن یکون فاعلا و قابلا
۱۳۹۲-۰۱-۲۹
قاعده ۲۵: بین کلّ حرکتین مختلفتین لابدّ من سکون
۱۳۹۲-۰۱-۳۰
نمایش همه

واژگان «امتناع بالذات» «امتناع بالغیر» «امتناع بالقیاس»

امتناع بالغیر در جایی است که ذات شیئ فی نفسه ممکن است ، اما عامل بیرونی وجود اش را محال ساخته است .اگر یک چیز با چیز دیگر قابل اجتماع نباشد، نسبت به آن امتناع بالقیاس دارد. هر گاه میان وجود دو چیز رابطه وجوب بالقیاس برقرار باشد، میان وجود هر یک و عدم دیگری رابطه امتناع بالقیاس برقرار خواهد بود.

امتناع بالذات

در جایی است که وجود برای چیزی ذاتاً محال باشد. یعنی ذات شیئ به گونه ای باشد که ابای از موجود شدن داشته باشد و عدم برایش ضروری باشد ؛ محالات ذاتی همه از این قبیل اند . مانند شریک باری (واجب الوجود دوم)؛ چرا که به مقتضای ادله توحید، واجب الوجود ، ثانی بردار نیست و اساسا فرض ثانی برای آن یک فرض محالی است و نیز مانند اجتماع نقیضین که حکم به امتناع آن بدیهی ترین قضیه نزد عقل است .

امتناع بالغیر

 امتناع بالغیر در جایی است که ذات شیئ فی نفسه ممکن است ، اما عامل بیرونی وجود اش را محال ساخته است .معلول در صورتی که علت وجود اش، تحقق نداشته باشد، وجود اش ممتنع خواهد بود و این امتناع، امتناع بالغیر است، چرا که نبود علت وجود یک شیئ ، خود ، علت تام برای عدم آن می باشد و همانگونه که علت تامّه وجود شیئ، وجود آن شیئ را واجب می گرداند، علت تامّه عدم شیئ نیز ، عدم آن شیئ را ضروری و وجود اش را ممتنع می گرداند. زیرا همان گونه که شیئ تا واجب نگردد موجود نمی شود ، همچنین شیئ تا ممتنع نگردد، معدوم نمی شود.

از بیان فوق همچنین دانسته می شود که معلول در اثر بودن علت وجود اش ، عدم اش ممتنع و محال می گردد، چرا که بودن علت وجود یک شیئ ، وجود آن را ضروری می گرداند و چیزی که وجود اش ضروری باشد ، عدم اش ممتنع می باشد. و این امتناع نیز بالغیر است .

امتناع بالقیاس

اگر یک چیز با چیز دیگر قابل اجتماع نباشد، نسبت به آن امتناع بالقیاس دارد. هر گاه میان وجود دو چیز رابطه وجوب بالقیاس برقرار باشد، میان وجود هر یک و عدم دیگری رابطه امتناع بالقیاس برقرار خواهد بود. بنابراین وجود هر یک از متضایفین در فرض عدم دیگری و نیز عدم اش در فرض وجود دیگری امتناع بالقیاس دارد. مثلا: اگر بالایی موجود نباشد محال است پایینی موجود باشد؛ و اگر بالایی موجود باشد محال است پایینی موجود نباشد.

همین بیان درباره معلول و علت تامه اش نیز جاری است ، یعنی وجود هر یک از اینها در فرض عدم دیگری و نیز عدم هر یک در فرض وجود دیگری ممتنع و محال می باشد. رابطه میان دو معلول یک علت ثالث نیز به همین صورت است .

B001

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا معادله را حل کنید *