ویدئوی صد قسمت دوم برنامه معرفت
ویدئوی صد قسمت دوم برنامه معرفت
۱۳۹۲-۱۰-۰۷
برنامه معرفت سیزدهم دی ۱۳۹۲
۱۳۹۲-۱۰-۱۴
نمایش همه

ویدئوی صد قسمت اول برنامه معرفت

ویدئوی صد قسمت اول برنامه معرفت
دانلود ویدئوی صد قسمت اول برنامه معرفت به ترتیب موضوع و قسمت
فصل اول: بزرگداشت علامه طباطبایی
قسمت موضوع برنامه مدت زمان ویدئو
اول شرح حال علامه سی و نه دقیقه لینک دانلود
دوم ادامه بزرگداشت علامه سی و هشت دقیقه لینک دانلود
فصل دوم: ردپای عقل و عشق در عاشورا
قسمت موضوع برنامه مدت زمان ویدئو
سوم نقش عقل و عشق در زندگی چهل دقیقه لینک دانلود
چهارم مرگ، شهادت، فنا چهل و دو دقیقه لینک دانلود
پنجم حدیث قدسی گنج مخفی سی و هشت دقیقه لینک دانلود
ششم عشق حقیقی و مجازی چهل دقیقه لینک دانلود
هفتم جبر و اختیار در واقعه کربلا سی و نه دقیقه لینک دانلود
هشتم خلقت و تجلی سی و نه دقیقه لینک دانلود
نهم حضرت موسی و حقیقت وحی چهل دقیقه لینک دانلود
دهم ماهیت زیبایی و نور و ظهور سی و هفت دقیقه لینک دانلود
فصل سوم: وجودشناسی
قسمت موضوع برنامه مدت زمان ویدئو
یازدهم مفهوم وجود و حقیقت وجود سی و نه دقیقه لینک دانلود
دوازدهم معنای شهود و حضور سی و هفت دقیقه لینک دانلود
سیزدهم برهان صدیقین ابن سینا سی و شش دقیقه لینک دانلود
چهاردهم انسان معلق ابن سینا چهل و چهار دقیقه لینک دانلود
پانزدهم وحدت وجود در نگاه ابن عربی چهل و یک دقیقه لینک دانلود
شانزدهم خلقت و تجلی چهل و یک دقیقه لینک دانلود
فصل چهارم: هستی شناسی عرفانی
قسمت موضوع برنامه مدت زمان ویدئو
هفدهم حضرت سلیمان و تخت بلقیس چهل و یک دقیقه لینک دانلود
هجدهم زیبایی عقلانی سی و نه دقیقه لینک دانلود
نوزدهم تفسیر کوه، حلول و اتحاد سی و نه دقیقه لینک دانلود
بیستم توجه و فناء فی الله چهل و سه دقیقه لینک دانلود
بیست و یکم عنایت و رابطه با خلق چهل و پنج دقیقه لینک دانلود
بیست و دوم انسان کامل و وجه الله چهل و چهار دقیقه لینک دانلود
بیست و سوم رابطه عقل و وحی چهل و نه دقیقه لینک دانلود
بیست و چهارم معیت و احاطه قیومی خداوند چهل و چهار دقیقه لینک دانلود
فصل پنجم: شرح رباعیات خیام نیشابوری
قسمت موضوع برنامه مدت زمان ویدئو
بیست و پنجم مواجهه با مرگ و معنای آن چهل و پنج دقیقه لینک دانلود
بیست و ششم هستی و مسئولیت چهل و نه دقیقه لینک دانلود
بیست و هفتم سکوت و جایگاه آن چهل و هشت دقیقه لینک دانلود
بیست و هشتم معنی ذوق در عرفان چهل و نه دقیقه لینک دانلود
بیست و نهم مبحث حرکت در عالم چهل و هشت دقیقه لینک دانلود
سی ام ماهیت زندگی و حیات چهل و نه دقیقه لینک دانلود
سی ویکم مرگ اختیاری چهل و نه دقیقه لینک دانلود
سی و دوم بعثت پیامبر، غمزه و کرشمه چهل و چهار دقیقه لینک دانلود
سی و سوم معاد جسمانی و روحانی چهل و نه دقیقه لینک دانلود
سی و چهارم مسئله معاد و محشر چهل و چهار دقیقه لینک دانلود
فصل ششم: ویژه ماه رمضان
قسمت موضوع برنامه مدت زمان ویدئو
سی و پنجم بندگی عقل در ضیافت الهی چهل و پنج دقیقه لینک دانلود
سی و ششم صفات عرفا در بیان حضرت علی چهل و نه دقیقه لینک دانلود
سی و هفتم سرّ شب و شب قدر چهل و هشت دقیقه لینک دانلود
سی و هشتم ولایت و قرآن چهل و نه دقیقه لینک دانلود
سی و نهم اخلاق و عدالت علوی چهل و هشت دقیقه لینک دانلود
چهلم ام چاه و علی(ع) چهل و نه دقیقه لینک دانلود
چهل ویکم فطرت و ریاضت چهل و نه دقیقه لینک دانلود
چهل و دوم وابستگی و وارستگی چهل و چهار دقیقه لینک دانلود
در ادامه بخوانید:  ویدئوی صد قسمت سوم برنامه معرفت
فصل هفتم: اندیشه های احمد غزالی
قسمت موضوع برنامه مدت زمان ویدئو
چهل و سوم آیه یحبّهم و یحبّونهم چهل و پنج دقیقه لینک دانلود
چهل و چهارم خودیت و هویت چهل و نه دقیقه لینک دانلود
چهل و پنجم علم و عشق در ذات انسان چهل و هشت دقیقه لینک دانلود
چهل و ششم فلسفه تحلیل زبانی و معنا و مصداق چهل و نه دقیقه لینک دانلود
چهل و هفتم وقت و زمان و تفاوت آنها چهل و هشت دقیقه لینک دانلود
چهل و هشتم جنگ عقل و عشق، یک جنگ زرگری چهل و هشت دقیقه لینک دانلود
فصل هشتم: اندیشه های عین القضات همدانی
قسمت موضوع برنامه مدت زمان ویدئو
چهل و نهم شرح حالی از عین القضاه چهل و پنج دقیقه لینک دانلود
پنجاهم وحدت و کثرت چهل و نه دقیقه لینک دانلود
پنجاه و یکم ویژه برنامه به مناسبت عید قربان چهل و هشت دقیقه لینک دانلود
پنجاه و دوم فرق بین فیلسوف و نبی چهل و نه دقیقه لینک دانلود
پنجاه و سوم نسبت عقل و کلام چهل و پنج دقیقه لینک دانلود
پنجاه و چهارم نزول فیض در عین معیت حق سی و هفت دقیقه لینک دانلود
پنجاه و پنجم تجربه شهودی و تجربه عینی چهل و هشت دقیقه لینک دانلود
پنجاه و ششم قیاس و جایگاه آن در اندیشه چهل و نه دقیقه لینک دانلود
فصل نهم: اندیشه های خواجه نصیرالدین طوسی
قسمت موضوع برنامه مدت زمان ویدئو
پنجاه و هفتم پرسش و گفتگو چهل و هفت دقیقه لینک دانلود
فصل دهم: اندیشه های ابویعقوب سجستانی
قسمت موضوع برنامه مدت زمان ویدئو
پنجاه و هشتم تنزیه و تشبیه در اندیشه ابویعقوب چهل و پنج دقیقه لینک دانلود
پنجاه و نهم نور و شهود در آیه نور چهل و هفت دقیقه لینک دانلود
شصتم لذت و ابتهاج عقلانی چهل و شش دقیقه لینک دانلود
فصل یازدهم: اندیشه های ناصر خسرو
قسمت موضوع برنامه مدت زمان ویدئو
شصت و یکم شرح حال ناصرخسرو چهل و پنجم دقیقه لینک دانلود
شصت و دوم معیار شادی و لذت چهل و هفت دقیقه لینک دانلود
فصل دوازدهم: اندیشه های حکیم سنایی
قسمت موضوع برنامه مدت زمان ویدئو
شصت و سوم منظومه فکری سنایی چهل و پنج دقیقه لینک دانلود
شصت و چهارم مثنوی عقل نامه سنایی چهل و هفت دقیقه لینک دانلود
شصت و پنجم تکامل در پرتو علت غایی چهل و هفت دقیقه لینک دانلود
شصت و ششم همراهی شعر و شعور چهل و هفت دقیقه لینک دانلود
فصل سیزدهم: اندیشه های عطار
قسمت موضوع برنامه مدت زمان ویدئو
شصت و هفتم اگزیستانسیالیسم و اصالت وجود در نظر عطار چهل و پنج دقیقه لینک دانلود
شصت و هشتم دردمندی و شدت خواستن چهل و هفت دقیقه لینک دانلود
شصت و نهم انسان مانند آینه چهل و هشت دقیقه لینک دانلود
هفتادم مراتب دیدن حقایق پنجاه دقیقه لینک دانلود
هفتادو یکم مدعیان دروغین در عرفان پنجاه دقیقه لینک دانلود
در ادامه بخوانید:  ویدئوی صد قسمت دوم برنامه معرفت
فصل چهاردهم: اندیشه های باباطاهر
قسمت موضوع برنامه مدت زمان ویدئو
هفتاد و دوم تفاوت در معنی علم و معرفت چهل و پنج دقیقه لینک دانلود
هفتاد و سوم عالم امر و عالم خلق چهل و هفت دقیقه لینک دانلود
هفتاد و چهارم قربت و غربت عارف چهل و هشت دقیقه لینک دانلود
فصل پانزدهم: اندیشه های مولانا جلال الدین بلخی
قسمت موضوع برنامه مدت زمان ویدئو
هفتاد و پنجم بیت اول مثنوی چهل و پنج دقیقه لینک دانلود
هفتاد و ششم حدوث ذاتی و حدوث زمانی چهل و هفت دقیقه لینک دانلود
هفتاد و هفتم اختلاف تشکیکی در مراتب نفس پنجاه دقیقه لینک دانلود
هفتاد و هشتم عشق سیری ناپذیر چهل و نه دقیقه لینک دانلود
هفتاد و نهم دریچه ای رو به نامتناهی در انسان پنجاه و یک دقیقه لینک دانلود
هشتادم سیر آفاقی و انفسی چهل و پنج دقیقه لینک دانلود
هشتاد و یکم وِرد و ذکر و فکر چهل و هشت دقیقه لینک دانلود
هشتاد و دوم ماهیت خنده و گریه چهل و شش دقیقه لینک دانلود
هشتاد و سوم پیرامون شب قدر پنجاه و دو دقیقه لینک دانلود
هشتاد و چهارم اشعاری از مثنوی به مناسبت عید فطر چهل و نه دقیقه لینک دانلود
هشتاد و پنجم فطرت از نظر ملاصدرا و دینانی چهل و هشت دقیقه لینک دانلود
هشتاد و ششم خلقت به مثابه نسبت پنجاه دقیقه لینک دانلود
هشتاد و هفتم مشرق و مغرب معرفت چهل و نه دقیقه لینک دانلود
هشتاد و هشتم ادراکات حسی از نظر مولانا پنجاه و یک دقیقه لینک دانلود
هشتاد و نهم راهی از حقیقت مقید به حقیقت مطلق چهل و هفت دقیقه لینک دانلود
نود نقش ادراکات عقلی در نظام معرفتی مولانا پنجاه دقیقه لینک دانلود
نود و یکم عقل و وحی، ابداع عقل چهل و هشت دقیقه لینک دانلود
نود و دوم ادراکات شهودی از نظر مولانا چهل و هشت دقیقه لینک دانلود
نود و سوم رقص و سماع مولانا هرزه درآیی نیست! چهل و هشت دقیقه لینک دانلود
نود و چهارم واقعه و واقعیت، حریم حرم ذات چهل و هشت دقیقه لینک دانلود
نود و پنجم آسیب شناسی ادراکات از نگاه مولانا چهل و نه دقیقه لینک دانلود
نود و ششم پیامبر، بشر برتر یا برتر از بشر پنجاه و یک دقیقه لینک دانلود
نود و هفتم پوزیتیویسم گذشته و پوزیتیویسم امروز چهل و هفت دقیقه لینک دانلود
فصل شانزدهم: اندیشه های حکیم ملاصدرا
قسمت موضوع برنامه مدت زمان ویدئو
نود و هشتم تشکیک در فلسفه ملاصدرا چهل و پنج دقیقه لینک دانلود
نود و نهم مراد از آزاد اندیشی در فلسفه چهل و هفت دقیقه لینک دانلود
صدم وجود و مفهوم وجود چهل و هشت دقیقه لینک دانلود

53 دیدگاه ها

 1. هاجر گفت:

  بسیار سپاسگذارم.

 2. سید علی گفت:

  با سلام من و پدر م از قسمت دهم به بعد رو تا امروز همه اشو ضبط کرده بودیم و می نشستیم دوباره می دیدم اما ۳ جلسه از دستمون در رفته بود و اینکه سر فصل و موضوع رو نداشتیم برای برنامه های ضبط شده امون با این کار شما خیلی خوشحال شدیم و تصمیم گرفتم همه رو دوباره دانلود کنیم واقعا خیر ببینید از این کار خوبتون من که هر وقت یاد برنامه میافتم شما رو دعا میکنم

  • مدیر سایت گفت:

   کلام شیوا و بی پیرایه شما مایه دلگرمی ماست. امیدواریم که شما و پدر گرامیتان در پناه خداوند منان باشید

 3. Shahim گفت:

  سلام
  خیلی ممنون
  واقعا که کارتون بی نظیره
  امید وارم جلسات کلاس های دیگر استاد رو هم قرار بدهید
  یاعلی

 4. شادی گفت:

  ممنون از زحماتتون وبسیار خوش اقبالی ماست آشنایی با وبسایت شما

  خدمتتون عارضم که قسمت ۷۱-بدنامی عشق را که گوش دادیم متوجه شدیم که ادامه مبحث عطار نیشابوریست و شما در قسمت بررسی اندیشه های بابا طاهر قرار دادید. وظیفه دانستم این جابجایی را بشما اعلام کنم تا چنانچه برصلاح بود تصحیح نمایید.

  • شادی گفت:

   اضافه کنم که اینجانب فایل صوتی را گوش دادم و متوجه شدم که مبحث بدنامی عشق در جلسه بررسی اندیشه های عطار است و فایل ویدیویی آپلود شده در این صفحه را مشاهده نکرده ام.

 5. بهنام گفت:

  درود…کار بسیار ارزشمندی است حقیقتا…
  تشکر فراوان از شما زحمت کشان…

 6. Shahim گفت:

  سلام
  باز مزاحم شدم

  جلسه ۶۳ تصویری ناقص است و دقیقه ۳۷ تمام می شه

 7. دوستدار حکمت گفت:

  باسلام و سپاس
  فایل های قسمت های ۱ و ۲ و ۸۴ از بخش اول از حالت زیپ خارج نشده و مشخص است که فایل ها ایراد داشته و به طور کامل دانلود نمی گردند.
  با تجدید احترام

  • بسیار بزرگواری کردید اطلاع دادین؛ فایل را اصلاح خواهیم کرد. البته همه فایل ها را با کیفیت خیلی بهتر قرار هست که دوباره بارگذاری کنیم و انشالله به زودی این کار انجام خواهد شد.
   ممنون از شما

 8. داود گفت:

  عالی بسیار عالی بود، درود بر دانشمند حکیم و فرزانه استاد دینانی عزیز و با تشکر از مدیریت سایت

 9. جعفر گفت:

  با سلام و احترام فراوان من جعفر هستم از کابل – افغانستان که به دلیل علاقه زیادم به برنامه های معرفت جناب دکتر دینانی تا حالا ۱۰۰ قسمت برنامه های ایشان را دانلود کردم که متاسفانه شماره های ۷۷و۹۳و۹۶و۹۷و۹۹و۱۰۱ از حالت زیب خارج نمیشوند . لطفا مشکل این برنامه ها را رفع کنید با سپاس فراوان

 10. جعفر گفت:

  ببخشید من فراموش کردم که بگویم این مواردی را که برایتان ذکر کردم از سری برنامه های تصویری است نه صوتی

 11. حجت گفت:

  سلام. ممنون از زحمتی که میکشید. ظاهرا فایل های تصویری قسمت ۱۴ تا ۲۳ مشکل دارن و دانلود نمیشن. لطفا مشکلش رو رفع کنید. بازم ممنون

 12. نوه‌ی حاج فتاح گفت:

  سلام دوستان؛
  خواستم صادقانه و از صمیم قلب بابت این سایت و قراردهی این ویدئوهای سراسر نور و آگاهی از شما گرامیان تشکر و قدردانی کنم.
  به امید استمرار و پیش‌رفت فراوان

 13. دوستدار حکمت گفت:

  باسلام و احترام
  فایل قسمت ۹۲ از بخش اول از حالت زیپ خارج نشده و مشخص است که فایل ایراد داشته و به طور کامل دانلود نمی گردد.
  با تجدید احترام

 14. علی گفت:

  سلام اگه میشه دانلود ۵۰ فایل رو با هم بذارید

 15. علی گفت:

  سلام دانلود یک جای فایل های تصویری رو هم بذارید خیلی مممنون میشم

 16. مهدی گفت:

  سلام
  فایلهای ۲۵ تا ۳۹ مشکل دارن و دانلود نمیشن، لطفا اصلاح کنید .

 17. با عرض سلام و احترام خدمت شما مسئولین و دست اندرکاران محترم وب سایت و برنامه گرانمایه معرفت .

  خدا قوت .

  غرض از نوشتن این متن درخواست از شما در جهت برطرف نمودن مشکل از تعدادی فایل های ویدئویی برنامه معرفت (۱۰۰ قسمت اول) است که این حقیر به مدت یک ماه است که با این وب سایت آشنا شدم که در حال دانلود و تماشای این برنامه ها بودم و هستم که متأسفانه از قسمت ۲۵ تا قسمت ۳۹ این برنامه ها دچار اشکال شده است و نمی شود این فایل ها را دانلود و تماشا کرد. لذا از شما عاجزانه تقاضا دارم که در اسرع وقت در جهت رفع این مشکل بکوشید تا ما هموطنان ایرانی شما که مقیم خارج از ایران هستیم بتوانیم از این برنامه ها کمال استفاده و بهره را ببریم .

  با تشکر فراوان – سید میثم جاسمی

 18. محمد گفت:

  با سلام خدمت شما دوست عزیز
  واقعا وب خوبی رو ایجاد کردی .
  بابت فایل های ویدئو ای هم تشکر میکنم که با کیفیت بالایی عرضه کردید
  با تشکر ،محمد

 19. مهدی گفت:

  سلام
  واقعا جای تشکر دارد و سپاسگزارم.
  از قسمت ۴۳ تا ۵۳ لینک ها دچار اشکال شدند و امکان دانلود نیست خواهش میکنم اصلاح کنید. تشکر فراوان

 20. مهرنوش گفت:

  با سلام و خسته نباشید
  من برای دانلود قسمت های ۴۳ تا ۵۳ به مشکل بر خوردم ، دانلود نمی شن. ممنون میشم اگه پیگیری کنید.

 21. فاطمه گفت:

  سلام وخسته نباشید
  واقعاتشکرمیکنم ازسایت مفیدتون اجرتون باخدا..
  متاسفانه من نمیتونم صدقسمت اول برنامه معرفت رودانلودکنم یعنی نمیشه …ممنون میشم راهنماییم کنید..سپاس

 22. مرتضی گفت:

  سلام ببخشد می خواستم بدونم چه جوری میشه dvdاین برنامه ها رو تهیه کرد؟ ممنون

 23. زینب گفت:

  سلام
  برای تهیه مجموعه کامل سخنرانی های ایشون چه اقدامی باید بکنم ؟ سایت و نحوه دسترسی رو لطف کنید معرفی کنید ممنون میشم .
  ممنونم .

 24. عبادی گفت:

  سلام
  حرف استاد مصداق عینی جمله ذیل است:

  آنچه که از دل براید لا جرم بر دل نشیند.

  یا منتهی آمال العارفین

 25. سید میثم جاسمی گفت:

  با عرض سلام و خسته نباشید .

  من یکی از افرادی هستم که ویدئوهای برنامه عالی معرفت را دانلود می کنم و به تماشای آن می پردازم . ولی بعد از تغییرات به عمل آمده در وب سایت نمی توانم دسترسی به آرشیو ۱۰۰ قسمت سوم ویدئویی این برنامه داشته باشم . لطفا من را راهنمائی کنید.

 26. abol mrtazavi گفت:

  salam

  man dar amrica zendegy mykonam va modaty ast ke darshay ostad ra goosk mykonam
  az bayanat eyshan mostafish shodam

  alagheh daram list vedio hay eeyshan ra dashteh basham

  agar momken ast bramy mail konid

  basepas faravan

 27. محمود گفت:

  با سلام و عرض ارادت
  تشکر میکنم از استاد عالیقدر که وقت گرانبهایشان را جهت یادگیری ما میگذارند.

 28. عبدی گفت:

  سلام. خسته نباشید. آرشیو تصویری کامل استاد رو در برنامه معرفت جهت خریداری میخام.لطفا راهنماییم کنین

 29. فاطمه گفت:

  باسلام
  از استادان محترم و بزرگوار و تمام افرادی که در تهیه این برنامه بسیار عالی شرکت دارند نهایت تشکر را می نمایم .

 30. شهرام گفت:

  از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر یادگاری که در این گنبد دوار بماند
  خدا رو سپاسگزارم که چنین فرصتی پیش آوردید تا در میان روزمرگیها و دل مردگیها گوش جان بسپاریم به چشمه لایزالی از توصیف یار

 31. تمام قسمت های برنامه معرفت تا آخرین قسمت پخش شده تاکنون، همگی در سایت موجود است…. از صفحه آرشیو سایت استفاده نمایید

 32. javad گفت:

  با سلام و عرض تشکر
  بنده سعی در دانلود فصل دوم از این آرشیو داشتم متوجه شدم لینک برنامه (خلقت و تجلی) دچار مشکل است….لطفا اگر مقدور است آنرا اصلاح فرمایید.

 33. حمید گفت:

  سلام و خدا قوت
  فصل دوم قسمت خلقت و تجلی دانلود نمیشود
  ممنون

 34. reza sadr گفت:

  با تشکر فراوان از زحماتتان.مدت هاست به دنبال قسمت های ابتدایی برنامه معرفت بودم.از اینکه در گسترش و تبلیغ فرهنگ و فلسفۀ اصیل اسلامی و ایرانی زحمت می کشید قدردان و از خداوند برایتان توفیق روز افزون خواستارم.

 35. حسن افشاری گفت:

  بسیار متشکر از این کار بسیار بسیار زینای شما

 36. حسن افشاری گفت:

  با تشکر از شما

 37. محمد گفت:

  سلام ببخشید فصل ۵ و۶ دانلود نمی شود

 38. سید حامد گفت:

  سلام
  در سایت شما نوشته شده :(برنامه معرفت از آبان ماه سال ۱۳۸۷ و به مناسبت بزرگداشت علامه طباطبایی، ویژه برنامه ای با همین عنوان را با حضور شاگرد خلوت و جلوت علامه، دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی کلید زد. در ابتدا قرار بود که دو قسمت ویژه برنامه علامه و سپس ده قسمت درباره «رابطه عقل و عشق در عاشورا» پرداخته شود. اما به دلیل استقبال بی نظیری که از این دوازده قسمت شد، ادامه پروژه «برنامه معرفت» با حضور دکتر دینانی و آقای منصوری لاریجانی در دستور کار شبکه چهار سیما قرار گرفت)
  اما وقتی در قسمت دانلود ۱۰۰ قسمت اول وارد میشوم ۲ قسمت ویژه علامه طباطبایی و ۸ قسمت درباره رابطه عقل و عشق در عاشورا وجود دارد که در مجموع می شود ۱۰ قسمت
  می خواستم خواهش کنم اگر واقعا ۲ قسمت را نگذاشته اید آن دو قسمت را هم بگذارید تا مجموعه کامل برنامه معرفت در دسترس بنده و تمام علاقه مندان باشد و اگر اشتباها در سایت نوشته اید ۱۲ قسمت به ما اطلاع دهید و آن را در سایت اصلاح کنید.
  با تشکر

 39. حسین پژوهش گفت:

  با سلام و درود فراوان
  اگر میشد هر ۱۰۰ قسمت تصویری را در یکجا جمع آوری می کردید که برای یکدفعه قابل دانلود می بود
  نیازی به ۱۰۰ بار کلیک روی دانلود نباشد
  من انترنت پرسرعت دارم
  ممنون میشم اگر مثل سایت راسخون تمام لینک های تصویری دانلود را یکجا قرار دهید

 40. امیررضا گفت:

  وااااااااااقعاااااااااا سپاااااااااااااااااااااااس.از ته دل ذوق کردم با دیدن سایت عاااااااااااااالیتون.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لطفا معادله را حل کنید *