آشنایی کلّی با آثار استاد

استاد دینانی پژوهش و آثار بسیاری در تمامی دیون فلسفه دارد و در آن تاریخ حکمت و فلسفه را به نقد کشیده است و در نهایت آرا و نظرات خود را در آن منعکس نموده است. کتابهای دینانی عموما توسط چند نشر خاص و با ویراستاری چند نفر از شاگردان محدود ایشان منتشر گردیده است. محتوای کتابهای ایشان درباره فلسفه، فلسفه اسلامی، تاریخ فلسفه و آرای فلاسفه، و در نهایت نقد بر نظرات فلسفی فلاسفه دیگر و نظرات خاص فلسفی استاد است.

کتاب های منتشر شده:

۱. قواعد کلی فلسفی در فلسفهٔ اسلامی(در سه مجلد)، چاپ و نشر انجمن حکمت و فلسفه، تهران، ۱۳۵۷.

۲. وجود رابط و مستقل در فلسفه اسلامی، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۶۲. و مؤسسه پژوهشى حکمت و فلسفه ایران.

۳. معاد از دیدگاه حکیم مدرس زنوزی، انتشارات حکمت، ۱۳۶۸.

۴. منطق و معرفت در نظر غزالی، انتشارات امیرکبیر ۱۳۷۰.

۵. شعاع اندیشه و شهود در فلسفه سهروردی، انتشارات حکمت، ۱۳۶۴.

۶. اسماء و صفات حق، انتشارات سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، ١٣٨۶.

۷. ماجرای فکر فلسفی در جهان اسلام، سه جلد، انتشارات طرح نو، ۱۳۷۶.

۸. نیایش فیلسوف، دانشگاه رضوی آستان قدس، مشهد، ۱۳۷٧.

۹. مختارات من فصوص الفلسفه الاسلامیه، (با همکاری دکتر احمدی)، انتشارات سمت.

۱۰. دفتر عقل و آیت عشق، سه جلد، انتشارات طرح نو، ۱۳۸۰.

۱۱. شبهه آکل و ماکول، دائره المعارف بزرگ اسلامی(دبا). بازبینی‌شده در خرداد ۱۳۸۷.

۱۲. منطق ۱ (کتاب دانشگاهی رشته الهیات)، احد فرامرزقراملکی، غلامحسین ابراهیمی دینانی (ویراستار)، ناشر: دانشگاه پیام نور.

۱۳. مختارات من نصوص الفلسفه الاسلامیه، غلامحسین ابراهیمی دینانی و احمد احمدی، تهران: سمت، ١٣٨٠.

۱۴. نصیر الدین طوسی فیلسوف گفتگو، ناشر هرمس، ١٣٨۶.

۱۵. درخشش ابن رشد در حکمت مشاء، ناشر طرح نو، ١٣٨۴.

۱۶. فیلسوفان یهودی و یک مسئله بزرگ، ناشر هرمس، ١٣٨٩.

۱۷. هستی و مستی، حکیم عمر خیام نیشابوری، ناشر اطلاعات، ١٣٩٠.

۱۸. فلسفه و ساحت سخن، ناشر هرمس، ١٣٨٩.

۱۹. مقدمه‌ای بر شرح‌ فصوص‌ جندی، تصحیح‌ جلال‌الدین‌ آشتیانی.

۲۰. ع‍ق‍لان‍ی‍ت‌ و م‍ع‍ن‍وی‍ت‌، مؤسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی.

۲۱. رساله‌ی مفردی درباره‌ زندگی و اندیشه‌ ابوالحسن‌ عامری.

۲۲. جلال الدین دوانی، فیلسوف ذوق التّألّه.

۲۳. حافظ معنوی.

مجموعه آثار و کتاب های دکتر ابراهیمی دینانی

مقالات:

مقالات ایشان در مجلات و کتابهای مختلف چاپ و یا در همایش های داخلی و خارجی فلسفی ارائه شده است. در اینجا تنها به چند نمونه اشاره می شود.

۱. «حکمت متعالیه ملاصدرا در آیینه احادیث»، خردنامه صدرا ١٣٧٩ شماره ٢٢.

۲. «قاضی سعید قمی یکی از حکمای حوزه فلسفی اصفهان»، خردنامه صدرا ١٣٨٢ شماره ٣٢.

۳. «فلسفه هگل در بوته نقد»، خردنامه صدرا ١٣٨١ شماره ٢٧، ٢٩، ٣٠.

۴. «عالم خیال»، خردنامه صدرا ١٣٨١ شماره ٢٨.

 

مقالاتی درباره حکمت اشراق

عمده شهرت دینانی به خاطر احیاگری فلسفه اشراق و بازخوانی حکمت ایران باستان است. چند نمونه از مقالات ایشان درباره حکمت اشراق و سهروردی عبارت است :

۱. «حکمت اشراق١»، پرتو خرد، ویراسته حسن سید عرب، تهران، مهر نیوشا، ١٣٨۵، صص٢۵٨-٢٣٧.

۲. «حکمت اشراق١»، عقلانیت و معنویت، تهران، موسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی، ١٣٨٣، ص١٠۵.

۳. «حکمت اشراق٢»، پرتو خرد، ویراسته حسن سید عرب، تهران، مهر نیوشا، ١٣٨۵، صص٢٧٠-٢۵٩.

۴. «حکمت اشراق٢»، عقلانیت و معنویت، تهران، موسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی، ١٣٨٣، صص١۴٧-١٣٣.

۵. «خمیره ازلی یا حکمت جاویدان از نظر سهروردی»، مجموعه مقالات همایش نقد تجدد از دیدگاه سنت‌گرایان معاصر، تهران، دانشگاه تهران و موسسه تحقیقات و علوم انسانی، ١٣٨٢، صص٢١-١٧.

۶. «خمیره ازلی یا حکمت جاویدان از نظر سهروردی»، پرتو خرد، ویراسته حسن سید عرب، تهران، مهر نیوشا، ١٣٨۵، صص ٢٧۵-٢٧١.

۷. «خمیره ازلی یا حکمت جاویدان از نظر سهروردی»، خرد جاودان، تهران، ١٣٨٢، صص٢١-١٧.

۸. «خودآگاهی محصول صور خودآگاهی نیست»، منتخبی از مقالات فارسی درباره شیخ اشراق سهروردی، به اهتمام حسن سیدعرب، تهران، شفیعی، ١٣٧٨، صص١٧۴-١۵٣.

۹. «خویشاوندی معنوی نیچه و سهروردی»، پرتو خرد، ویراسته حسن سید عرب، تهران، مهر نیوشا، ١٣٨۵، صص ٢٨٨-٢٧۶.

۱۰. «خویشاوندی معنوی نیچه و سهروردی»، در شناخت نیچه، به کوشش حامد فولادوند، تهران، مهر نادر، ١٣٨۵، صص ٩١-٨١.

۱۱. «سهروردی؛ فیلسوف ایرانی اسلامی»، روزنامه همشهری، شماره ٣١٣٣ (دوشنبه، بیستم مرداد ١٣٨٢)، ص۶.

۱۲. «سهروردی و انکار صفات حقیقیه خداوند»، نیایش فیلسوف، مشهد، دانشگاه علوم رضوی، ١٣٧٧، صص ۴٠۶-۴٠١.

۱۳. «سهروردی و انکار صفات حقیقیه خداوند»، یادنامه خاتمی (مجموعه مقالات بزرگداشت حاج سید روح‌الله خاتمی)، به کوشش محمد تقی فاضل میبدی، قم، موسسه معارف اسلامی امام رضا(ع)، ١٣٧۶، صص ٣٣٧-٣٣۴.

۱۴. «سهروردی و انکار صفات حقیقیه خداوند»، نامه سهروردی (مجموعه مقالات)، به کوشش علی‌اصغر محمدخانی و حسن سید عرب، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ١٣٨٢، صص١۶-١١.

۱۵. «عقل مطرود»، روزنامه همشهری شماره٣١٢٢ (چهارشنبه، هشتم مرداد ١٣٨٢)، صص١٣ و ١٨.

۱۶. «عقل مطرود»، پرتو خرد، ویراسته حسن سید عرب، تهران، مهر نیوشا، ١٣٨۵، صص٢٩٩-٢٨٩.

۱۷. «فلسفه اشراق یا هزاره‌گرایی» ماجرای فکر فلسفی در جهان اسلام، ج٢، تهران، طرح‌نو، ١٣٧٧، صص٣٧٧-٣۶۴.

۱۸. «فلسفه نوری سهروردی»، پرتو خرد، ویراسته حسن سید عرب، تهران، مهر نیوشا، ١٣٨۵،صص٢٣۶-٢٢٧.

۱۹. «فلسفه نوری سهروردی»، مقدمه نور در حکمت سهروردی، تالیف سیما نوربخش، تهران، محبی، ١٣٨٣، صص٢٠-١١.

۲۰. «نور یا وجود»، ماجرای فکر فلسفی در جهان اسلام، ج٣، تهران، طرح نو ،١٣٨٢، صص١۵٢-١٢٩.