عقل مراتبش لا یتناهی است
۱۳۹۱-۰۵-۳۱
نور در فلسفه شیخ اشراق
۱۳۹۱-۰۵-۳۱
نمایش همه

آنچه آغاز ندارد نپذیرد انجام

صدرالمتألهین نیز این قاعده را معتبر دانسته و در برخی موارد به آن استناد نموده است و آنچه از سخن صدرالمتألهین در این باب مستفاد میشود این است که اگر موجودی دارای دو صفت جوهریت و بساطت نباشد، در معرض زوال و نابودی است . بنابراین هر موجود عرضی و هرگونه موجودی که از عناصر مختلف ترکیب یافته باشد ، اگرچه جوهر باشد ، سرانجام فاسد خواهد شد و به این ترتیب قاعده «کل کائن فاسد» با قاعده «کل مرکب ینحل» در برخی موارد با یکدیگر مساوق خواهد بود.

استاد عزیز بارها در کلام خود از این مصرع زیبای فارسی استفاده نموده و از آن به عنوان یک قاعده حکمی یاد می کنند.ایشان در کتاب قواعد کلی فلسفه خویش در ذیل بحث چند قاعده از این مصراع یاد کرده و تحت آن قاعده توضیحاتی را بیان فرمودند . آن قواعد عبارتند از :

 • الف : کل أزلی لا یمکن أن یفسد
 • ب : ما لا أول له لا آخر له
 • ج : ما ثبت قدمه ، إمتنع عدمه
 • د : کل کائن فاسد

الف – کل أزلی لا یمکن أن یفسد :

استاد در توضیح این قاعده بعد از آنکه بیان میکنند این قاعده را نخستین فیلسوف اسلامی یعقوب اسحاق کندی مورد بحث و گفتگو قرار داده ، میفرمایند : این قاعده در سخنان برخی از بزرگان شعر و عرفان به صورت بدیعی جلوه گر شده است ، مانند این مصراع «آنچه آغاز ندارد نپذیرد انجام » و در ادامه میفرمایند گاهی مفاد این قاعده به شکل دیگری   تعبیر میشود که از لحاظ طرز بیان و اسلوب ادا ، با آنچه در مصراع فارسی مزبور آمد بسیار نزدیک است و آن عبارت است از : «ما ثبت قدمه ، امتنع عدمه » . آنچه قدیم است هرگز عدم را به خود نمی بیند .در ادامه ایشان به مناسبت عین عبارت یعقوب کندی را آورده و بعد به بیان قاعده و تقریر آن می پردازند که ما از اوردن عبارت کندی صرف نظر کرده و عین متن و کلام استاد در بیان و تقریر قاعده را می آوریم .

بیان قاعده و تقریر برهان

«أزلی» موجودی را گویند که سابقه نیستی ندارد . گاهی گفته میشود أزلی چیزی است که عدم وجود آن ضروری نیست . در عبارت یعقوب کندی تعبیر دوم به کار رفته است «ان الأزلی هو الذی لم یجب لیس هو مطلقا » . بر اساس این تعریف گفته میشود وجود هیچ گونه موجودی پیش از موجود أزلی متصور نیست . بنابراین موجود أزلی هرگز از چیزی قوام نیافته و به غیر خویش متکی نیست و در این صورت به آسانی میتوان دریافت که موجود أزلی ، دارای هیچ گونه علتی نیست و با این فرض ، موجود ازلی ، موضوع و محمول نیز نخواهد داشت . در اینجا راه برای نداشتن جنس نیز هموار می گردد.هنگامی که گفته می شود موجود ازلی جنس ندارد ، به آسانی گفته می شود که موجود ازلی هرگز فاسد نمی شود؛ زیرا ««فساد»» عبارت است از تبدل محمول از حالی به حال دیگر و این گونه تبدل همواره از یک حالت به نزدیکترین ضد آن حالت انجام می شود که آن هر دو حالت تحت یک جنس می باشند . مانند حالت حرارت که به برودت تبدیل می شود یا سفیدی که به سیاهی تبدیل می گردد؛ و این گونه اضداد همواره دارای یک جنس می باشند . پس ذکر این مقدمات می گوییم آنچه فاسد می شود ، دارای یک جنس است و چون موجود ازلی دارای جنس نیست ، پس هرگز به خود فساد نمی پذیرد .

ممکن است برهان قاعده «کل أزلی لا یمکن أن یفسد » را بر وجهی دیگر و در نهایت اختصار تقریر نمود ؛ به این ترتیب که گفته شود «موجود ازلی» عبارت است از موجودی که نیستی در آن راه نداشته و در قوام خویش به چیزی نیازمند نیست و هر موجودی که در قوام ذات خویش به چیزی نیازمند نیست ، به علت نیز نیازمند نیست و همواره جاودان است و آنچه همواره جاودان است ، فساد به خود نمی پذیرد ؛ پس موجود ازلی فساد ناپذیر است .این تقریر با قول یعقوب بن اسحاق کندی در رساله حدودالاشیاء و رسومها ، که قبلا ذکر شد «الأزلی؛ الذی لم یمکن له لیس و لیس بمحتاج فی قوامه الی غیره و الذی لا یحتاج فی قوامه الی غیره فلا عله له و ما لا عله له فدائم ابدا» مطابق است. این اندیشه فلسفی که به صورت قاعده مزیور مورد بحث قرار گرفته و مطرح انظار بوده است ، در افکار فلاسفه ی اسلامی بعد از یعقوب کندی به صورت بدیع و پخته تری مطرح شده است. ملاصدرا در اسفار تحت عنوان «محال بودن فساد بر نفس ناطقه» دو برهان اقامه می کند که مفاد برهان دوم را می توان به طریق اولی ، در مورد قاعده مزبور به کار برد . خلاصه آن برهان را حاج ملاهادی سبزواری در حاشیه اسفار چنین ذکر می کند :

 • ان الفساد امر متجدد و کل متجدد کونا کان أو فسادا مسبوق بحامل استعداد ، وحامل استعداد فساد النفس اما هی و هو ظاهر البطلان ، و اما ماده لها و لا مادهلها . و علی تقدیر جوازها یلزم الخلف ، اذا لماده هی الجزء المقوم و اذا لم یکن لهاوضع و حیز و نحوهما کانت هی النفس الباقیه .

اکنون این استدلال را می توان در مورد قاعده «کل ازلی لا یمکن ان یفسد» به کار برد ؛ به این ترتیب که موجود ازلی هرگز فساد نمی پذیرد . زیرا فساد امری متجدد است و هر امر متجددی ، اعم از اینکه کون باشد یا فساد ، مسبوق به چیزی است که حامل استعداد باشد .  در این صورت ، حامل استعداد یا خود موجود ازلی است یا ماده هیولایی.بطلان فرض اول ، واضح است . فرض دوم نیز مستلزم مادی بودن موجود ازلی است ، در حالی که موجود ازلی مادی نیست ، «« هذا خلف »» . به عبارت دیگر عروض فساد بر هر موجودی بدون استعداد قبلی امکان پذیر نیست و عروض استعداد نیز بدون ماده غیر ممکن است . پس عروض فساد بر موجود ازلی امکان پذیر نیست . چون موجود ازلی مادی نیست .

ب -ما لا أول له لا آخر له :

این دومین قاعده ای است که استاد در آن از مصرع مزبور بعد از قاعده «کل ازلی لا یمکن ان یفسد» یاد می کند. آنچه دارای آغازی نیست ، انجامی نیز نخواهد داشت یا به تعبیر بهتر در مصراع لطیف و معروف فارسی : «آنچه آغاز ندارد نپذیرد انجام» . این قاعده را ابن رشد اندلسی در کتاب  تهافت التهافت که در رد کتاب تهافت الفلاسفه غزالی نوشته است ، ضمن مباحث حدوث و قدم عالم ، مطرح و از آن به صورت گوناگون تعبیر کرده است . او در این کتاب میگوید : ما له مبدأ فله نهایه.که عکس آن نیز صادق است و در همانجا میگوید : ما لیس له نهایه فلیس له مبدأ.سپس می گوید مسئله اول و آخر نیز همانند مسئله مبدأ و منتها است ؛ یعنی ««ما له اول فله آخر؛ و ما لا اول له لا آخر له » تعبیر سوم از قاعده را به این صورت آورده است :

 • ما لا یبتدی فلا ینقضی لأن کل ما انقضی فقد ابتدا

سپس ابن رشد از این قاعده نتیجه میگیرد که اگر کسی حرکات دوری افلاک را در آینده بی نهایت بداند ، ناچار باید برای افلاک مبدئی قائل نباشد . زیرا چیزی که پایان ندارد ، آغاز هم نخواهد داشت . عبارت وی چنین است :

 • و لذلک یلزم من قال : إنه لا نهایه لدورات الفلک فی المستقبل ، ان لا یضیع لها مبدأ ،لأن ما له مبدأ فله نهایه و ما لیس له نهایه فلیس له مبدأ.

ابن رشد برای اثبات مفاد قاعده به تضایف تمسک نموده است ؛ زیرا مبدأ و منتها یا اول و آخر همواره نسبت به یکدیگر متضایفند و دو امر متضایف در وجود و عدم و قوه و فعل همیشه متکافیء و متساوی خواهند بود . او در این باره می گوید :و ذلک أیضا بین فی کون المبدأ و النهایه من المضاف .

ج- ما ثبت قدمه ، امتنع عدمه :

استاد در توضیح این قاعده نیز ، این مصراع را زیباترین و موجزترین تعبیری می دانند که میتوان برای ادای معنی این فاعده به کار برد و ادامه میدهند که برای اثبات برخی مسائل فلسفی از این قاعده استفاده شده و در کتب متعدد به آن استناد شده است ، از جمله آن کتب حاشیه میرزا جان  بر کتاب محاکمات  است . از آنجا که استاد میفرمایند براهینی که ممکن است برای اثبات این قاعده اقامه شود همان براهینی است که برای اثبات قاعده «کل ازلی لا یمکن ان یفسد» اقامه شده  و با توجه به اینکه مفاد این قاعده با قاعده «کل ازلی لا یمکن ان یفسد»متحد است ، علت طرح جداگانه  ان را  مترادف ندانستن و تفاوت قائل شدن برخی بین دو کلمه قدیم وازلی است . به این ترتیب که عین متن و کلام استاد : گفته اند «ازلی» اعم از«قدیم» است ، زیرا أعدام حوادث ، أزلی هستند در حالی که قدیم نیستند . نتیجه این سخن این است که هرچه قدیم است ، أزلی نیز هست ، ولی هر انچه که أزلی است ، ممکن است قدیم نباشد ، چنان که در آعدام حوادث خاطرنشان گردید .بنابراین نسبت میان أزلی و قدیم عموم و خصوص مطلق خواهد بود.شارح مواقف گوید :

 • الأزلی هو أعم من القدیم لأن أعدام الحوادث أزلیه و لیست بقدیمه

چلبی در حاشیه مواقف کلمه ازلی را از حیث فقه اللغه مورد بحث قرار داده و میگوید : مطابق آنچه در صحاح  آمده أزل به معنی قدیم است . سپس از برخی علما نقل میکند که گفته اند اصل کلمه أزلی از اینجا پیدا شده که قدیم را  لم یزل میخوانده اند ، تدریجا یاء نسبت به آن اضافه شده و با افزوده شدن یاء  نسبت ، ثقالت پدید آمده و برای رعایت اختصار یزلی خوانده شده  ؛ سپس به علت اینکه الف أخف از یاء است ، یاء به الف مبدل گشت و در این هنگام کلمه ««أزلی»» پدیدار گشت .

د- کل کائن فاسد :

بحث از این قاعده به علت بحث از دو قاعده «کل أزلی لا یمکن ان یفسد » و «ما ثبت قدمه ، امتنع عدمه» میباشد و در اصل نتیجه ای عقلی از این دو بحث است و استاد به طور مبسوط به بحث از این قاعده پرداخته اند ، اما ما به ذکر چند نکته از این بحث بسنده خواهیم کرد تا بهره ای برده و همچنین تتمه ای باشد بر مبحث ما .

نکته اول :  مقتضای دو قاعده «کل أزلی لا یمکن ان یفسد» و «ما ثبت قدمه ، امتنع عدمه» که هر کدام با براهین محکم به ثبوت رسیده اند ، این است که هر موجودی که قدیم ازلی است ، هرگز فساد نمی پذیرد و نیستی را به سوی آن راهی نیست . عکس نقیض یا نزدیکترین شیء به عکس نقیض این دو قاعده این است که «هر موجود حادث ، سرانجام معدوم میگردد» و این همان معنایی است که حکما به صورت یک قاعده گفته اند : «کل کائن فاسد».

نکته دوم : مقصود از کلمه کائن ، موجودی است که با یک سلسله فعل و انفعالات مادی در جهان حادث گردد و «کائنات و مکونات» عبارتند از موجودات مادی .

نکته سوم : آیا عالم فساد می پذیرد یا نه ؟ابو نصر فارابی در مقام پاسخ به این سوال ، کون را در حقیقت یک نوع ترکیب یا چیزی شبیه به ترکیب دانسته و فساد را انحلال ترکیب به حساب آورده است . به این ترتیب مسئله کون و فساد در نظر وی عبارت است از یک نوع ترکیب و انحلال و یا به تعبیر دیگر یک نوع اجتماع و افتراق که سر انجام هر ترکیبی به تحلیل و هر اجتماعی به افتراق باز میگردد.

نکته چهارم:صدرالمتألهین نیزاین قاعده را معتبر دانسته ودر برخی موارد به آن استناد نموده است وآنچه از سخن صدرالمتألهین دراین باب مستفاد میشود این است که اگر موجودی دارای دو صفت جوهریت و بساطت نباشد، در معرض زوال و نابودی است. بنابراین هر موجود عرضی وهرگونه موجودی که ازعناصر مختلف ترکیب یافته باشد، اگرچه جوهر باشد، سرانجام فاسد خواهد شد و به این ترتیب قاعده «کل کائن فاسد» با قاعده «کل مرکب ینحل» در برخی موارد با یکدیگر مساوق خواهد بود.

نکته پنجم: حاج ملا هادی سبزواری نیز قاعده «کل کائن فاسد» را با قاعده «کل مرکب ینحل» در یک مورد به کار برده و برای اثبات این قاعده که هر موجود مرکب سرانجام منحل خواهد شد ، چنین استدلال میکند : هر موجود مرکبی از عناصر مختلف تشکیل یافته است و پر واضح است که تشکیل موجود واحد از عناصر مختلف مستلزم این است که عناصر مختلف بر خلاف مقتضای طبیعت اولیه خویش در یکدیگر درآمیزند و در آمیختن عناصر مختلف در یکدیگر خلاف مقتضای طبایع نخستین عناصر است و این امر مستلزم قسر در طبیعت است ؛ و چون قسر در طبیعت به طور دائمی یا اکثری محال است ،  سرانجام این ترکیب به انحلال می گراید وعناصر اولیه به مقتضای طبایع اصلی خودشان به حالت نخستین باز می گردند .

2 دیدگاه ها

 1. محمد حسین می‌گه:

  سلام – خیلی بد بود – البته من فقط قسمت آخر رو خوندم .
  ولی اون چیزی که آدم دنبالش بود رو بهش نمیگه.

  ما می خواستیم بدونیم قاعده چی میگه و چطور اثبات میشه.
  ولی چیزی که ارائه شد این بود که نظر علمای مختلف در مورد این قاعده بود 🙁

  فقط این آخر یک توضیح کوتاه از حکیم سبزواری گذاشته بودید که اون هم یک استدلالی است که ریشه ی آزمایش و تجربه و آزمون و خطا دارد و اصلا مایه ی اعتماد و تکیه نیست :((

  • مدیر سایت می‌گه:

   محمدحسین عزیز

   «آنچه آغاز ندارد نپذیرد انجام» چنانکه در ابتدای بحث عنوان شد، نتیجه چندقاعده ای است که در توضح آمده است. در مورد نقل قول ها هم باید عرض شود که روال بحث های صرف عقلی (به خاطر اینکه مثل حدیث و قرآن منبعی برای ارجاع ندارد) کلام متفکرین اهل فن فلسفه است. و نظرات مختلف بیان می شود و این شما هستید که با یک کلی نگری نسبت به نظرات، نظر بهتر را انتخاب می کنید و به دنبال آن، این قاعده را سعی در آسان تر کردن برای خود می کنید و همین سیر تفکر را ادامه می دهید و چه بسا شما به نتایجی برسید (در اثر کثرت تفکر در این مبحث) که علمای این فن هم نرسیده اند.

   محمد حسین عزیز در فلسفه به دنبال آخرین حرف نباشید زیرا که وجود ندارد. آیه قرآن شاهد همین مدعاست {وفوق کلّ ذی علم علیم}

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا معادله را حل کنید *